Dienstleistungen - 270341-2022

20/05/2022    S98

Polen-Jemielnica: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 098-270341

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Jemielnica
Postanschrift: Strzelecka 67
Ort: Jemielnica
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-133
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Klama
E-Mail: przetargi@jemielnica.pl
Telefon: +48 774623518
Fax: +48 774623510
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://jemielnica.pl/3248/strona-glowna.html
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.jemielnica.pl/3246/strona-startowa-bip.html
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Jemielnica

Referenznummer der Bekanntmachung: IB.271.05.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych, na których powstają odpady komunalne, zlokalizowanych na terenie gminy Jemielnica (7 sołectw: Barut, Centawa, Gąsiorowice, Jemielnica, Łaziska, Piotrówka, Wierchlesie) oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych znajdujących się na terenie Gminy Jemielnica (7 sołectw: Barut, Centawa, Gąsiorowice, Jemielnica, Łaziska, Piotrówka, Wierchlesie) oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane selektywnie (opakowania szklane, zmieszane surowce wtórne, papier, odpady ulegające biodegradacji i popioły) zgromadzone w workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomości. Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji "mobilnej" zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego z terenu całej gminy. Zakres zamówienia obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania z terenu gminy Jemielnica odpadów komunalnych, których rodzaj został określony w SWZ, prowadzonego przez Wójta Jemielnicy, zgodnie z przepisem art. 9b ust. 1 i art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację przedmiotu zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:

• wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) o łącznej masie odebranych odpadów w ramach nie więcej niż dwóch zamówień co najmniej 600 Mg;

• dysponuje co najmniej dwoma samochodami do odbioru zmieszanych i selektywnych odpadów komunalnych przeznaczonych do odbioru pojemników o poj. 120, 240 i 1100 l, spełniającymi co najmniej normę emisji spalin EURO 3.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia umowy, w tym zakres oraz warunki dopuszczalnych jej zmian, zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 11:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 222 ustawy PZP za pomocą systemu teleinformatycznego

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II kwartał 2024 roku

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022