Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 270144-2022

Submission deadline has been amended by:  313435-2022
20/05/2022    S98

Sverige-Stockholm: Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster

2022/S 098-270144

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: V.S. VisitSweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556500-7621
Postadress: Slussplan 9
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 11330
Land: Sverige
E-post: jorgen.stalbrand@visitsweden.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.visitsweden.com
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/visitsweden/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71798
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/visitsweden/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71798
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Resebyråtjänster

Referensnummer: UH-2022-4
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63000000 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser resebyråtjänster till Visit Sweden.

Syftet med upphandlingen är att kunna avropa Resebyråtjänster på ett enkelt och effektivt sätt, för att generera tids- och kostnadsbesparingar.? 

 

Upphandlande organisation är V.S. VisitSweden AB (org. nr. 556500-7621).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63000000 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
63500000 Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer
63510000 Resebyråtjänster och liknande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: DE Deutschland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlande organisation är V.S. VisitSweden AB (org. nr. 556500-7621).

Ett avtal tecknas med en (1) leverantör för utförandet av uppdraget.

Ett ramavtal tecknas med en leverantör omfattande en avtalstid på två (2) år med möjlighet till förlängning med en maximal avtalstid på fyra (4) år.

För avtalet gäller ett takvärde om 30 miljoner kronor. Visit Sweden garanterar inga volymer.

Upphandlingen genomförs enligt Öppet förfarande och kommer att utvärderas enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt en mervärdesmodell.

Visit Sweden bedriver verksamhet enligt det uppdrag som tilldelats Visit Sweden av den svenska staten via Näringsdepartementet. Visit Sweden ska bidra till att Sverige har en hög attraktionskraft utomlands som turistland och har en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet. Visit Sweden ägs till 100% av svenska staten och finansieras genom statliga medel. Därmed är det av största vikt och i Visit Swedens intresse att alla samarbetspartners och leverantörer är införstådda med att Visit Swedens medel används med eftertänksamhet och största medborgarnytta i åtanke. Visit Sweden önskar att alla anbudslämnare tar detta in i beaktande och visar att man har förståelse för denna dynamik.

 

För mer information om Visit Sweden, se www.visitsweden. (http://www.visitsweden./)com

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/07/2022
Slut: 15/07/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2025-07-15

Förlängningsoption till: 2026-07-15

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022