Dienstleistungen - 270461-2022

20/05/2022    S98

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 098-270461

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Marcel Schuurman
E-mail: M.Schuurman.04@mindef.nl
Telefoon: +31 223651762
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198903
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198903
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur Chemisch analist

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor inhuur van een chemisch analist .  Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Techniekgroep kenniscentrum conditiebewaking

De Techniekgroep kenniscentrum conditiebewaking heeft tot doel het pro-actief bepalen van de conditie en de prestaties van Wapensystemen en (deel)systemen, waar de Directie Maritieme Instandhouding

verantwoordelijk voor is teneinde het onderhoudsproces en onderhoudsinspanning te optimaliseren.

Beschrijving afdeling

Het uitvoeren van conditie- en prestatiemetingen binnen het Schip. Deze metingen worden verricht door de sectie Conditie- & Pcestatieanalyse.

Het uitvoeren van prestatiemetingen buiten het schip op hiervoor speciaal ingerichte meetbanen.Deze activiteit wordt verricht door de sectie Onderwatersignaturen.

Het uitvoeren van chemische onderzoeken en geven van adviezen op verzoek van eenheden CZSK, CLAS, CLSK en DM0. De opdrachten en adviezen worden verstrekt in het kader van de innamecontrole bedrijfsstoffen, het monitoren van olie- water- en gasbevattende installaties van defensiematerieel, het monitoren van bedrijfsprocessen in afvalwaterzuiveringen en het ondersteunen van storings- en veiligheidsonderzoeken en instandhoudingsprocessen. Deze activiteit wordt uitgevoerd door de sectie het Scheikundig Laboratorium, ook wel Het Scheilab genoemd.

Functieomschrijving

In je inwerkperiode draai je mee als analist om alle analyses en apparatuur grondig te leren kennen.

Daarna ga je naast de werkzaamheden als chemisch analist leiding geven en begeleid je jou team, draag bij aan de juiste motivatie, houding, inzetbaarheid en continue ontwikkeling om gezamenlijk tot een fijne samenwerking en goede resultaten te komen.

Je controleert de dagelijkse planning, stelt prio's, zorgt voor werken onder de juiste veiligheid en kwaliteit eisen, en zorgt dat de uitslagen op tijd en volgens de eisen gerapporteerd worden.

Je bewaakt de werking van de apparatuur, roept tijdig onderhoud af en heb contact met externe partijen als monteurs en leveranciers. Je houdt ontwikkelingen bij in de markt qua apparatuur en analyses.

Je adviseert het afdelingshoofd over de optimalisatie van werkprocessen, procedures en de middelen die daarvoor nodig zijn.

Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van je geaccrediteerde analyses bij audits.

Je begeleidt stagiaires MBO evt ook HBO

Eisen:

HLO diploma of een HBO diploma riching chemie of een MBO 4 diploma met een minimaal 2 jaar werk ervaring als chemisch analist.

Minimaal 2 jaar werkervaring als chemisch analist.

Aantoonbare werkervaring met chemisch analytische en fysische technieken

Kennis van basis vaardigheden als pipeteren, verdunningen maken, titreren, spectrometrie en chromatografie

Ervaring met valideren en operationeel maken van apparatuur

De kandidaat heeft aantoonbare technische en IT inzicht van chemisch apparatuur.

Kandidaat heeft ervaring met de werkingen van chemische appratuur en kan dat zich eigen maken

Kandidaat heeft ervaring met zelf onderzoeken van problemen en oplossen hiervan

Kandidaat is handig met de specifieke softwarepakketten en kan hierin snel schakelen

Wensen: De kandidaat heeft aantoonbaar leidinggevende ervaring binnen een laboratorium omgeving.

Kandidaat heeft ervaring met het pro-actief aansturen van een klein team en prioriteiten te bepalen.

Kandidaat heeft ervaring met het begeleiden van stagiaires MBO/HBO

Kan een kritische rol in het MT opnemen om samen naar een doel te werken.

De kandidaat beschikt over meer werkervaring als chemisch analist dan de eis.

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met laboratorium kwaliteitssystemen.

Ervaring met het werken onder een kwaliteitssysteem bij voorkeur Iso17025

Ervaring met het werken met een verbetercyclus

Ervaring met auditen en rapporteren

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/08/2022
Plaatselijke tijd: 15:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Den haag
Plaats: Den haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022