Dienstleistungen - 270166-2022

Submission deadline has been amended by:  327611-2022
20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

2022/S 098-270166

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tamás Noémi
E-mail: tamas.noemi@bfk.hu
Telefon: +36 303740016
Fax: +36 14454501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bfk.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.bfk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000526432022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000526432022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NoBo és DeBo hitelesítési eljárás - III.

Hivatkozási szám: EKR000526432022
II.1.2)Fő CPV-kód
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020.(VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása, beleértve az alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását elővárosi vasútvonal-fejlesztésekhez, valamint meglévő és hiányzó vasúti megállóhelyek, állomások utasforgalmi létesítményei tervezési feladatához kapcsolódó tanúsításokra” eljárás 4 részből álló megbízási eljárás az alábbi főbb, részekkel és becsült mennyiségekkel.

1. rész: A Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése előkészítésének tanúsítása.

2 rész: A Kőbánya-Kispest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztése és villamosítása előkészítésének tanúsítása.

3. rész: A Kőbánya felső-Rákosliget vasútvonal rekonstrukciója, valamint a Rákos-Gyömrő szakaszon megállóhelyek, állomások létesítése, felújítása, átépítése tervezésének tanúsítása.

4. rész: Hiányzó vasúti megállóhelyek és állomások utasforgalmi létesítményei tervezésének tanúsítása."

Valamennyi rész tekintetében irányadó rendelkezés:

A BFK Ajánlatkérő („AK”) által lebonyolított egyes, vasútfejlesztési projektek tervezési munkáihoz kapcsolódóan Ajánlattevő(„AT”) feladata az egyes projektek alrendszereire vonatkozó,a többször módosított Európai Parlament és a Tanács a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2016. május 11-i 2016/797 ir., vmint a 413/2020. (VIII.30.) Kr szerinti, vasúti megfelelőség-értékelési eljárások, EK-hitelesítési eljárások lefolytatása az adott projekt által érintett ENE, INF és CCS alrendszerekre és INF-hez kapcsolódó PRM területre vonatkozóan, beleértve az alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását. A megfelelőség-értékelési eljárások magukban foglalják mind a bejelentett szervezet(NoBo) által lefolytatandó, a kölcsönös átjárhatósági követelmények teljesülésének (az ÁME-knek való megfelelés)vizsgálatát, mind a kijelölt szervezet(DeBo) által lefolytatandó, a magyar nemzeti vasúti biztonsági és műszaki szabályokból következő követelmények teljesülésének vizsgálatát. Amennyiben az AK kéri, a 413/2020.Kr.r.10. § (5) bek szerint AT-nek az ellenőrzés egyes szakaszaira, vagy az alrendszer bizonyos részeire időközi ellenőrzésekre vonatkozó közbenső hitelesítési nyilatkozatot(ISV)kell kiadnia. AT a tervezési keletkezett eredménytermékeket (terveket, műszaki leírásokat, a vasúti alrendszer egyes alrendszereit)egyaránt vizsgálja.

Tevékenysége kiterjed továbbá az alrendszernek azzal a rendszerrel való kapcs.i pontjaira, amelybe az alrendszert integrálják, a vonatkozó ÁME-ban és a műszaki szabályok jegyzékében rendelkezésre álló adatok figyelembevételével.

AT feladata a megfelelőség-értékelés során a dokumentáció összeállítása, a megfelelőség-értékelési eljárásokhoz kapcsolódó mérések, vizsgálatok és integrációs tesztek előkészítésének koordinációja, és a vizsgálati protokollok szabványossági és jogszabályi felülvizsgálata.

Ha a megfelelőség-értékelésre benyújtott anyag alapján a megfelelőségi nyilatkozat nem adható ki, hiánypótlásra kerülhet sor.

AT a megfelelőség-értékelésre benyújtott dokumentáció hiánypótlása során a dokumentumok körét és tartalmát határozza meg, a hiánypótlás végrehajtása a dokumentáció összeállításában részt vevő szereplők feladata.

A hiánypótlása során AT az AK számára a dokumentáció összeállításában részt vevő szereplőket az AK útján szólítja fel, meghatározza a feladataikat. Ennek keretében AT közreműködik a dokumentáció összeállításában közreműködő szereplők(tervezők, gyártók stb.)által elkészítendő dokumentumok listájának összeállításában és/vagy a hiánypótlási felhívás összeállításában, azok tartalmának meghatározásában.

