Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 270485-2019

Mostrar versión reducida

10/06/2019    S110

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de sistemas y apoyo

2019/S 110-270485

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2009/81/CE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00699021
Dirección postal: Hlboká cesta 2
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código postal: 833 36
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Nižšie uvedené
A la atención de: JUDr. Dávid Horváth
Correo electrónico: david.horvath@mzv.sk
Teléfono: +421 259782893

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: http://www.mzv.sk

Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

Acceso electrónico a la información: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/2978/general

Presentación electrónica de ofertas y solicitudes de participación: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/2978/general

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.3)Principal(es) actividad(es)
Otros: Zahraničná politika
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes/entidades adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 13: Servicios de informática y servicios conexos
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Hlavným miestom dodania služby bude sídlo verejného obstarávateľa a zastupiteľské úrady verejného obstarávateľa, ktorých je ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania 66.

Código NUTS SK SLOVENSKO,00 Not specified

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador

Duración del acuerdo marco

Duración en meses: 48

Valor estimado total de las adquisiciones durante todo el período de vigencia del acuerdo marco

Valor estimado IVA excluido: 3 985 920,00 EUR
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie komplexnej podpory Národného vízového informačného systému (NVIS). Ide o poskytovanie legislatívnej podpory, technologickej podpory, zabezpečenie funkčnosti NVIS na pracoviskách verejného obstarávateľa, zabezpečenie dohľadu a priebežnej technickej podpory serverovej, dátovej (storage) a sieťovej infraštruktúry a s tým súvisiace úpravy NVIS podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

72250000 Servicios de sistemas y apoyo, 72710000 Servicios de red local, 48821000 Servidores de red, 72315200 Servicios de gestión de redes de datos

II.1.7)Información sobre la subcontratación
El licitador debe indicar en su licitación toda parte del contrato que tenga la intención de subcontratar a terceros y todo subcontratista propuesto así como el objeto de los subcontratos para los que se proponen
El licitador debe indicar cualquier cambio que se produzca al nivel de los subcontratistas durante la ejecución del contrato
El adjudicatario está obligado a subcontratar la siguiente parte del contrato a través del procedimiento establecido en el título III de la Directiva 2009/81/CE: porcentaje mínimo: 0,00(%) porcentaje máximo: 30,00(%) del valor del contrato.
El adjudicatario está obligado a especificar qué parte o partes del contrato tiene previsto subcontratar por encima del porcentaje exigido y a indicar los subcontratistas ya elegidos
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
Valor estimado IVA excluido: 3 985 920,00 EUR
II.2.2)Información sobre las opciones
II.2.3)Información sobre las renovaciones
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a možným prefinancovaním z fondov Európskej únie. Preddavok na cenu ani zálohu verejný obstarávateľ nebude poskytovať. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
V prípade, že úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý je skupinou dodávateľov, musia členovia skupiny dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvoriť a predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu o vytvorení právnej formy napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. V dokumentácií preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, ktorou združenie vznikne, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvorenia zmluvy.
III.1.4)Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato, en particular por lo que respecta a la seguridad del suministro y la seguridad de la información:
Verejný obstarávateľ určuje požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností podľa § 131 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré je povinný zabezpečiť uchádzač/záujemca:
Záujemca (v prípade skupiny dodávateľov - každý jej člen) preukáže, že má vydané platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti minimálne na stupeň,,Vyhradené" vydané podľa § 50 a nasl. zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení (ďalej len "zákon o ochrane US").
Záujemca (v prípade skupiny dodávateľov - každý jej člen) sa zaväzuje dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane US.
Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa zákona o ochrane US.
Subdodávateľ musí byť rovnako držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti subdodávateľa vydaného národným bezpečnostným úradom minimálne na stupeň "Vyhradené". Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností, čo preukáže predložením potvrdenia za rovnakých podmienok ako záujemca.
III.1.5)Información sobre la acreditación de seguridad:
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal

Criterios relativos a la situación personal de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión), incluidos los requisitos relativos a la inscripción en registros profesionales o mercantiles

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: (1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
(2)
Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3)
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(4)
Záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného štátu, resp. iným rovnocenným dokladom predloženým uchádzačom.
(5)
Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe záujemca ich predloží v elektronickej podobe. Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe, záujemca ich naskenuje do formátu pdf. a vloží ich do systému.
(6)
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
III.2.2)Capacidad económica y financiera

