Dienstleistungen - 270260-2022

Submission deadline has been amended by:  322393-2022
20/05/2022    S98

Polen-Poznań: Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung

2022/S 098-270260

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postanschrift: ul. H. Wieniawskiego 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-712
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Ciechanowska
E-Mail: karolina.ciechanowska@amu.edu.pl
Telefon: +48 618294305
Fax: +48 618294012
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.amu.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-ProPublico.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-ProPublico.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/515/U/22 usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/515/U/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90919000 Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do SWZ. W celu zapoznania się ze specyfiką budynku i przed złożeniem oferty Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej.

Wykonawca zapewni i wyznaczy koordynatora, który będzie pełnił systematyczny i bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy w trakcie świadczenia usługi oraz kontroli jakości wykonywanej przez nich pracy. Doświadczenie zawodowe wyznaczonego koordynatora stanowi kryterium oceny ofert. Zmiana koordynatora w trakcie wykonywania umowy możliwa jest wyłącznie w przypadku zapewnienia koordynatora posiadającego co najmniej tyle samo lat doświadczenia zawodowego.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi utrzymania czystości przy użyciu środków czystości preferowanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem do SWZ lub przy użyciu środków czystości równoważnych. Środki czystości zaoferowane do realizacji usługi muszą spełniać wymagania Zamawiającego zwarte w załączniku A do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Coll. Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Coll. Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Coll. Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku A do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie zawodowe koordynatora / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: kryterium społeczne: zatrudnienie osoby niepełnosprawnych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być przez cały okres związania ofertą zabezpieczona wadium w wysokości: cz. 1: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

usługa sprzątania i utrzymania czystości w w budynku Coll. Geologicum przy ul. Krygowskiego 12 w Poznaniu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

budynek Coll. Geologicum przy ul. Krygowskiego 12 w Poznaniu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Coll. Geologicum przy ul. Krygowskiego 12 w Poznaniu - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku B do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie zawodowe koordynatora / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: kryterium społeczne: zatrudnienie osoby niepełnosprawnych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być przez cały okres związania ofertą zabezpieczona wadium w wysokości:

cz. 2: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Coll. Iuridicum Novum oraz portierni Wjazdowej przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Coll. Iuridicum Novum oraz portiernia Wjazdowa przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Coll. Iuridicum Novum oraz portierni Wjazdowej przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku C do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie zawodowe koordynatora / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: kryterium społeczne: zatrudnienie osoby niepełnosprawnych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być przez cały okres związania ofertą zabezpieczona wadium w wysokości:

cz. 3: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Oferta musi zawierać: formularz ofertowy, Formularz cenowy, JEDZ, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy, dowód wniesienia wadium, Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy), Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (wykonawca /wykonawcy występujący wspólnie – Zał. 10, podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy) – Zał,11), Próbki środków czystości wymaganych w celu oceny zgodności z opisem zamieszczonym w SWZ, aktualne karty charakterystyki środków czystości. W przypadku, gdy środek nie posiada karty charakterystyki, zamawiający dopuszcza dostarczenie zamiast karty charakterystyki oświadczenie producenta o spełnianiu wymogów produktu umożliwiające ocenę zgodności oferowanych środków z opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich środków czystości wskazanych w Formularzu oferty, pkt 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS albo właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki teren

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie sprzątania obiektów na sumę co najmniej 500.000,00 zł.W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia wykonawca musi posiadać ubezpieczenie na kwotę stanowiącą iloczyn 500.000,00 zł i liczby części na które Wykonawca składa ofertę.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

CZĘŚĆ 1: Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto w skali roku, polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach oraz załączą dowody potwierdzające czy wykazana usługa została wykonana należycie.

CZĘŚĆ 2: Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto w skali roku, polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach oraz załączą dowody potwierdzające czy wykazana usługa została wykonana należycie.

CZĘŚĆ 3: Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto w skali roku, polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach oraz załączą dowody potwierdzające czy wykazana usługa została wykonana należycie.

Jedna usługa sprzątania oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. W przypadku usług wykonywanych (tj. rozpoczętych a nie zakończonych):

- na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie jej zrealizowana część,

- poświadczenia w odniesieniu do tych usług winny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w wykazie wykonanych usług wskazuje usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie z warunkiem o wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert;

W przypadku wykazania usług w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – wykaz podpisuje pełnomocnik.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ – dotyczy osób sprzątających, osób wyznaczonych do serwisu dziennego oraz koordynatora. Wykonawca zapewni i wyznaczy koordynatora, który będzie pełnił systematyczny i bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy w trakcie świadczenia usługi oraz kontroli jakości wykonywanej przez nich pracy. Doświadczenie zawodowe wyznaczonego koordynatora stanowi kryterium oceny ofert. Zmiana koordynatora w trakcie wykonywania umowy możliwa jest wyłącznie w przypadku zapewnienia koordynatora posiadającego co najmniej tyle samo lat doświadczenia zawodowego

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/05/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postepu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022