Dienstleistungen - 270152-2022

Submission deadline has been amended by:  280850-2022
20/05/2022    S98

Polen-Rabka-Zdrój: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 098-270152

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakłady Komunalne Spółka z o. o.
Nationale Identifikationsnummer: 735-000-84-25
Postanschrift: ul. Kilińskiego 46 B
Ort: Rabka-Zdrój
NUTS-Code: PL219 Nowotarski
Postleitzahl: 34-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dominika Korwel
E-Mail: zku@rabka.pl
Telefon: +48 182677395
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zk.rabka.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Komunalna Osoba Prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transport i zagospodarowanie odpadów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZK.ZP.05.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na transporcie i zagospodarowaniu odpadów.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania:

A. Zadanie nr 1. – zagospodarowanie odpadów:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodami: 20 03 01, 19 08 02

B. Zadanie nr 2 - transport i zagospodarowanie odpadów:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na transporcie i zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodami: 17 01 07

C. Zadanie nr 3.- transport i zagospodarowanie odpadów:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na transporcie i zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodami:19 12 04

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje są zawarte w rozdziale IV SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 330 750.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1. – zagospodarowanie odpadów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219 Nowotarski
Hauptort der Ausführung:

Rabka - Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodami:

- 20 03 01 zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

- 19 08 02 (zawartość piaskowników)

2. Masa odpadów do zagospodarowania:

- odpady o kodzie 20 03 01 – 50 Mg

- odpady o kodzie 19 08 02 – 5 Mg

Wskazana ilość odpadów jest ilością szacunkową. Zakres przedmiotu umowy może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 60 % w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku gdyby ograniczenie zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 60 %, Zamawiający w ostatnim okresie rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie do kwoty odpowiadającej minimalnej wielkości zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania większej ilości odpadów będących przedmiotem zamówienia (do 25% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.

3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:

1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 888. z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) oraz aktami prawnymi wydanymi na ich podstawie.

4. Transport odpadów:

1) Transport odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego bezpośrednio do miejsca przetwarzania, tj. instalacji wskazanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie pod warunkiem odległości instalacji nie większej niż 70 km od Zakładu Przetwarzania Odpadów (ZPO) Zamawiającego, zakładając trasę optymalną dla pojazdu Spółki o minimalnej masie własnej zestawu 15 Mg, po drogach publicznych.

2) Odpady będące przedmiotem zamówienia gromadzone będą luzem lub w workach.

3) Odbierane odpady będą każdorazowo ważone na legalizowanej wadze Zamawiającego. Ważenie będzie potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego.

4) Zamawiający i Wykonawca mają prawo do przeprowadzenia kontroli wagi odpadów przed wyjazdem z siedziby Zamawiającego.

5) Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną zestawienie wagowe przyjętych odpadów, a w terminach określonych prawem informacje o sposobie ich zagospodarowania.

6) Na wezwanie Zamawiającego przesłane faksem lub mailem, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących legalizacji wagi, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

5. Miejsce, transport i częstotliwość odbioru odpadów:

1) Odbiór odpadów odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

2) Zlecenie odbioru składane będzie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3) Zamawiający będzie transportował odpady do instalacji codziennie.

6. Ewidencja i rozliczanie odpadów:

1) Każda ilość odebranych odpadów będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę.

2) Ewidencja będzie zawierać: ilość odpadu, nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu oraz datę odebrania odpadów.

3) Potwierdzeniem przyjęcia odpadów będzie karta przekazania odpadów potwierdzona w systemie ewidencyjnym BDO.

4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień ustnych oraz pisemnych, a także okazania do wglądu oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w szczególności kwitów wagowych i przedłożenia ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a Wykonawca zobowiązany jest do przekazania żądanych informacji i dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni robocze.

Szczegółowe informacje są zawarte w rozdziale IV SWZ oraz projektowanych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik nr 7a do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 39 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie świadczenia usługi zagospodarowania odpadów w ilości nie większej niż 25% zamówienia podstawowego objętego umową.