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: (1)
Záujemca preukazuje ekonomické a finančné postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
(2)
Záujemca preukazuje ekonomické a finančné postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
(3)
V prípade skupiny dodávateľov skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne za všetkých členov.
(4)
Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, v súlade s § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
(5)
Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
(6)
Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe záujemca ich predloží v elektronickej podobe. Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe záujemca ich naskenuje do formátu pdf. a vloží ich do systému.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: (1)
Podmienku účasti stanovenú v bode (1) tohto oddielu oznámenia (III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie) záujemca preukáže predložením vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má záujemca otvorený účet o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a to, že záujemca nebol a ani ku dňu vystavenia bankovej informácie nie je v nepovolenom debete.
Záujemca predloží aj čestné vyhlásenie, že má účty len v banke (bankách), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) podľa bodu 1. tohto oddielu oznámenia.
(2)
Podmienku účasti stanovenú v bode (2) tohto oddielu oznámenia záujemca preukáže predložením celkového obratu za posledné 3 hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. za roky ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo prevádzkovania činnosti v celkovej súhrnnej hodnote vo výške minimálne 3 000 000 EUR bez DPH. Záujemca predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch. Ak má záujemca účtovné závierky, resp. ďalšie dokumenty (výkazy ziskov a strát/výkazy o príjmoch a výdavkoch) zverejnené v Registri účtových závierok, v žiadosti o účasť na to poukáže. V prípade, že doklady predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť originály dokladov alebo úradne overené kópie týchto dokladov ekvivalentných k výkazu ziskov a strát, resp. výkazom o príjmoch a výdavkoch.
III.2.3)Capacidad técnica o profesional

