Services - 270160-2017

13/07/2017    S132    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Доспат: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2017/S 132-270160

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Доспат
000614906
ул. „Първо май“ № 3
Доспат
4831
България
Лице за контакт: Елин Радев
Телефон: +359 030452310
Електронна поща: obshtinadospat@abv.bg
Факс: +359 030452312
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dospat.bg

Адрес на профила на купувача: http://dospat.bg/publ_sast_izrabotvane_tehn_proekti_kss_nadzor_mkvp.aspx

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://dospat.bg/publ_sast_izrabotvane_tehn_proekti_kss_nadzor_mkvp.aspx
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект, с които ще кандидатства община Доспат за финансиране от МКВП към МС за възстановяване на ПС.

II.1.2)Основен CPV код
71240000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обект на обществената поръчка е изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за възстановяване на подпорна стена в село Змейца. Необходимо е да се изготвят технически проекти за възстановяването на подпорната стена да се намали риска от наводнение и излизане на вода от коритото на реката със следните части: 1. Част „Конструктивна“ 2. Част „Геодезия“ 3. Част „Инженерно-геоложки проучвания“ 4. Част „Хидроложки доклад“ 5. Част „План за безопасност и здраве“. 6. Част „ПУСО“. Цялата проектна разработка да бъде записана на електронен носител, в които да бъдат включени: обяснителната записка, чертежи, изчисления, таблици, количествени сметки, челни листа, етикети и входната информация. Чертежите да са във формат DWG, а текстовата част и таблиците — Word и Exсel. Изпълнението на възложеното проект проектиране трябва да отговаря на изискванията, установени с Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проект.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71240000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Село Змейца, община Доспат.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект в село Змейца — възстановяване на подпорна стена.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за представяне на техническите проекти / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 31/08/2017
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които за изпълнение на услугите имат на разположение „проектанти“ по смисъла на член 162, ал. 1 от ЗУТ с пълна проектантска правоспособност по съответната част и да бъдат вписани съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП); с призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации .Необходими документи за доказателство при подписване на договора с избрания Изпълнител — заверено копие на валидно удостоверение за членство издадено от КИИП за 2017 година за всички проектанти, включени в списъка на лицата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт — представя се заверено копие на полицата при сключване на договор с Избрания Изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт — представя се заверено копие на полицата при сключване на договор с Избрания Изпълнител.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът трябва да разполага с екип от проектанти за изпълнението на предмета на поръчката по отделните части.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът има проектанти, които притежават необходимата проектанска правоспособност, доказана с представяне на удостоверение за пълна проектанска правоспособност, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за изработване на 1. Част „Конструктивна“; 2. Част „Геодезия“; 3. Част „Инженерно-геоложки проучвания“; 4. Част „Хидроложки доклад“; 5. Част „План за безопасност и здраве“ и 6. Част „ПУСО“; Допустимо е 1 лице да изработва повече от 1 част при притежаване на съответната правоспособност.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които за изпълнение на услугите имат на разположение „проектанти“ по смисъла на член 162, ал. 1 от ЗУТ с пълна проектантска правоспособност по съответната част и да бъдат вписани като членове на КИИП (камара на инж. в инсвестиционното проектиране) .Представят се заверени копия на удостоверения за ППП за 2017 година на проектантите преди подписване на договора с Избрания Изпълнител.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срок за изработване и предаване на техническите проекти — до 1 месец след датата на подписване на договора. Задължение на Възложителя за плащане за изработените технически проекти настъпва само при одобрение за финансиране и след получаване на решение за финансиране на обекта от МКВП към МС и е до размера на одобрение разход от финансиращия орган или осигурено друго финансиране. В разходите за авторски надзор се включват и изготвяне на екзекутивни чертежи (ако се налага) и се заплащат след въвеждане на обектите в експлоатация и предаване на финален доклад за извършената услуга. Схемата на разплащане е посочена и е съгласно условията в проекто-договора. При използване на подизпълнители избраният изпълнител сключва договори за подизпълнение и в срок до 3 дни от сключване на договора за подизпълнение изпраща копие на договора на Възложителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сграда 1 на общинска администрация ул. „Първи май“ № 3, град Доспат.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Предложената цена за изпълнение включва: 1. Обща цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически“ по проектни части посочени по-горе, включително подробна количествена и количествено-стойностна сметка за видовете строително-монтажни работи (СМР) за обекта, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с включени всички разходи на Изпълнителя по изготвяне на проекта. 2. Обща цена за упражняване на авторския надзор по време на строителството, предмет на този договор, с включени всички разходи на Изпълнителя за извършване на авторски надзор (включително и изготвяне на екзекутивни чертежи в случай, че това се налага). Дейностите по настоящия договор се заплащат при наличие на осигурени финансови средства от МКВП или други програми и проекти. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три ) на 100 от общата цена по договора без ДДС и се представя от участника, определен за изпълнител. Приложими са условията на член 114 от ЗОП. Участникът, определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като проектанти, без предварително писмено съгласие на Възложителя и в съответствие с клаузите на договора за обществена поръчка при наличие на обективни обстоятелства.

Критериите за подбор по отношение на експертния състав се прилагат за обединението като цяло.

Възложителят ще се възползва от дадената възможност по чл. 181. (2) — При провеждане на процедурата се допуска оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/07/2017