Services - 270470-2022

Submission deadline has been amended by:  333697-2022
20/05/2022    S98

België-Brussel: Ondersteunende diensten voor de overheid

2022/S 098-270470

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brussels Planningsbureau
Nationaal identificatienummer: 0664.820.875_547977
Postadres: Naamsestraat 59
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Sophie Batardy
E-mail: legal@perspective.brussels
Telefoon: +32 24354281
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://perspective.brussels/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446563
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446563
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=B.B.P.-073%2FSB-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=44237
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ontwikkelingsstrategie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp uitvoering van een opneming van gegevens via een veldonderzoek met het oog op het vaststellen van de nieuwe bestaande feitelijke toestand, genaamd "SitEx 2.0"

Referentienummer: B.B.P.-073/SB-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het hoofddoel van de overheidsopdracht is de uitvoering van het veldonderzoek dat zal worden gebruikt om de SitEx-DB te verrijken.

De opdracht is verdeeld in twee percelen:

 Perceel A: Organisatie van de terreinopmetingen, coördinatie en beheer van het team van onderzoekers

 Perceel B: Terbeschikkingstelling van een team van veldonderzoekers

De gegevens voor de SitEx-DB zullen hoofdzakelijk worden verzameld door middel van een veldonderzoek. Andere gegevens zullen worden geëxtraheerd uit bestaande databanken en zullen vooraf in de SitEx-DB worden geladen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organisatie van de terreinopmetingen, coördinatie en beheer van het team van onderzoekers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisatie van de terreinopmetingen, coördinatie en beheer van het team van onderzoekers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nota / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 463 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er is één verplichte optie voor elk perceel die is opgenomen in punten 3.1.1. en 3.1.2. van de technische bepalingen alsook in de inventaris.

Aan de inschrijver wordt gevraagd een prijs op te geven voor:

- Perceel A : 1 voltijdsequivalent voor een extra coördinator ten opzichte van het aantal dat volgens het bestek vereist is.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Terbeschikkingstelling van een team van veldonderzoekers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terbeschikkingstelling van een team van veldonderzoekers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nota / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 537 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er is één verplichte optie voor elk perceel die is opgenomen in punten 3.1.1. en 3.1.2. van de technische bepalingen alsook in de inventaris.Aan de inschrijver wordt gevraagd een prijs op te geven voor:

- Perceel B : 1 voltijdsequivalent voor een extra onderzoeker ten opzichte van het aantal dat volgens het bestek vereist is.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Perceel A :

1.

De inschrijver toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan door een lijst voor te leggen van de voornaamste soortgelijke diensten op het vlak van inhoud (i.e. opdrachten van verzameling van informatie en/of gegevens op het terrein (typologie van de bebouwing, bezetting van gebouwen en percelen ...), die hij in de afgelopen vijf kalenderjaren heeft uitgevoerd of verleend, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. Het bewijs van de uitvoering van dergelijke contracten wordt geleverd door alle middelen die de inschrijver dienstig acht, meer bepaald door verklaringen die door de bevoegde autoriteit zijn afgegeven of medeondertekend.

2.

De inschrijver voegt bij zijn offerte een gedetailleerde tabel van het team van coördinatoren dat hij voor de uitvoering van de diensten ter beschikking denkt te stellen, met vermelding van hun naam, opleiding, ervaring en specialisatiegebied. De inschrijver stelt minimum 5 personen voor.

Perceel B :

De inschrijver levert het bewijs van zijn beroepsbekwaamheid om een team te selecteren dat voldoet aan een gevraagd profiel en specifiek is voor een bepaalde opdracht door een lijst over te leggen van de voornaamste diensten van dit type, uitgevoerd tijdens de laatste vijf kalenderjaren , met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of particuliere ontvanger. Het bewijs van de uitvoering van dergelijke contracten wordt geleverd door alle middelen die de inschrijver dienstig acht, meer bepaald door verklaringen die door de bevoegde autoriteit zijn afgegeven of medeondertekend.

Eventuele minimumeisen:

Perceel A :

1.om zijn technische bekwaamheid aan te tonen, moet de inschrijver bewijzen dat hij in de afgelopen vijf jaar minstens 2 soortgelijke diensten inzake inhoud (i.e. opdrachten van verzameling van informatie en/of gegevens op het terrein (typologie van de bebouwing, bezetting van gebouwen en percelen ...), heeft uitgevoerd voor een minimaal bedrag van € 15.000, met vermelding van de instanties waarvoor ze waren bestemd.

2.

- Ten minste één lid van dit coördinatieteam moet over Postgres-vaardigheden beschikken.

- Dit team moet bestaan uit ten minste twee personen die over de nodige managementvaardigheden beschikken om het team van onderzoekers te leiden en te superviseren.

- Ten minste één lid van het team moet te allen tijde in staat zijn om interventies, input of elementen in zowel het Frans als het Nederlands te begrijpen, correct te interpreteren en er adequaat op te reageren.

Perceel B :

1. om deze bekwaamheid aan te tonen, moet de inschrijver bewijzen dat hij in de afgelopen vijf jaar minstens 2 soortgelijke diensten heeft uitgevoerd inzake selectie van een team dat voldoet aan een profiel en specifiek is voor een bepaalde opdracht, voor een minimaal bedrag van € 15.000 excl. btw, met vermelding van de instanties waarvoor ze waren bestemd.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De offertes worden geopend op de datum en het tijdstip die in de aankondiging van de opdracht worden vermeld.

De verrichtingen verlopen als volgt:

> de offertes worden op elektronische wijze ingediend op het platform e-Tendering;

> alle ingediende offertes worden geopend;

> er wordt een proces-verbaal opgesteld.

Dit proces-verbaal bevat:

> de naam of handelsnaam van de inschrijvers, hun woonplaats en maatschappelijke zetel;

> de naam van de persoon (of personen) die het indieningsrapport elektronisch heeft (hebben) ondertekend.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie artikel 23 van het Wet betreffende de motivering, de

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022