Dienstleistungen - 270308-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Drobeta-Turnu Severin: Allgemeine Managementberatung

2022/S 098-270308

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL MEHEDINTI
Nationale Identifikationsnummer: 4337344
Postanschrift: Strada: Traian, nr. 89
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220132
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Florin Ciprian Radulescu
E-Mail: achizitiicjmh@cjmehedinti.ro
Telefon: +40 0372521137
Fax: +40 0372521182
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjmehedinti.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144250
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru elaborarea Aplicatiei de finantare inclusiv documentele suport pentru proiectul ” Extindere si consolidare Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Mehedinti ”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4337344/2022/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79411000 Allgemeine Managementberatung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul General al serviciilor de consultanta si asistenta tehnica il constituie Elaborarea documentatiilor tehnico – economice si a aplicatiei de finantare cu documentele suport, precum si a documentatiilor pentru atribuirea contractelot de achizitie din cadrul proiectului ” Extinderea si consolidare Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Mehedinti” si obtinerea finantarii nerambursabile pentru investitiile prioritare in domeniul gestionarii deseurilor identificate prin PJGD Mehedinti 2019-2025, – conform caietului de sarcini.

Obiective specifice:

- Obiectivul Specific 1 - Elaborare Studiului de fezabilitate/DALI incluzand (Studii, Analiza cost – beneficiu, Evaluare impactului asupra mediului, Analiza institutionala, alte documentatii specifice, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor, Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor al judetului Mehedinti si cu cerintele Ghidului Solicitantului pentru Programul Operational prin care se vor finanta investitiile propuse prin proiect;

- Obiectivul specific 2 - Elaborarea aplicatiei de finantare si a tuturor documentelor suport necesare in vederea accesarii de fonduri europene inclusiv asigurarea asistentei tehnice pe toata perioada de verificare si evaluare a aplicatiei de finantare

- Obiectivul specific 3 - Elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare si proiectare si executie de lucrari, inclusiv acordarea de sprijin pentru Beneficiar pe parcursul procesului de atribuire a contractelor

1. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 19 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

2. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 650 193.63 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

Judetul Mehedinti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractanta intenționează sa atribuie contractul cu obiectul: Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării aferente proiectului ” Extindere si consolidare Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Mehedinti”.

Obiectivul General al serviciilor de consultanță și asistență tehnică îl constituie elaborarea documentatiilor tehnico – economice si a aplicatiei de finantare cu documentele suport, precum si a documentatiilor pentru atribuirea contractelot de achizitie din cadrul proiectului ” Extinderea si consolidare Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Mehedinti” si obtinerea finantarii nerambursabile pentru investitiile prioritare in domeniul gestionarii deseurilor identificate prin PJGD Mehedinti 2019-2025, – conform caietului de sarcini.

Obiective specifice:

- Obiectivul Specific 1 - Elaborare Studiului de fezabilitate/DALI incluzand (Studii, Analiza cost – beneficiu, Evaluare impactului asupra mediului, Analiza institutionala, alte documentatii specifice, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor, Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor al judetului Mehedinti si cu cerintele Ghidului Solicitantului pentru Programul Operational prin care se vor finanta investitiile propuse prin proiect;

- Obiectivul specific 2 - Elaborarea aplicatiei de finantare si a tuturor documentelor suport necesare in vederea accesarii de fonduri europene inclusiv asigurarea asistentei tehnice pe toata perioada de verificare si evaluare a aplicatiei de finantare

- Obiectivul specific 3 - Elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare si proiectare si executie de lucrari, inclusiv acordarea de sprijin pentru Beneficiar pe parcursul procesului de atribuire a contractelor

Valoarea estimata fara TVA : 3.650.193,63 lei

Durata contractului : 14 luni

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifica pentru personalul desemnat pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) – 98%

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Motive de excludere

Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile

prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2.Evitarea conflictului de interese

Operatorii economici (lider, asociat, tertii sustinatori, subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa si prezenta DUAE si Formular nr.8 - “Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59-60 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016” - declaratie ce va fi prezentata odata cu DUAE. In scopul evitarii conflictului de interese (in sensul art.59 din Legea 98/2016), persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Georgescu Aladin Gigi - Președinte, Negru Ionica -Vicepresedinte, Cupa Ramona - Vicepresedinte, Rogoveanu Ileana-Codruța - Administrator Public, Mednyanszky Stefan Ladislau -Secretarul Judetului, Vijulie Maria Loredana - Director Executiv Directia Buget Finante, Achizitii Publice, Popescu Daniela Delia - Director executiv Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului, Draghia Daniela - Director Executiv Directia Tehnica, Nanciu Renatta - Director Executiv Directia Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism, Doriana-Naziana Ianculescu - Director Executiv, Directia Juridica, Administratie Publica Locala.