AK szándéka az érintett, fenti projekt sikeres lebonyolítása az építési engedélyek megszerzésével együtt.

AT feladata az ehhez szükséges tanúsítási, tanúsítói feladatok teljes körű elvégzése.

KARAKTERK-RA TEK. FOLYT. II.2.4) p-ban részenként.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

R.palota-Újp.-Vácrátót-Vác vv. fejl. tanúsítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hosszú megnevezés: 1. rész: A Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése előkészítésének tanúsítása.

A BFK, mint Ajánlatkérő által lebonyolításra kerülő vasútfejlesztési projekt tervezési munkáihoz kapcsolódóan az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, beleértve az alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását:

A nyertes ajánlattevő (AT) feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- Rendszerelemekre vonatozó EK Megfelelőségi Nyilatkozatok vizsgálata,

- EK-hitelesítési eljárások elvégzése 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SG modul szerint,

- Közbenső EK-hitelesítési Nyilatkozatok (ISV) kiállítása,

- Nemzeti Szabványoknak (NSZ) való közbenső megfelelőségértékelési nyilatkozatok (ISV) kiállítása,

- Közbenső EK-hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,

- Közbenső NSZ hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,

- A 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet 11/A. § szerinti rendszerintegritási megfelelőségről közbenső megfelelési nyilatkozat kiállítása,

- A közbenső rendszerintegritási megfelelőségértékelés minden kísérő dokumentációjának összeállítása.

A fentieken kívül általános feladatai:

- Tanúsítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki-szakértői tevékenység ellátása,

- Ellenőrzési eljárásrend készítése és az ütemterv szerinti feladatvégzés,

- Együttműködés a projekt tervezési feladatait végző Tervezővel.

A tervezési eljárás főbb műszaki paraméterei, amely vonatkozásában a nyertes AT a hitelesítési feladatait köteles ellátni, valamint további részletes információk a Műszaki Leírásban (AD III. kötet) találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M/1.1.-ban meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 120 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/1.2.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/1.3.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/1.4.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2022
Befejezés: 31/12/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2020-00022

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000423692022/reszletek

2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt dátumok, mint teljesítési határidő a tárgyi eljárás eredményeképpen kötött szerződés hatályba lépését követően a Tanúsítás teljesítéséig, de legkésőbb 2023.12.31-ig értendő. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja, a rögzített dátum csak tájékoztató jellegű (az EKR-ben kötelező megadni).

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kőb.-Kisp.-L.mizse-Kecskemét vv.fejl. tanúsítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hosszú megnevezés: 2 rész: A Kőbánya-Kispest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztése és villamosítása előkészítésének tanúsítása.

A BFK, mint Ajánlatkérő által lebonyolításra kerülő vasútfejlesztési projekt tervezési munkáihoz kapcsolódóan az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, beleértve az alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását:

A nyertes ajánlattevő (AT) feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- Rendszerelemekre vonatozó EK Megfelelőségi Nyilatkozatok vizsgálata,

- EK-hitelesítési eljárások elvégzése 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SG modul szerint,

- Közbenső EK-hitelesítési Nyilatkozatok (ISV) kiállítása,

- Nemzeti Szabványoknak (NSZ) való közbenső megfelelőségértékelési nyilatkozatok (ISV) kiállítása,

- Közbenső EK-hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,

- Közbenső NSZ hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,

- A 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet 11/A § szerinti rendszerintegritási megfelelőségről közbenső megfelelési nyilatkozat kiállítása,

- A közbenső rendszerintegritási megfelelőségértékelés minden kísérő dokumentációjának összeállítása.

A fentieken kívül általános feladatai:

- Tanúsítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki-szakértői tevékenység ellátása,

- Tanúsítói bejárások szervezése projektek által érintett munkaterületen,

- Ellenőrzési eljárásrend készítése és az ütemterv szerinti feladatvégzés,

- Együttműködés a projekt tervezési feladatait végző Tervezővel.