2. Zamawiający w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega możliwość zwiększenia świadczenia usługi zagospodarowania odpadów w ramach umowy ponad zakres podstawowy zamówienia. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji (określonego w § 1 ust. 5 umowy), zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy.

3. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Przedmiotowe prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym może zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022r. (tzn. w okresie obowiązywania umowy). Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.

5. Zarówno odnośnie zakresu podstawowego zamówienia, jak i zakresu opcjonalnego zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usług w mniejszym lub większym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości oraz zmiany rodzaju usług w zależności od potrzeb Zamawiającego (w stosunku do ilości określonych w formularzu ofertowym) w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający w kontekście zakresu podstawowego zamówienia gwarantuje wykonanie 60% wartości tego zakresu zamówienia określonego w umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin realizacji: do dnia 31.12.2022 r.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena „Kc” - 100 %. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria został opisany w rozdziale XVIII SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 - transport i zagospodarowanie odpadów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219 Nowotarski
Hauptort der Ausführung:

Rabka - Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na transporcie i zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodami:

- 17 01 07 (mix budowlany)

2. Masa odpadów wynosi:

- 17 01 07 (mix budowlany) – 175 Mg

3. Wskazana ilość odpadów jest ilością szacunkową. Zakres przedmiotu umowy może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 60 % w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku gdyby ograniczenie zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 60 %, Zamawiający w ostatnim okresie rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie do kwoty odpowiadającej minimalnej wielkości zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania większej ilości odpadów będących przedmiotem zamówienia (do 25% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.

5. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:

1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 888. z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) oraz aktami prawnymi wydanymi na ich podstawie.

6. Transport odpadów:

1) Transport odpadów z ZPO Zamawiającego do instalacji będzie realizowany środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt. W przypadku awarii Wykonawca zapewni samochód zastępczy lub po uzgodnieniu, Zamawiający wykona transport na koszt Wykonawcy.

2) Odpady będące przedmiotem zamówienia gromadzone będą luzem lub w workach.

3) Odbierane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego.

4) Zamawiający i Wykonawca mają prawo do przeprowadzenia kontroli wagi odpadów przed wyjazdem z siedziby Zamawiającego.

5) Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną zestawienie wagowe przyjętych odpadów, a w terminach określonych prawem informacje o sposobie ich zagospodarowania.

6) Na wezwanie Zamawiającego przesłane faksem lub mailem, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących legalizacji wagi, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

7. Miejsce, transport i częstotliwość odbioru odpadów:

1) Odbiór odpadów odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

2) Zlecenie odbioru składane będzie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3) Transport odpadów przez Wykonawcę nastąpi od zgłoszenia złożonego do godz. 10.00 w ciągu 2 dni roboczych - do godz. 14.00

4) Zgłoszenia złożone po godz. 10.00 są traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.

5) W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.

6) Wykonawca będzie odbierać odpady z ZPO Zamawiającego, znajdującego się w Rabce-Zdroju przy ul. Zaryte 141 B.

7) Dojazd do miejsca odbioru odpadów jest utwardzony oraz nieutrudniony.

8) Zamawiający zapewnia załadunek odpadów do środków transportu Wykonawcy własnymi środkami.

9) Wykonawca do wykonania zadania udostępni co najmniej 2 kontenery o pojemności min. 24 m3.

8. Ewidencja i rozliczanie odpadów:

1) Każda ilość odebranych odpadów będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę.

2) Ewidencja będzie zawierać: ilość odpadu, nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu oraz datę odebrania odpadów.

3) Potwierdzeniem przyjęcia odpadów będzie karta przekazania odpadów potwierdzona w systemie ewidencyjnym BDO.

Szczegółowe informacje są zawarte w rozdziale IV SWZ oraz projektowanych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik nr 7b do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 168 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie świadczenia usługi zagospodarowania odpadów w ilości nie większej niż 25% zamówienia podstawowego objętego umową.

2. Zamawiający w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega możliwość zwiększenia świadczenia usługi zagospodarowania odpadów w ramach umowy ponad zakres podstawowy zamówienia. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji (określonego w § 1 ust. 4 umowy), zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy.

3. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Przedmiotowe prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym może zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022r. (tzn. w okresie obowiązywania umowy). Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.

5. Zarówno odnośnie zakresu podstawowego zamówienia, jak i zakresu opcjonalnego zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usług w mniejszym lub większym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości oraz zmiany rodzaju usług w zależności od potrzeb Zamawiającego (w stosunku do ilości określonych w formularzu ofertowym) w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający w kontekście zakresu podstawowego zamówienia gwarantuje wykonanie 60% wartości tego zakresu zamówienia określonego w umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin realizacji: do dnia 31.12.2022 r.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena „Kc” - 100 %. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria został opisany w rozdziale XVIII SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3.- transport i zagospodarowanie odpadów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219 Nowotarski
Hauptort der Ausführung:

Rabka - Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na transporcie i zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodami:

- 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma).

2. Odbiór odpadów będzie realizowany z Zakładu Przetwarzania Odpadów (dalej ZPO) Spółki Zakłady Komunalne w Rabce-Zdroju.

3. Wykonawca do wykonania zadania udostępni co najmniej 2 kontenery o pojemności min. 24 m3 .

4. Masa odpadów do zagospodarowania:

- 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) – 60 Mg.

5. Wskazana ilość odpadów jest ilością szacunkową. Zakres przedmiotu umowy może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 60 % w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku gdyby ograniczenie zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 60 %, Zamawiający w ostatnim okresie rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie do kwoty odpowiadającej minimalnej wielkości zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania większej ilości odpadów będących przedmiotem zamówienia (do 25% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.

7. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:

1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 888. z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) oraz aktami prawnymi wydanymi na ich podstawie.

8. Transport odpadów:

1) Transport odpadów z ZPO Zamawiającego do instalacji będzie realizowany środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt. W przypadku awarii Wykonawca zapewni samochód zastępczy lub po uzgodnieniu, Zamawiający wykona transport na koszt Wykonawcy.

2) Odpady będące przedmiotem zamówienia gromadzone będą luzem lub w workach.

3) Odbierane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego.

4) Zamawiający i Wykonawca mają prawo do przeprowadzenia kontroli wagi odpadów przed wyjazdem z siedziby Zamawiającego.

5) Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną zestawienie wagowe przyjętych odpadów, a w terminach określonych prawem informacje o sposobie ich zagospodarowania.

6) Na wezwanie Zamawiającego przesłane faksem lub mailem, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących legalizacji wagi, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

9. Miejsce, transport i częstotliwość odbioru odpadów:

1) Odbiór odpadów odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

2) Zlecenie odbioru składane będzie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3) Transport odpadów przez Wykonawcę nastąpi od zgłoszenia złożonego do godz. 10.00 w ciągu 2 dni roboczych - do godz. 14.00.

4) Zgłoszenia złożone po godz. 10.00 są traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.

5) W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.

6) Wykonawca będzie odbierać odpady z ZPO Zamawiającego, znajdującego się w Rabce-Zdroju przy ul. Zaryte 141 B.

7) Dojazd do miejsca odbioru odpadów jest utwardzony oraz nieutrudniony.

8) Zamawiający zapewnia załadunek odpadów do środków transportu Wykonawcy własnymi środkami.

10. Ewidencja i rozliczanie odpadów:

1) Każda ilość odebranych odpadów będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę.

2) Ewidencja będzie zawierać: ilość odpadu, nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu oraz datę odebrania odpadów.

Szczegółowe informacje są zawarte w rozdziale IV SWZ oraz projektowanych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik nr 7c do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 57 600.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie świadczenia usługi zagospodarowania odpadów w ilości nie większej niż 25% zamówienia podstawowego objętego umową.

2. Zamawiający w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega możliwość zwiększenia świadczenia usługi zagospodarowania odpadów w ramach umowy ponad zakres podstawowy zamówienia. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji (określonego w § 1 ust. 4 umowy), zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy.

3. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Przedmiotowe prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym może zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022r. (tzn. w okresie obowiązywania umowy). Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.