Criterios relativos a la capacidad técnica o profesional de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
(1)
Záujemca preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 131 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní.
(2)
Záujemca podľa § 131 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predloží opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení, ako aj vnútornými pravidlami, ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva.
(3)
Záujemca podľa § 131 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
(4)
Záujemca podľa § 131 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní predloží oprávnenie zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností.
(5)
Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.
(6)
Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe, záujemca ich predloží v elektronickej podobe. Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe, záujemca ich naskenuje do formátu pdf. a vloží ich do systému.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse
(1)
Pri podmienke účasti podľa bodu (1) tohto oddielu oznámenia záujemca predloží zoznam poskytnutých služieb, ktorý bude obsahovať:
— realizáciu služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky v kumulatívnej (súhrnnej) hodnote minimálne 3 000 000 EUR bez DPH, v rámci ktorých záujemca preukazuje poskytnutie minimálne jednej služby, kedy v súvislosti s podporou a rozvojom jedného informačného systému okrem centrálnych serverov spravoval aj min. 30 geograficky rozložených serverov v režime pokrytia 24 hodín, 7 dní v týždni, vrátane zabezpečenia hotline, počas 12-tich po sebe nasledujúcich mesiacov v min. hodnote zákazky 400 000 EUR bez DPH.
Za služby rovnakého alebo podobného charakteru verejný obstarávateľ považuje poskytovanie služieb v oblasti implementácie a podpory informačných systémov.
(2)
Pri podmienke účasti podľa bodu (2) tohto oddielu oznámenia záujemca predloží:
1. Platný certifikát o zavedení systému riadenia kvality pre oblasť podpory informačných systémov v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 alebo ekvivalentný k nemu, vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie,
2. platný certifikát o zavedení systému riadenia informačnej bezpečnosti pre oblasť podpory informačných systémov v zmysle požiadaviek normy ISO 27 001 alebo ekvivalentný k nemu, vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie,
3. platný certifikát o zavedení systému riadenia IT služieb pre oblasť podpory informačných systémov v zmysle požiadaviek normy ISO 20 000 alebo ekvivalentný k nemu, vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie.
Všetky doklady musia byť platné počas celej doby plnenia zmluvy a predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov. Doklady záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne preložiť do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku. To isté platí aj pre doklady záujemcov so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanou normou zabezpečenia kvality.
(3)
Pri podmienke účasti podľa bodu (3) tohto oddielu oznámenia záujemca preukáže údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb/expertov zodpovedných za poskytnutie služieb formou predloženia životopisu podpísaného danou osobou, ktorý bude minimálne obsahovať:
— meno a priezvisko,
— najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného experta (inštitúcia, od - do, získaný titul/certifikát, odbor),
— zoznam odbornej praxe/zoznam projektov (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto - krajina, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného špecialistu,
— dosiahnutá/ získaná odborná kvalifikáciu príslušného experta,
— súčasná pozícia a prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi príslušného experta,
— vlastnoručný podpis experta.
A predložením požadovaných, platných certifikátov/osvedčení alebo ich úradne overených fotokópií podľa požiadaviek uvedených nižšie.
Navrhnuté osoby, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb, preukazujú splnenie nasledovných požiadaviek:
a) Softvérový analytik - Min. 4 ročná prax v požadovanej oblasti (navrhovanie riešenia štruktúry a dizajnu softvérového riešenia).
b) IT architekt - Min. 4 ročná prax v požadovanej oblasti (navrhovanie architektúry IT riešení).
c) Programátor - Min. 4 ročná prax v požadovanej oblasti (vývoj aplikácií v rôznych programovacích jazykoch).
d) Odborník na serverovú infraštruktúru - na x86 serverové riešenia minimálne na úrovni HP Accredited Solutions Expert - ProLiant Server Solutions Integrator alebo príslušného ekvivalentného certifikátu s min. 4 ročnou odbornou praxou v požadovanej oblasti (návrh a administrácia serverovej infraštruktúry).
e) Odborník na sieťovú infraštruktúru - HP Accredited Solutions Expert - FlexNetwork Architect alebo príslušného ekvivalentného certifikátu s min. 4 ročnou odbornou praxou v požadovanej oblasti (návrh a administrácia sieťovej infraštruktúry).
f) Odborník na storage infraštruktúru - HPE Accredited Technical Professional - Storage Solutions alebo príslušného ekvivalentného certifikátu s min. 4 ročnou odbornou praxou v požadovanej oblasti (návrh a administrácia storage infraštruktúry).
g) Tester - Min. 4 ročná prax v požadovanej oblasti (testovanie SW).
h) Systémový administrátor - Red Hat Enterprise Linux minimálne na úrovni Red Hat Certified Engineer alebo ekvivalentného certifikátu s minimálne 4 ročnou odbornou praxou v požadovanej oblasti (administrácia Linux/Unix aplikačných serverov).
i) Bezpečnostný konzultant - Certified Information Systems Auditor alebo ekvivalentného certifikátu s minimálne 4 ročnou odbornou praxou v požadovanej oblasti (poradenstvo v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti).
j) Manažér pre servisnú prevádzku a podporu informačných systémov na úrovni ITIL Practitioner certificate alebo ekvivalentného certifikátu s minimálne 4 ročnou praxou v požadovanej oblasti (riadenie procesov IT služieb).
k) Databázový špecialista - PostgreSQL minimálne na úrovni PostgreSQL Profesional alebo ekvivalentného certifikátu s min. 4 ročnou odbornou praxou v požadovanej oblasti (návrh relačných databáz a administrácia databázových serverov).
Záujemca je povinný predložiť aj písomný súhlas každej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie uvedených podmienok účasti stanovených pre jednotlivých expertov, že pre účely realizácie plnenia zmluvy bude záujemcovi k dispozícii. Záujemca môže použiť jednu fyzickú osobu na preukázanie splnenia vyššie uvedených podmienok účasti na pozíciu maximálne jedného kvalifikovaného experta (t. j. Jedna osoba jeden expert).
(4)
Pri podmienke účasti podľa bodu (4) Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca predložil platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti minimálne na stupeň "Vyhradené" (na oboznámenie, postúpenie aj vytváranie utajovaných skutočností) vydané podľa § 50 a nasl. zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení. Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.
Subdodávateľ musí byť rovnako držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti subdodávateľa vydaného národným bezpečnostným úradom minimálne na stupeň "Vyhradené". Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností, čo preukáže predložením potvrdenia za rovnakých podmienok ako záujemca.
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta: no
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la prestación del servicio: sí

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Restringido
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
Número previsto de operadores 999
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
El precio más bajo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 9.7.2019 - 10:00
Documentos sujetos a pago: no
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
9.7.2019 - 10:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
Otros Slovenský, Český

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional:

1. Záujemca predloží svoju žiadosť o účasť v lehote na predkladanie žiadostí o účasť, ktorá je stanovená v bode IV.3.4) oznámenia v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/2978/general názov súťaže "Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS".