A tervezési eljárás főbb műszaki paraméterei, amely vonatkozásában a nyertes AT a hitelesítési feladatait köteles ellátni, valamint további részletes információk a Műszaki Leírásban (AD III. kötet) találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M/1.1.-ban meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 120 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/1.2.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/1.3.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/1.4.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2022
Befejezés: 31/12/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Kőbánya-Kispest-Lajosmizse szakaszra: IKOP-3.1.0-15-2020-00022;

Lajosmizse-Kecskemét szakaszra: IKOP 3.2.0-15-2021-00037

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000423692022/reszletek

2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt dátum, mint teljesítési határidő a tárgyi eljárás eredményeképpen kötött szerződés hatályba lépését követően a Tanúsítás teljesítéséig, de legkésőbb 2023.12.31-ig értendő. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja, a rögzített dátum csak tájékoztató jellegű (az EKR-ben kötelező megadni).

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kőb. felső-R.liget és Rákos-Gyömrő vv.fejl. tan.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hosszú megnevezés: 3. rész: A Kőbánya felső-Rákosliget vasútvonal rekonstrukciója, valamint a Rákos-Gyömrő szakaszon megállóhelyek, állomások létesítése, felújítása, átépítése tervezésének tanúsítása.

A BFK, mint Ajánlatkérő által lebonyolításra kerülő vasútfejlesztési projekt tervezési munkáihoz kapcsolódóan az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, beleértve az alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását:

A nyertes ajánlattevő (AT) feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- Rendszerelemekre vonatozó EK Megfelelőségi Nyilatkozatok vizsgálata,

- EK-hitelesítési eljárások elvégzése 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SG modul szerint,

- Közbenső EK-hitelesítési Nyilatkozatok (ISV) kiállítása,

- Nemzeti Szabványoknak (NSZ) való közbenső megfelelőségértékelési nyilatkozatok (ISV) kiállítása,

- Közbenső EK-hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,

- Közbenső NSZ hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,

- A 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet 11/A § szerinti rendszerintegritási megfelelőségről közbenső megfelelési nyilatkozat kiállítása,

- A közbenső rendszerintegritási megfelelőségértékelés minden kísérő dokumentációjának összeállítása.

A fentieken kívül általános feladatai:

- Tanúsítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki-szakértői tevékenység ellátása,

- Tanúsítói bejárások szervezése projektek által érintett munkaterületen,

- Ellenőrzési eljárásrend készítése és az ütemterv szerinti feladatvégzés,

- Együttműködés a projekt tervezési feladatait végző Tervezővel.

A tervezési eljárás főbb műszaki paraméterei, amely vonatkozásában a nyertes AT a hitelesítési feladatait köteles ellátni, valamint további részletes információk a Műszaki Leírásban (AD III. kötet) találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M/1.1.-ban meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 120 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/1.2.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/1.3.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/1.4.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2022
Befejezés: 31/12/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1.0-15-2020-00055

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes piacikonzultaciok/EKR000423692022/reszletek

2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt dátum, mint teljesítési határidő a tárgyi eljárás eredményeképpen kötött szerződés hatályba lépését követően a Tanúsítás teljesítéséig, de legkésőbb 2023.12.31-ig értendő. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja, a rögzített dátum csak tájékoztató jellegű (az EKR-ben kötelező megadni).

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hiányzó v.úti megállóhelyek, állomások utasf. lét.

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hosszú megnevezés: 4. rész: Hiányzó vasúti megállóhelyek és állomások utasforgalmi létesítményei tervezésének tanúsítása.

A BFK, mint Ajánlatkérő által lebonyolításra kerülő vasútfejlesztési projekt tervezési munkáihoz kapcsolódóan az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, beleértve az alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását:

A nyertes ajánlattevő (AT) feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- Rendszerelemekre vonatozó EK Megfelelőségi Nyilatkozatok vizsgálata,

- EK-hitelesítési eljárások elvégzése 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SG modul szerint,

- Közbenső EK-hitelesítési Nyilatkozatok (ISV) kiállítása,

- Nemzeti Szabványoknak (NSZ) való közbenső megfelelőségértékelési nyilatkozatok (ISV) kiállítása,

- Közbenső EK-hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,

- Közbenső NSZ hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,

- A 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet 11/A § szerinti rendszerintegritási megfelelőségről közbenső megfelelési nyilatkozat kiállítása,

- A közbenső rendszerintegritási megfelelőségértékelés minden kísérő dokumentációjának összeállítása.

A fentieken kívül általános feladatai:

- Tanúsítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki-szakértői tevékenység ellátása,

- Tanúsítói bejárások szervezése projektek által érintett munkaterületen,

- Ellenőrzési eljárásrend készítése és az ütemterv szerinti feladatvégzés,

- Együttműködés a projekt tervezési feladatait végző Tervezővel.

