Dienstleistungen - 270432-2022

20/05/2022    S98

België-Gent: Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur

2022/S 098-270432

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Organisatie Broeders van Liefde
Nationaal identificatienummer: 0406.633.304_26143
Postadres: Stropstraat 119
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Ruben Slock
E-mail: ruben.slock@broedersvanliefde.be
Telefoon: +32 92439020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://broedersvanliefde.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446513
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446513
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Broeders+van+Liefde-1902022-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=44206
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Onderwijs en zorg
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en zorg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Inzake aankoop, onderhoud en nazicht van de brandbestrijdingsmiddelen en aankopen kleine blusmiddelen

Referentienummer: Broeders van Liefde-1902022-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51700000 Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst Inzake aankoop, onderhoud en nazicht van de brandbestrijdingsmiddelen en aankopen

kleine blusmiddelen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24951230 Vulling voor brandblusapparaten
24951220 Producten voor brandblusapparaten
35111000 Brandblusuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst Inzake aankoop, onderhoud en nazicht van de brandbestrijdingsmiddelen en aankopen

kleine blusmiddelen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

zie opdrachtdocumenten

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De looptijd van de raamovereenkomst overschrijdt de limiet van 48 maanden. Rechtvaardiging:

De norm NBN EN 671-1 (brandhaspels) voorziet in een aantal controles die 5-jaarlijks dienen

uitgevoerd te worden. Door een looptijd te voorzien van 60 maanden, kunnen deze controles door

dezelfde opdrachtnemer gebeuren die het jaarlijks onderhoud/nazicht doet.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
Postadres: Opgeëistenlaan 401A
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
Postadres: Opgeëistenlaan 401A
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
Postadres: Opgeëistenlaan 401A
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022