Supplies - 270501-2021

31/05/2021    S103

Romania-Sibiu: Surgical gloves

2021/S 103-270501

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu
National registration number: 4240871
Postal address: Str. Dr. Bagdasar nr. 12
Town: Sibiu
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 550082
Country: Romania
Contact person: Nicoara Denisa
E-mail: office@medicina-psihiatrie.ro
Telephone: +40 269215839
Fax: +40 269216435
Internet address(es):
Main address: www.medicina-psihiatrie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121004
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare materiale sanitare

Reference number: 4240871_2021_PAAPD1302884
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare materiale sanitare cf. caietului de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 82 570.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cearceaf hartie 60 cm * 100 m

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul spitalului

II.2.4)Description of the procurement:

Cearceaf hartie 60 cm * 100 m

Cant 540 rol

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 170.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Contract de finantare numărul POIM 344/14.08.2020; Proiect „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu„ proiect finanţat prin POIM 2014-2020 Cod SMIS: 139414

II.2.14)Additional information

-

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi chirurgicale nepudrate nr 7.5

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul spitalului

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi chirurgicale nepudrate nr 7.5

Cantitate 26.000 perechi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 41 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Contract de finantare numărul POIM 344/14.08.2020; Proiect „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu„ proiect finanţat prin POIM 2014-2020 Cod SMIS: 139414

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi chirurgicale lungi 3/4 latex

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul beneficiarului

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi chirurgicale lungi 3/4 latex

Cantitate = 3000 perechi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 800.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Contract de finantare numărul POIM 344/14.08.2020; Proiect „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu„ proiect finanţat prin POIM 2014-2020 Cod SMIS: 139414

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul Local) la momentul prezentării - actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat in format .pdf si semnat electronic.

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:

Manager interimar - Ciprian Ionut bacila;

Director financiar-contabil – Rasa Nicoleta;

Jurist – Tanase Mihaela

Denisa Nicoara - director administrativ, Marcela Duta - director ingrijiri, Andreea Adam – economist,

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

2. Declaratie de angajament fata de procedura de achizitie (formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

Ofertantul/ asociatul (pentru partea sa din contract)/ subcontractantul (pentru partea sa din contract), trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, unde este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Avizele de functionare pentru Import, comercializare, depozitare, intretinere si reparatii, emise de Ministerul Sanatatii-inclusiv ANEXELE (in conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu completarile si modificarile ulterioare) - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Cifra de afaceri anuala generala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cifra de afaceri anuala generala Cerința nr.1. Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2020, 2019 și 2018 Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească valoarea contractelor ce urmează să se execute în acelaşi timp.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea/ entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSȚINERE din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca ANEXE la respectivul angajament.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare a caror valori cumulate sa fie cel putin egale cu suma valorilor loturilor la care participa.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă. In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Daca in urma evaluarii vor rezulta pe primul loc doua sau mai multe oferte cu preturi egale se va solicita reofertarea pretului; 2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) 3. