Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 270421-2021

31/05/2021    S103

Sverige-Lund: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter

2021/S 103-270421

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Folktandvården Skåne AB
Nationellt registreringsnummer: 556936-0828
Postadress: Sockerkokaregatan 15
Ort: Lund
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 222 36
Land: Sverige
Kontaktperson: Gustaf Persson
E-post: gustaf.persson@skane.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://folktandvardenskane.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqdxwuiut&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqdxwuiut&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hand- och vinkelstycken samt rengöringsapparat för hand-och vinkelstycken

Referensnummer: FTV/210032
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar följande upphandlingsdelar som utvärderas och tilldelas var för sig:

Del A - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning

Del B - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning

Del C - Handstycke för tandsanering kompatibla medKaVo (Multiflex) fattning

Del D - Handstycke för tandsanering kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning

Del E - Rengöringsapparat för hand- och vinkelstycken

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33131000 Tandläkarinstrument
33191000 Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lund

SE224, Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar följande upphandlingsdelar som utvärderas och tilldelas var för sig:

Del A - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning

Del B - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning

Del C - Handstycke för tandsanering kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning

Del D - Handstycke för tandsanering kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning

Del E - Rengöringsapparat för hand- och vinkelstycken

Allmänna krav

Skakrav är obligatoriska krav som måste uppfyllas. FTV kan begära att anbudsgivaren ska visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i upphandlingsdokumenten är uppfyllda.

Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kommer anbudet att förkastas.

Anbudsgivaren uppmanas att följa anvisningarna i det elektroniska anbudsformuläret (TendSign) som används för anbudsgivning.

Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter och att samtliga obligatoriska frågor är besvarade, särskilt med anledning av de mycket begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med förtydligande och/eller kompletterande uppgifter.

Anbudsgivaren uppmanas att gå igenom sitt anbud mycket noga innan det lämnas in för att kontrollera att den efterfrågade informationen finns med, alla frågor är besvarade och att samtliga bilagor bifogats anbudet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/06/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/12/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/06/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/05/2021