Dienstleistungen - 270452-2022

Submission deadline has been amended by:  356346-2022
20/05/2022    S98

Nederland-Appingedam: Diensten voor rioolreiniging

2022/S 098-270452

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Eemsdelta
Nationaal identificatienummer: 382062369
Postadres: Wilhelminaweg 14
Plaats: Appingedam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9901 CM
Land: Nederland
Contactpersoon: Jeanet Jager
E-mail: inkoop@eemsdelta.nl
Telefoon: +31 596140596
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eemsdelta.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8be1582fef03e5cfd2fb2393a6ac5bd0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8be1582fef03e5cfd2fb2393a6ac5bd0
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rioolreiniging en inspectie

Referentienummer: ED-2022-ROVK-REI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de uitvoering van diensten bestaande uit het reinigen van riolering en het inspecteren van rioolbuizen in het beheersgebied van gemeente Eemsdelta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Eemsdelta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwachte omzetsom bedraagt € 720.000,00 excl. BTW voor 4 jaar. Hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend door de aannemer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

initiële looptijd 24 maanden + 2 x 12 maanden verlengingsoptie

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden UEA

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische- en beroepsbekwaamheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 16:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland, zittingslocatie Groningen
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klachtenloket aanbestedingen Eemsdelta
Plaats: Loppersum
Land: Nederland
E-mail: JZalg@eemsdelta.nl
Internetadres: https://www.eemsdelta.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022