A tervezési eljárás főbb műszaki paraméterei, amely vonatkozásában a nyertes AT a hitelesítési feladatait köteles ellátni, valamint további részletes információk a Műszaki Leírásban (AD III. kötet) találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M/1.1.-ban meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 120 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/1.2.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/1.3.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/1.4.-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2022
Befejezés: 31/12/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2021-00024

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000423692022/reszletek

2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt dátum, mint teljesítési határidő a tárgyi eljárás eredményeképpen kötött szerződés hatályba lépését követően a Tanúsítás teljesítéséig, de legkésőbb 2023.12.31-ig értendő. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja, a rögzített dátum csak tájékoztató jellegű (az EKR-ben kötelező megadni).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alk. ig-ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem M-on letelepedett) AT-nek, vmint adott esetben az alk. ig.ban résztvevő gazdasági sz-nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes ig-ként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bek. sz. AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is EKR űrlap).

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A M-i letelepedésű AT, valamint adott esetben az alk. ig-ban résztvevő gazdasági sz. von. a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Többek között a Kbt. 62. § (1) bek. c) p. és a Kr. 1. § (2)-(3a) bek-i és 2. § (4) bek-e, vmint 8. § c) p. és 10. § c) p. rendelkezései is irányadóak.

A nem M-on letelepedett AT esetében az ajánlatkérő a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltaknak megfelelően a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az ig-ban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ak- ellenkező bizonyításig-adat valóságtartalmát az AT erre von. külön nyil. nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alk. ig-ban részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bek. a Kr. 3. § (2) és (3) bek-re.

Azon av-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ra, 69.§(11a) bek-re, a 74.§(1) bek.-re, valamint a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:

SZ/1.

Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (1) bek.)

SZ/2.

A Kr. 26.§ (1) bek b) pontban foglaltakra tekintettel az Ajánlattevő (közös AT) alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

- érvényes NoBo bejelentéssel a releváns alrendszerre (INF,ENE,CCS alrendszerre valamint az INF alrendszer részeként PRM), megfelelőségértékelési tanúsítását a 30/2010.(XII.23.) NFMr, a 2008/57/EK ie vagy a 2016/797/EK ie szerint végzi.

- érvényes DeBo kijelöléssel az INF, ENE, CCS alrendszerre, megfelelőségértékelési tevékenységét -a vonatkozó nemzeti szabványok alapján - a 103/2003.(XII. 27.)GKM r., a 18/1998.(VII. 3.)KHVM r.és a 289/2012.(X.11.) Korm.r.szerint végzi.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6);(11) bek, a Kbt.69 § (11) bek. is irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerinti együttes megfelelés az SZ/2. pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének rendelkeznie kell érvényes NoBo bejelentéssel a releváns alrendszerre (INF;ENE;CCS; illetve INF részeként PRM) valamint közös ajánlattevők legalább egyikének rendelkeznie kell érvényes DeBo kijelöléssel a releváns alrendszerre (CCS;ENE;INF).

Ajánlatkérő kiköti a Kbt. 65. § (10) bek. alapján, hogy a NoBo és a DeBo jogosultság feltételeinek igazolására az ajánlattevő nem támaszkodhat kapacitást nyújtó szervezetre és e feladatokat a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyil-ot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT-k, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk-i minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bek)

SZ/1. AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban (magyarországi letelepedésű AT esetén: Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, https://www.mmk.hu) ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

SZ/2. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásban ellenőrzi (DeBo NYT:

magyarországi letelepedésű AT esetén a Közlekedési Hatóság Vasúti Szakterület honlapján lévő nyilvántartásban: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?site=66230&site=66226&category=66907; nem magyarországi letelepedésű AT esetén a letelepedése szerinti országban ennek megfelelő nyilvántartás, NoBo NYT: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main vagy a letelepedése szerinti országban ennek megfelelő nyilvántartás). Amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban vonatkozó adatok ingyenes/magyar nyelvű ellenőrzésére nincs mód, a nyilvántartás kivonatának, vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtása szükséges.

Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén benyújtandó a releváns igazolás vagy nyilvántartás magyar nyelvű fordítása is.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(11)és69.§(11) bek. is irányadóak.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 24.§(1) bek-re, a 26. §-ra és a Kbt. 69.§(11) bek-re is.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában értendő:

AT köteles csatolni:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek képzettségüknek, illetve végzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá igazolódokumentumként csatolni kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat másolatát.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Tehát Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 18. alpontját is, amely az M.1.1.-M.1.4. pontok szerinti, értékelt szakemberek esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!

Az M.1.1.-M.1.4. szakemberek (mint értékelt szakemberek) tekintetében a Kbt. 71. § (9a) bek. szabályai is irányadóak.

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bek. és 30. § (4) bek, valamint a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi rész vonatkozásában értendő:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt

szakemberekkel:

M/1.1. legalább 1 fő szakmai vezetővel, aki

- rendelkezik a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (1) bek. a) pontja szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel és

­- a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (1) bek. b) pontja szerinti legalább 10 év (120 hónap) időtartamú, INF és/vagy ENE és/vagy CCS alrendszerre és/vagy PRM területre vonatkozó szakmai tapasztalattal / ismerettel.

M/1.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki

- rendelkezik a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. a) pontja szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel és

- a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. b) pontja szerinti legalább 5 év (60 hónap) időtartamú, INF alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalattal / ismerettel.

M/1.3. legalább 1 fő szakember, aki

- rendelkezik a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. a) pontja szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel és

- a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. b) pontja szerinti legalább 5 év (60 hónap) időtartamú, ENE alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalattal / ismerettel.

M/1.4. legalább 1 fő szakember, aki

- rendelkezik a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. a) pontja szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel és

- a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. b) pontja szerinti legalább 5 év (60 hónap) időtartamú, CCS alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalattal / ismerettel.

INF alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalat alatt AK a 413/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.1. pontjában(hatályba lépése előtt a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 1. sz. melléklet 2.1. pontjában) meghatározott alrendszeren végzett gyártási, építési, üzemeltetési vagy tanúsítási feladatok ellátását érti bármely vasúti hálózat területén.

ENE alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalat alatt AK a 413/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.2. pontjában(hatályba lépése előtt a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 1. sz. melléklet 2.2. pontjában) meghatározott alrendszeren végzett gyártási, építési, üzemeltetési vagy tanúsítási feladatok ellátását érti bármely vasúti hálózat területén.

CCS alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalat alatt AK a 413/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.3. pontjában (hatályba lépése előtt a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 1. sz. melléklet 2.3. pontjában) meghatározott alrendszeren végzett gyártási, építési, üzemeltetési vagy tanúsítási feladatok ellátását érti bármely vasúti hálózat területén.

PRM területre vonatkozó szakmai tapasztalat alatt AK az 1300/2014/EU rendelet (2014. november 18. ) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokban meghatározott akadálymentesítési tanúsítási feladatok ellátását érti bármely vasúti hálózat területén.

Vasúti hálózat: alatt AK a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti bármely vasúti hálózatot érti.

Nem Magyarországon szerzett szakmai tapasztalat esetén vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 1-2. §-ában meghatározottaknak megfelelő, azzal egyenértékű vasúti hálózaton szerzett szakmai tapasztalat fogadható el. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. irányadó. Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét legkorábban az előírt végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Ajánlatkérő a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2.§-ában foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy Ajánlatkérő a szakemberek végzettségének vizsgálata során szakirányú végzettségként elfogadja különösen a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9-19. pontjában megjelölt végzettségeket.

Valamennyi rész vonatkozásában irányadóak az alábbiak:

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azaz AK megengedi a szakemberek közti átfedést.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Valamennyi rész tekintetében ajánlatot benyújtó AT esetében a részajánlattételi körök vonatkozásában megajánlott szakemberek közötti átfedés megengedett (vagyis adott szakembereket valamennyi részajánlattételi körre vonatkozó ajánlat részeként is meg lehet ajánlani az alkalmasság igazolására).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve;

- 413/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról;

- 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények

tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről;

- 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről,

- 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek

tevékenységének részletes szabályairól.