5. Zarówno odnośnie zakresu podstawowego zamówienia, jak i zakresu opcjonalnego zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usług w mniejszym lub większym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości oraz zmiany rodzaju usług w zależności od potrzeb Zamawiającego (w stosunku do ilości określonych w formularzu ofertowym) w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający w kontekście zakresu podstawowego zamówienia gwarantuje wykonanie 60% wartości tego zakresu zamówienia określonego w umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin realizacji: do dnia 31.12.2022 r.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena „Kc” - 100 %. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria został opisany w rozdziale XVIII SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- dla zadania nr. 1 – zagospodarowanie odpadów:

a) posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów wydane zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- dla zadania nr. 2 – transport i zagospodarowanie odpadów:

a) posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów wydane zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

b) posiadał wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów o kodach odpowiadającemu zadaniu nr 2.

- dla zadania nr. 3 - transport i zagospodarowanie odpadów:

a) posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów wydane zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

b) posiadał wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów o kodach odpowiadającemu zadaniu nr 3.

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia i zrealizuje usługę, do której realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

DOKUMENTY:

I. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie korzysta z uprawnienia do żądania oświadczenia JEDZ wyłącznie od Wykonawcy najwyżej ocenionego, stosownie art. 139 ust. 2 ustawy PZP (tym samym Oświadczenie JEDZ winien złożyć każdy Wykonawca składający ofertę). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3) Wykonawca, którego dotyczą okoliczności wskazane w rozdziale VI ust. 3 SWZ, oprócz uwzględnienia ich w JEDZ, przedstawia Zamawiającemu również dowody, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP (w celu wykonania po stronie Zamawiającego oceny, o której mowa w dziale VI ust. 4 SWZ).

4) Dodatkowo, wraz z ofertą Wykonawca składa również oświadczenie, z którego wynikać będzie, że w stosunku do tego Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia, o której mowa w dziale VI ust. 5 i 6 SWZ. Wzór wskazanego oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie niniejszego zamówienia podwykonawcom / dostawcom, w szczególności wskazywać będzie na to informacja Wykonawcy podana w Części II sekcja D JEDZ - oświadczenie jak wyżej winno zawierać dodatkowo wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada na ponad 10% wartości zamówienia. Oświadczenie powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Do oferty należy dołączyć również:

a) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- zgodnie z rozdziałem XIII SWZ.

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

WŁAŚCIWE DOKUMENTY PODMIOTOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych::

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego,

2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

5) Zezwolenie na zbieranie odpadów wydane zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zadanie nr 1, 2 i 3).

6) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów o kodach odpowiadającemu zadaniu nr 2 (zadanie nr 2).

7) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów o kodach odpowiadającemu zadaniu nr 3 (zadanie nr 3).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa ust. 1:

1) pkt. 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

2) pkt. 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 3.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy na poszczególne zadania, określone zostały w załączniku nr 7a do SWZ dla zadanie nr 1, załączniku nr 7b do SWZ dla zadania nr 2 oraz załączniku nr 7c do SWZ dla zadania nr 3

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanych wzorach umów na poszczególne zadania, stanowiących załącznik nr 7a do SWZ dla zadanie nr 1, załącznik nr 7b do SWZ dla zadania nr 2 oraz załącznik nr 7c do SWZ dla zadania nr 3.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakłady Komunalne Sp. o.o. przy ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój za pomocą mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja Przetargowa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia:

1. Z zastrzeżeniem art. 110 Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

a) w stosunku do którego zachodzą przesłanki opisane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki

wykluczenia Wykonawcy),

b) w stosunku do którego zachodzą przesłanki opisane w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp ustawy

Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy).

2. O udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą się ubiegać również Wykonawcy, którzy należą do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wprowadzonego na mocy przepisu art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). oraz w stosunku do których zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące wymagania:

* Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt. I. SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.

Szczegółowe informacje m.in. odnośnie złożenia oferty, sposobu komunikowania się, wyjaśnień treści SWZ są

określone w rozdziale X SWZ.

Opis sposobu przygotowania oferty został zawarty w rozdziale XIII SWZ, natomiast obliczania ceny XVI SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się ̨ do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022