3. Informatii privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere;

- Structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executiei contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.

În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului.

In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1 - Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii asociati, cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de asociere- Formular nr.3

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv de catre asociati, subcontractanti. DUAE se completeaza in platforma electronica SEAP.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru persoanele juridice române

Documente de confirmare: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluide pe raza caruia este situate sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC); starea ofertantului; persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.

Pentru persoanele juridice straine

Documente de confirmare:

- prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).

-prezentarea Certificatului de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de către subcontractanți și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.Subcontractantul nu trebuie să se afle în situația care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016.Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat1. Ofertantul trebuie să facă dovada că a realizat, în ultimii 3 ani, în cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii similare cu obiectul contractului, în valoare cumulată de cel puțin 3.600.000 lei fără TVA.Prin servicii similare se înțelege:a) elaborare studii, analize și documente suport, precum și servicii de proiectare la oricare dintre fazele prevăzute de legislația de specialitate – SF/DALI/PTE pentru obiective de investitii în domeniul infrastructurii de mediu;b) activitati de consultanta/asistenta tehnica în infrastructura de mediu în domeniul accesarii finantarilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistenta tehnica privind elaborarea cererilor de finantare, asistenta tehnica in evaluarea proiectelor/cererilor de finantare, asistenta tehnica in elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente implementarii fondurilor europene, Elaborare Aplicație de finanțare in domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Raport privind impactul schimbărilor climatice, Analiza Instituțională, Strategia/Plan de achiziții), aprobata de Beneficiar;c) Consultanta/asistenta tehnica in domeniul achiziţiilor publice.- Pentru îndeplinirea acestei cerinţe ofertanţii vor face dovada experienţei similare prin prezentarea a minim unui contract pentru fiecare activitate a contractului așa cum au fost menționate la punctele a), b) și c) de mai sus. Prin "infrastructura de mediu" se intelege: managementul deseurilor, situri poluate istoric, producere energie din biomasa/deseuri; - Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței se pot prezenta și unul sau mai multe contracte care au inclus una, două sau toate activitățile precizate la pct. a), b), c).Prin servicii realizate se înțelege servicii duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de 3 ani (calculata conform art.13, alin.(l), lit.b) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017 - prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare și cu respectarea art.13, alin.(3) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2017), prin această sintagmă înțelegându-se:a) servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;b) servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC;Nota: Perioada de 3 ani, se va raporta la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial (prin anunțul de participare). Dacă autoritatea contractantă va decala termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin susținere, în conformitate cu prevederile art. 182, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.NOTA: a) Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare, se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului la contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezintă proporția din valoarea finala a contractului, corespunzătoare participării acestuia la contractul respectiv. b) În cazul unei oferte depuse în asociere, cerința privind experiența similară poate fi îndeplinită prin cumul de către asociați.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE de către ofertant și separat de subcontractanți; În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Împreună cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare – Formular nr.6.Din DUAE trebuie să rezulte partea/părțile din contract pe care ofertantul urmează să le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de către subcontractanți și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.Documentele justificative care probează cele asumate în acord/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

1.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociați, terți) cu informațiile aferente situației lor. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, serviciile de proiectare prestate în cadrul contractului, valoarea acestora în lei, fără TVA, data și numărul documentului de recepție a serviciilor de proiectare prestate. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016. Operatorul economic are obligația de a arata gradul de îndeplinire al contractelor. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:- copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- recomandări;- procese-verbale de recepție;- certificări de bună execuție;- certificate constatatoare.Nota:a)Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, în cazul contractelor încheiate într-o altă monedă, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/altă valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro.b) Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.2. Ofertantul va prezenta in DUAE informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnică și profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective - Formular nr. 4.Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/ respectivele cerinte. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareEventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Judetean Mehedinti - Biroul Achizitii Publice
Postanschrift: Strada Traian, nr.89
Ort: Drobeta-Turnu Severin
Postleitzahl: 220132
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiicjmh@gmail.com
Telefon: +40 0372521137
Internet-Adresse: www.cjmehedinti.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022