Dienstleistungen - 270229-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Software-Entwicklung

2022/S 098-270229

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Nationale Identifikationsnummer: 14942091
Postanschrift: Strada: Unirii, nr. 74
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030837
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): VALENTIN VLADU
E-Mail: valentin.vladu@onrc.ro
Telefon: +40 0213160809
Fax: +40 0213160808
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.onrc.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144069
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziția de servicii de extindere funcționalitate componente sistem informatic integrat al ONRC care asigură adaptarea legislativă precum și extinderea serviciilor electronice specializate de tip e-Guvernare.

Referenznummer der Bekanntmachung: 14942091202209
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72262000 Software-Entwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția de servicii de extindere funcționalitate componente sistem informatic integrat al ONRC care asigură adaptarea legislativă precum și extinderea serviciilor electronice specializate de tip e-Guvernare. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 ( douăzeci) zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 518 400.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72261000 Software-Unterstützung
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

La sediul Oficiului National al Registrului Comertului din Bdul Unirii nr. 74 bloc J3b. tronson II+III, Sector 3, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se va încheia un acord cadru care va cuprinde următoarele categorii de servicii:

-Servicii de mentenanta evolutiva

-Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic

-Servicii de administrare a sistemului informatic

Descrierea detaliata a serviciilor care se solicita a fi prestate, precum și cerințele tehnice sunt prezentate în Caietul de sarcini.

Cantitatea maxima estimata de servicii care ar putea fi solicitate pe toata durata acordului-cadru: 12 pachete Servicii de administrare a sistemului informatic, 120 cereri de Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic și 200 cereri Servicii de mentenanță evolutivă (dezvoltare software).

Cantitatea minima estimata de servicii care ar putea fi solicitate pe toata durata acordului-cadru: 6 pachete Servicii de administrare a sistemului informatic, 60 cereri de Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic și 100 cereri Servicii de mentenanță evolutivă (dezvoltare software).

Cantitatea maximă estimata de servicii care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: 3 pachete Servicii de administrare a sistemului informatic, 50 cereri de Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic și 98 cereri Servicii de mentenanță evolutivă (dezvoltare software).

Cantitatea minimă estimata de servicii care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: 1 pachet Servicii de administrare a sistemului informatic, 1 cerere de Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic și 1 cerere Servicii de mentenanță evolutivă (dezvoltare software).

Valoarea totală maximă estimată a acordului cadru este de 518.400,00 lei, fără TVA şi corespunde cantităţilor maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe toată durata acordului-cadru.

Valoarea totală minimă estimată a acordului cadru este de 367.200,00 lei, fără TVA şi corespunde cantităţilor minime de servicii care ar putea fi solicitate pe toată durata acordului-cadru,

Valoarea totală maximă estimată a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de 225.000,00 lei, fără TVA

Valoarea totală minimă estimată de servicii ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de 10.950,00 lei, fără TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesionala a personalului / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesionala a personalului / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesionala a personalului / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesionala a personalului / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 164,165

si 167din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (răspuns) completatîn mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului deachizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării; Operatorul economic va prezenta pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare , iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate .2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei -Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;3. După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.4. După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care înţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Cerinta nr. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare - Formular 7, se va depune de catre toti operatorii economici odata cu DUAE. Persoanele ce detin functie de decizie în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului: Valentina Burdescu –Director General, Elena Cerasela Branescu - Director General Adjunct, Anca Daniela Safta- Director General Adjunct, Bogdan Mihail Burdescu - Director Directia contencios, Gabriel Condesteanu - Director IT, Maria Kotsias - Director Directia economica, Dănuț Florian Țiparu – Șef Serviciu, Mihaela Cristina Joita - Sef Serviciu APP, Stefanel Ivan- Sef Birou, Sorin Bores Seredenciuc - Sef Birou, Valentin Vladu - Sef Birou, Gabriela Aura Mihai-Sef Birou, Olivia Badea-specialist IT, Cristina Halip-specialist IT, Manuel Mihai Mardale - specialist IT, Dumitru Deaconu - specialist IT, Dorin Cristian Stoenescu - specialist IT,Daniela Nicoleta Dinu - Inspector specialist, Cristian Liviu OLTEANU – Referent asistent.

NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaratia privind conflictul de interese. In cazul in care vor exista subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant/tert sustinator in parte. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic,Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Daca este cazul, se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere , dupa caz. Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistemul SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE și în cadrul secțiunii IV.4.3 - Modul de prezentare al ofertei.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidentă, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (de ex., pentru persoanele juridice de naționalitate româna, din Certificatul constatator trebuie sa rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului).

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. În cazul participării la procedură cu ofertă comună și/sau în situația în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, cerințele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condițiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de către ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOperatorul economic trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, in cadrul a a maximum 3 contracte, a prestat servicii similare in valoare cumulata de minim 225.000,00 lei, fara TVA. Prin servicii similare se intelege - dezvoltarea software de sisteme informatice și/sau implementarea sau administrarea de sisteme informatice și/sau efectuarea de analize de business ce vizeaza dezvoltarea de functionalitați noi software și/sau prestarea de servicii de mentenanță software pentru sisteme informatice. Precizari: Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor si stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce in mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experienta lui similara este situata in afara perioadei de 3 ani raportate la noua data-limita de depunere a /ofertelor, atat timp cat acesta, la data initial stabilita în anuntul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul in curs, este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.

Proportia de subcontractareInformatii privind partea/părțile din contract pe care ofertantul intenționează să o/le subcontracteze, precum și datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Raspundereacontractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant și, dacă este cazul, de terţ susţinător /subcontractant, cu informaţii relevante care să demonstreze îndeplinirea cerinței. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia și datele sale de contact , obiectul detaliat, valoarea contractului, data si numarul documentului de receptie / certificatului constatator, calitatea ofertantului in contract, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorităţile/entitățile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai acestora, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste prestarea efectivă a serviciilor din DUAE. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei, se vor prezenta de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Ofertant are dreptul:- să invoce susținerea unui terț (entitate) - inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;- să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a cărorcapacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Subcontractanţii pe a cărorcapacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia., incluzând toate informaţiile care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilorsubcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, atunci acestia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Conform art, 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită de către AC si asumată de ofertant. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret. Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul maxim total obtinut la criteriul prețul ofertei (fiind factorul cu ponderea cea mai mare). Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate se vor departaja dupa punctajul obtinut la criteriul Experiența profesională a personalului .In cazul in care persista egalitatea, pentru departajare Autoritatea va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare. Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarificari cu privire la documntele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016.

Conform Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si op ec sub nr.253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificări si a informațiilor suplimentare la documentația de atribuire/raspunsurile formulate în cazul desfas proced de atrib a contractelor de achiz, pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii ec se vor înregistra în SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile având în vedere termenele de raspuns ale AC prev la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Orice comunicare, solicit, informare, si altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP. Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin (1) lit. a) din Legea nr 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia contencios a Oficiului National al Registrului Comertului
Postanschrift: B-dul. Unirii nr.74, Bl.J3b, Sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030837
Land: Rumänien
E-Mail: onrc@onrc.ro
Telefon: +40 213160809
Fax: +40 213160803
Internet-Adresse: www.onrc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022