További előírásokat a közbesz. dokumentumok tartalmaznak.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A támogatási szerződés megkötése esetén: utófinanszírozás (Támogató: ITM)

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.; 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.;

A finanszírozás forrásai: IKOP

Előleg: AK a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a Megbízási Díj legfeljebb 20%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít azzal, hogy 10% feletti előleg igénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot meghaladó részére. Az előleg igénylésére és kifizetésére - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Ajánlattétel,szerződés,kifizetés devizaneme: HUF

További részletek a szerződésterv.-ben.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési biztosíték; jótállás: 24 hó; amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit (különösen részszámlázás) a Szerződéstervezet tartalmazza (teljesítési bizt. mértéke.: nettó ellenszolg. 5 %).

A támogatás intenzitása: 1. rész 100 %; 2. részben 100 %; 3. rész 100 %; 4. részben 100 %.

Valamennyi rész tekintetében:

- késedelmi kötbér: nettó Megbízási Díj 0,5%-a; maximuma 20%

- hibás teljesítéssel érintett nettó Megbízási Díj 0,5%-a, maximuma 20%

- meghiúsulási kötbér teljes nettó Megbízási Díj 30%-a

A tanúsítás tárgyát képező utolsó terv tanúsítását és Megbízotti teljesítésigazolását követően kerül sor a Megbízási Díj egyösszegben történő megfizetésére azzal, hogy előlegigénylése esetén a végszámla kiállítás az előleggel csökkentett részre vonatkozik.

A 2. rész esetén AT a végszámlán köteles a Kőbánya-Kispest-Lajosmizse és a Lajosmizse-Kecskemét szakaszra külön-külön sort rendelni azzal, hogy a Lajosmizse-Kecskemét szakaszra a Megbízási díj 10%-a számolható el figyelemmel arra, hogy a kifizetés két különböző projekt az IKOP-3.1.0-15-2020-00022 és az IKOP 3.2.0-15 TSZ terhére valósul meg. További részletek a Szerződéstervezetben találhatók.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/06/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/06/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az óra, perc pontossággal (az ajánlattételi határidő lejártától számított 2. óra leteltének időpontjára datált) bontási időpontot is automatikusan generálja az EKR rendszer a IV.2.2 pontban megadottak alapján.

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Valamennyi rész vonatkozásában értendő:

1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12. §-ai is irányadóak.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága

5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a Kbt 66. § (6) bekezdés szerinti (adott esetben nemleges) nyilatkozatot, valamint az adatkezelési nyilatkozatot.

7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ/1., SZ/2., M/1.,

9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást. A közös ajánlattevőkre (többek között) a Kbt. 35. § (7) bekezdése is irányadó.

11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.

I. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:

Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.

II. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám: 15-15-10-10.

A fenti I. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.

A fenti II.1.-II.4. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.

Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben. A II.1.-II.4. minőségi értékelési szempontok tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni többletmegajánlás esetén. A szakember megnevezésének hiánya nem minősül a Kbt. 71. § szerint hiánypótoltatható hibának, tehát az értékelési szempontok körében megajánlott szakember(ek) megnevezésének hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

12) A IV.2.6. pont (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak) alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

13) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.

14) FAKSZ: Dr. Tamás Noémi, lajstromszáma: 01312; Dr. Szabó Ildikó, lajstromszáma: 01167.

15) Az ajánlathoz csatolandó az AK által a Szerződéstervezetben 13.2. pontjában meghatározott paraméterekkel rendelkező szakmai felelősségbiztosítás benyújtásáról szóló nyilatkozata. Továbbá AT az 1-4. rész esetén a szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátja az érvényes kb. tárgya szerinti felelősségbiztosítási kötvényt.

A kárérték limitje:

1. részben: legalább 36 millió HUF/káresemény, és legalább 45 millió HUF/kár év

2. részben: legalább 45 millió HUF/káresemény, és legalább 60 millió HUF/kár év

3. részben: legalább 20 millió HUF/káresemény, és legalább 30 millió HUF/kár év

4. részben: legalább 10 millió HUF/káresemény, és legalább 12 millió HUF/kár év

16) Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4)-(5) bek.-et alkalmazza.

17) A jelen közbeszerzési eljárás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

18) Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.4) pontban megadott szakember időbeli többlettap. értékelési szempontra hiv.-sal az AF III.1.3) pont M/1.1.-M.1/4. alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át + Az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél scannelt pld.-át és remdelkezésre állási nyilatkozatát.

19) AK felhívja AT figyelmét arra, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendeletből származó kötelezettségre tekintettel AT az ajánlat részeként köteles csatolni „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról” szóló nyilatkozatot (lsd. nyilatkozatminták).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022