Dienstleistungen - 270364-2022

20/05/2022    S98

Polska-Chęciny: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

2022/S 098-270364

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 000296213
Adres pocztowy: ul. Czerwona Góra 10
Miejscowość: Chęciny
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Cezary Kozioł
E-mail: przetargi@czerwonagora.pl
Tel.: +48 413465545
Faks: +48 413465567
Adresy internetowe:
Główny adres: https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adres profilu nabywcy: https://czerwonagora.logintrade.net/zapytania_email,42287,1b53b480a498ff6a2ca2f2e608f3b716.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych oraz dostarczenie materiałów do pakowania odpadów.

Numer referencyjny: ZP-0586-2022
II.1.2)Główny kod CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadań:

Zadanie 1- Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Zadanie 2- Dostarczenie worków foliowych do pakowania odpadów medycznych

Zadanie 3- Dostarczenie opakowań tekturowych do pakowania odpadów medycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 ,,Opis przedmiotu zamówienia” oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1- Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90524200 Usługi usuwania odpadów szpitalnych
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ pn.,,Opis przedmiotu zamówienia” oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji odbioru odpadów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 "Dostarczenie worków foliowych do pakowania odpadów medycznych"

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostarczenie worków foliowych do pakowania odpadów medycznych;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 ,,Opis przedmiotu zamówienia” oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 "Dostarczenie opakowań tekturowych do pakowania odpadów medycznych"

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44617100 Pudła kartonowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostarczenie opakowań tekturowych do pakowania odpadów medycznych;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 ,,Opis przedmiotu zamówienia” oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

2. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej został spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) oraz:

2.1. wykaże się decyzją zezwalającą na odbiór, transport i utylizację odpadów o wymaganych kodach, - dotyczy zadania nr 1

2.2. wykaże się zaświadczeniem lub licencją na przewozy drogowe- dotyczy zadania nr 1

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) oraz:

3.1. wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – o wartości min. 200 000,00 zł - dotyczy zadania nr 1

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej został spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) oraz:

4.1 wykaże minimum 1 usługi utylizacji odpadów medycznych wykonywanymi na rzecz szpitali, każda o wartości minimum 200 000,00 zł rocznie - dotyczy zadania nr 1

4.2 wykaże, że dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi zaświadczenia ADR uprawniające kierowców do przewozów towarów niebezpiecznych - dotyczy zadania nr 1

4.3 wykaże, że dysponuje minimum 2 środkami transportu do przewozu materiałów niebezpiecznych - dotyczy zadania nr 1

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone w projektowanych postanowieniach umownych - załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 11:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

maj 2023

VI.3)Informacje dodatkowe:

A- Oświadczenia/dokumenty/podmiotowe/przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą na Platformie Przetargowej do wyznaczonego dnia i godziny na składanie ofert:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ (forma dokumentu – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy);

2. Dowód wpłaty wadium (forma dokumentu – wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego: BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011 z adnotacją „Wadium w sprawie nr ZP-0586-2022-zadanie nr …”, zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty w formie oryginału zaleca się dołączyć do oferty):

2.1. Uwaga: w przypadku wnoszenia wadium w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach (zgodnie z zapisem w części XI SWZ) wymagane jest załączenie do oferty za pośrednictwem Platformy, oryginalnego dokumentu w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/ poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg załącznika nr 7 do SWZ – Zobowiązanie.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oświadczenie, oraz oświadczenie, z którego wynika, które część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

5. Wszelkie pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub elektronicznej kopi pisemnego oryginału pełnomocnictwa uwierzytelnionej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

B. Przedmiotowe środki dowodowe.

1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, żąda przedmiotowych środków dowodowych:

1.1. karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis oferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego – dotyczy zadań nr 2 i 3;

1.2. próbki: w ilości:– 10 sztuk worków foliowych (Zadanie nr 2)

- 5 sztuk kartonów (Zadanie nr 3)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022