2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
3. Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe, záujemca ich predloží v elektronickej podobe. Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe, záujemca ich naskenuje do formátu pdf. a vloží ich do systému.
4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
5. Verejný obstarávateľ v zmysle bodu IV.1.2) oznámenia neobmedzuje počet uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.
6. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadosti o účasť za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Za dostatočne vopred doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine v odporúčanej lehote do 27.6.2019 do 15.00 hod.
7. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá skupina dodávateľov, v žiadosti o účasť predloží aj doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o splnomocnení vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou.
8. Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí byť totožný ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti v rámci predmetnej užšej súťaže a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu súťažné podklady.
9. V súlade s § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ určí miesto a čas otvárania ponúk vo výzve na predkladanie konečných ponúk.
10. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť subdodávateľa navrhovaného v procese zadávania zákazky alebo subdodávateľa navrhovaného počas plnenia rámcovej dohody, ak nespĺňa požiadavky, ktoré verejný obstarávateľ určili v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi uchádzačovi alebo úspešnému uchádzačovi odmietnutie navrhovaného subdodávateľa s uvedením dôvodov.
11. Verejný obstarávateľ v rámcovej dohode zaväzuje úspešného uchádzača, aby oznamoval každú zmenu týkajúcu sa subdodávateľov počas plnenia zmluvy.
12. Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal v procese zadávania zákazky ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu musí spĺňať vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
13.V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti podľa bodu 12. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia a predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 12.
14.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
15. Verejný obstarávateľ pre vylúčenie všetkých pochybností uvádza, že podľa bodu IV.3.3. a IV.3.4. určil lehotu na predkladanie a prijímanie žiadostí o účasť totožnú. Verejný obstarávateľ podľa § 43 ods. 4 v spojení s § 129 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady a sprievodnú dokumentáciu poskytne len tým záujemcom, ktorí splnili požiadavky uvedené v pokynoch na vypracovanie žiadosti o účasť a podmienky účasti špecifikované v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Súťažné podklady budú týmto záujemcom poskytnuté prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, pričom sprievodné dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti budú týmto záujemcom odovzdané v súlade s § 20 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a zák. č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane utajovaných skutočností) po podpise zmluvy o postupovaní alebo vzniku utajovanej skutočnosti podľa § 44 zákona o ochrane utajovaných skutočností.

16. Podrobné informácie ohľadom fungovania systému Jospehine, náležitosti žiadosti o účasť a ďalšie informácie potrebné pre predloženie žiadosti o účasť sa nachádzajú v dokumente "Pokyny na vypracovanie žiadosti o účasť NVIS", ktorý je dostupný na profile verejného obstarávateľa, link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky podľa § 28 ods.2 ZVO:
NVIS je ucelený komplexný informačný systém (ucelený zdrojový kód), nedeliteľný na jednotlivé funkčné časti a je neoddeliteľnou súčasťou nadnárodného európskeho vízového informačného systému VIS. Akékoľvek delenie zdrojového kódu na časti by znamenalo znefunkčnenie systému NVIS ako celku s negatívnym dopadom a možnými škodami s medzinárodným presahom. Obstarávané služby pritom spolu súvisia, vzájomne vecne, funkčne a časovo na seba nadväzujú. Z dôvodu zachovania kontinuity jednotlivých služieb a zodpovednosti za predmet zákazky ako celku, s cieľom dosiahnutia maximálnej kvality, hospodárnosti a efektívnosti verejný obstarávateľ preto vylúčil možnosť rozdelenia zákazky. V prípade rozdelenia zákazky na jednotlivé služby poskytované niekoľkými samostatnými poskytovateľmi, by v dôsledku nedostatočnej, resp. chýbajúcej koordinácie a spolupráce jednotlivých poskytovateľov, ako aj v dôsledku nesprávnej alebo neúplnej komunikácie, mohlo dôjsť k riziku nezrealizovania predmetu zákazky riadne a včas a zároveň aj k ohrozeniu fungovania NVIS ako celku. Taktiež existuje riziko možného konfliktu pri stanovovaní zodpovednosti za uskutočnené služby z pohľadu kvality a dodržiavania termínov v rámci požadovaných služieb. Z recitálu 78 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 201/24/EÚ z 26.2.2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES vyplýva, že ak verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia môže byť napríklad fakt, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným či drahým, alebo že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných poskytovateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov pre jednotlivé časti zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Z vyššie uvedených dôvodov nie je preto hospodárne a ani logické zákazku deliť na časti.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Número de identificación fiscal: 31797903
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección Internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Presentación de recursos
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Número de identificación fiscal: 31797903
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección Internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
6.6.2019