Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 270413-2019

10/06/2019    S110

Polonia-Gdansk: Servicios de implementación de software

2019/S 110-270413

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Energa-Operator SA
Dirección postal: ul. Marynarki Polskiej 130
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 80-857
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Okuniewski
Correo electrónico: bartosz.okuniewski@energa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zakupy.energa-operator.pl
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie i wdrożenie jednego repozytorium obiektów i topologii sieci.

Número de referencia: P/1/0047/2019
II.1.2)Código CPV principal
72263000 Servicios de implementación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Opracowanie, wykonanie i wdrożenie jednego repozytorium obiektów i topologii sieci (w skrócie ROiTS) z tworzeniem unikalnego identyfikatora Master mRID

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Opracowanie, wykonanie i wdrożenie jednego repozytorium obiektów i topologii sieci (w skrócie ROiTS) z tworzeniem unikalnego identyfikatora Master mRID. Rozwiązanie realizowane przez funkcjonalność Repozytorium Obiektów i Topologii Sieci (ROiTS) z generatorem identyfikatorów mRID w systemie SID powinno pozwolić na przekazywanie danych z systemu SID do innych systemów (np. SCADA) w oparciu o model CIM oraz zapewniać unikalny identyfikator (mRID) dla ustalonych elementów w zewnętrznych systemach Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Zastosowanie trybu publicznego z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiotowej sprawie wynika z tego, że:

— Apator Rector Sp. z o.o. posiada wyłączne prawa autorskie dotyczące rozbudowy i modyfikacji oprogramowania w systemie SID.

— Apator Rector Sp. z o.o. jest właścicielem kodów źródłowych do wszystkich modułów w systemie SID.

— Apator Rector Sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu wdrożenia funkcjonalności repozytorium obiektów i topologii sieci ROiTS z generowaniem identyfikatorów mRID w całości zadanie zrealizuje w systemie SID.

— nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
13/03/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019