Dienstleistungen - 270230-2022

20/05/2022    S98

Polen-Bukowiec: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 098-270230

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 6112733573
Postanschrift: Robotnicza 6
Ort: Bukowiec
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 58-533 Mysłakowice
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Pruchnik
E-Mail: a.pruchnik@karkonosze.eu
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.karkonosze.bip.net.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://karkonosze.bip.net.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Postanschrift: Robotnicza 6
Ort: Bukowiec
Postleitzahl: 58-533 Mysłakowice
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Pruchnik
E-Mail: a.pruchnik@karkonosze.eu
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.karkonosze.bip.net.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka komunalna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości 15000 Mg

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.03.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie 15000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady będą przygotowane luzem.

3. Odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga. Minimalna gwarantowana waga załadunku odpadów wynosi 10Mg, a średnia waga załadunku dla ruchomej podłogi to ok. 13Mg.

4. Zamawiający informuje, że podczas procesu przetwarzania na instalacji odpady nie przechodzą przez separatory metali żelaznych i kolorowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy (składowisko odpadów)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie 15000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady będą przygotowane luzem.

3. Odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga. Minimalna gwarantowana waga załadunku odpadów wynosi 10Mg, a średnia waga załadunku dla ruchomej podłogi to ok. 13Mg.

4. Zamawiający informuje, że podczas procesu przetwarzania na instalacji odpady nie przechodzą przez separatory metali żelaznych i kolorowych.

5. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i przepisami wykonawczymi.

6. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający zakłada minimum 4 transporty dziennie do maksymalnie 16 transportów.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji Instalacji, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku.

8. Załadunek odpadów jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów.

9. Zamawiający sporządza kartę przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) przed rozpoczęciem transportu, która po ostatecznym potwierdzeniu w BDO przez Transportującego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktur.

10. Wykonawca zobowiązany jest po każdym miesiącu wykonywania usługi przedstawiać Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie ich zagospodarowania ze wskazaniem procesu odzysku wyszczególnionego w załączniku nr 1 do w/w ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wykonawca musi wskazać w ofercie instalację, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

12. Wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia ponosi Wykonawca, bez prawa żądania ich zwrotu od Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach zawartych w Załączniku nr 6 SWZ Istotne postanowienia umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca winien posiadać:

• aktualny i ważny wpis do BDO w tym o kodzie 19 12 12 zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 233 ustawy

• aktualne i ważne zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie minimum 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości minimalnej 9 000 Mg.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy (składowisko odpadów)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

I kwartał 2023

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022