Services - 270440-2022

20/05/2022    S98

Lietuva-Trakai: Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos

2022/S 098-270440

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Trakų rajono savivaldybės administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 181626536
Adresas: Vytauto g. 33
Miestas: Trakai
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 21106
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Aušra Večerinskienė
El. paštas: ausra.vecerinskiene@trakai.lt
Telefonas: +370 52858320
Faksas: +370 52853140
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.trakai.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7038
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637623
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=637623&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

LENTVARIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO IR EKSPLOATAVIMO PASLAUGOS VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU

Nuorodos numeris: 601927
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50232100 Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Privataus subjekto atranka atviro konkurso būdu. Projektu siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją naudojančius šviestuvus ir / ar atramas, įdiegti apšvietimo valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus, bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 908 687.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31520000 Šviestuvai ir apšvietimo įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Lentvario miestas, Trakų rajonas

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Privataus subjekto atranka atviro konkurso būdu. Projektu siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją naudojančius šviestuvus ir / ar atramas, įdiegti apšvietimo valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus, bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

Projektą numatoma įgyvendinti valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu, todėl Sutarties įgyvendinimą finansuos Privatus subjektas savo ir (ar) skolintomis lėšomis, o Valdžios subjektas Privačiam subjektui mokės nustatyto dydžio atlyginimą, kuris bus apskaičiuojamas pirkimo sąlygų priedo „Sutarties projektas“ nustatyta tvarka.

Valdžios subjektui UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ 2018 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2018 I-26-373 suteikė sąlyginį įsipareigojimą dėl garantijos išdavimo, kuriuo remiantis Projektui gali būti suteikiama garantija iki 1 634 354,40 Eur ir 80 procentų nuo skolinto kapitalo tinkamų išlaidų Projektui sumos.

Pirkimo vertė (maksimalios Valdžios subjekto mokėjimų Privačiam subjektui sumos grynoji dabartinė vertė) yra lygi 2 309 511 Eur su PVM (1 908 687 Eur be PVM).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: techninis: suminė Veiklos laikotarpio pradžioje veiksiančių šviestuvų nominali (įrengtoji) galia (W) (B) / Lyginamasis svoris: 50
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 908 687.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 180
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projektas „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“, Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0020

II.2.14)Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti užtikrintas garantija arba laidavimu. Suteikti garantiją (laidavimą) gali kredito įstaiga, draudimo bendrovė arba kitas turintis teisę verstis šia veikla juridinis asmuo. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas 12 000 Eur sumai ir galioti ne trumpiau nei pasiūlymas.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pasiūlymai pateikiami 2-juose vokuose.

1. Kartu su Techniniu pasiūlymu (VOKAS 1) (Sąlygų 10 priedas) Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

jungtinės veiklos sutartis (jeigu taikomas Sąlygų 34 p.),

EBVPD ir kiti dokumentai, kurie pagrindžia neatitikimą pašalinimo pagrindams,

dokumentai, kurie pagrindžia atitikimą kvalifikacijos reikalavimams,

informacija apie Tiekėjo sutartis ir specialistus (Sąlygų 7 priedas),

konfidencialumo įsipareigojimas (Sąlygų 8 priedas),

susijusių ūkio subjektų sąrašas (Sąlygų 9 priedas),

pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (Sąlygų 11 priedas),

techninio sprendinio atitikties lentelė pagal kiekvieną Sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 priedo reikalavimą,

dvi fotometrinių modeliavimų ataskaitos kiekvienai gatvės klasei,

informacija apie numatomus atnaujinti infrastruktūros kiekius ir numatomą nominalią (įrengtąją) galią (W) atskirai kiekvienai gatvei (arba jos atkarpai) pagal finansinio veiklos modelio formos darbalapio „P.0.1“ lentelę,

įgaliojimas (jeigu pasiūlymą teikia įgaliotas asmuo).

2. Kartu su Finansiniu pasiūlymu (VOKAS 2) (Sąlygų 11 priedas) Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

finansinis veiklos modelis (pagal Sąlygų 14 priedo reikalavimus),

investicijų vykdymo planas (Sąlygų 15 priedo „Sutarties projektas“ 2 priedas).

CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Pateikti dokumentai“ turi būti pateikti Sąlygų 31 punkte nurodyti dokumentai, o CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Pateikti dokumentai“ turi būti pateikti Sąlygų 32 punkte nurodyti dokumentai.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Tiekėjas ir / ar Privatus subjektas turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. nuo Finansiniame pasiūlyme ir pasirašytoje sutartyje nurodomo atlyginimo per visą Sutarties galiojimo terminą, realia verte, Eur be PVM. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas garantija arba laidavimu. Kartu su garantija (laidavimu) Tiekėjas ir / ar Privatus subjektas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kuri patvirtina įmokos už garantiją (laidavimą) sumokėjimą.

Sutarties galiojimo terminas – 15 (penkiolika) metų nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Sutarties įgyvendinimą sudarys šie eta-pai:

a) Investicijų laikotarpis – iki 1 (vienerių) metų, ir

b) Veiklos laikotarpis – mažiausiai 14 (keturio-lika) metų.

Jeigu Investicijos atliekamos greičiau, Veiklos laikotarpis pailgėja, tačiau bendras Sutarties įgyvendinimo terminas nesikeičia.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/06/2022
Vietos laikas: 08:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 13/09/2022
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 21/06/2022
Vietos laikas: 08:45
Vieta:

104 kab., Trakų r. sav. administracija, Vytauto g. 33, Trakai

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai procedūrose nedalyvauja, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: 01501
Šalis: Lietuva
Telefonas: +370 52688037
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Ginčai nagrinėjami Įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/05/2022