Dienstleistungen - 270363-2022

20/05/2022    S98

Polen-Konstancin-Jeziorna: Personensonderbeförderung (Straße)

2022/S 098-270363

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
Postanschrift: ul.Wierzejewskiego 12
Ort: Konstancin-Jeziorna
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 05-510
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Handlowy
E-Mail: inwestycje@stocer.pl
Telefon: +48 227119048
Fax: +48 227119037
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.stocer.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

usługę transportu sanitarnego typu: „S” , „T” i „P” przy użyciu karetek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej

Referenznummer der Bekanntmachung: PN 33/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60130000 Personensonderbeförderung (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

usługę transportu sanitarnego typu: „S” , „T” i „P” przy użyciu karetek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej w podziale na pakiety, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60130000 Personensonderbeförderung (Straße)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Pakiet nr 1: lokalizacja – Warszawa (ul. Barska 16/20, ul.Bohaterów Września 7 oraz ul. Ożarowska 75A) oraz Konstancin-Jeziorna (ul. Wierzejewskiego 12 i Długa 40/42), - karetka typu T

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

usługę transportu sanitarnego typu: „T” przy użyciu karetek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej - Pakiet 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60130000 Personensonderbeförderung (Straße)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Pakiet nr 2: lokalizacja – Warszawa (ul. Barska 16/20, ul.Bohaterów Września 7 oraz ul. Ożarowska 75A) oraz Konstancin-Jeziorna (ul. Wierzejewskiego 12 i Długa 40/42 – karetka typu S

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

usługę transportu sanitarnego typu: „S” przy użyciu karetek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej - Pakiet 2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60130000 Personensonderbeförderung (Straße)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Pakiet nr 3: lokalizacja –Pruszków, ul. Warsztatowa 1 – karetka typu S, T I P

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

usługę transportu sanitarnego typu: „S” , „T” i „P” przy użyciu karetek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ad. B. W ramach przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę dysponował zezwoleniem ministra właściwego do spraw wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), nie dotyczy podmiotów określonych w art. 53 ust. 1 pkt 1 - 11 Prawo o ruchu drogowym.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ad.C.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają:

a/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)dla Pakietu nr 1, 2 i 3.

2.Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej pokrywająca skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkód majątkowych i niemajątkowych dotyczących osób trzecich spowodowanych przez personel pracujący, bądź przez sprzęt Wykonawcy bądź powstałych w wyniku wykonanej usługi, która zakłada odpowiedzialność z tytułu prawa powszechnego.

b/ środki finansowe lub zdolność kredytowąo wartościowo nie niniejszej niż: 700 000,00. zł (słownie: siedemset tysięcy złotych)potwierdzoneinformacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia /nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów (podmiotowe środki dowodowe).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ad.D. Zamawiający wymaga aby w ramach wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków dotyczących posiadania odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadał on:

a/ Doświadczenie zawodowe potwierdzone wykazem usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna wymóg za spełniony , gdy Wykonawca wykaże co najmniej wykonaniem lub wykonywaniem:

1. co najmniej dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto w przypadku Pakietu nr 1, 2 i 3..W zakresie posiadania niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia zdolności technicznej - W ramach przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę w danym Pakiecie:

a) dysponował co najmniej 2 ambulansami typu „S”, które muszą spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.), ustawy z 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 757 z późn. zm.) oraz wymagania Zarządzenia Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne z późniejszymi zmianami.

b) dysponował co najmniej 2 zespołami specjalistycznymi do wykonywania czynności ratunkowych. Wykonawca złoży wykaz osób zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia, które będą uczestniczyć bezpośrednio w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ dla poszczególnych Pakietów

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 90 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

4. Termin otwarcia ofert: 24.06.2022r.,o godzinie 10:30, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania, za pośrednictwem Platformy Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert w siedzibie Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urzad Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcom jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dyspozycji art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

4. Odwołanie powinno być wniesione w trybie i na zasadach określonych w art. 179 i nast. Działu VI ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022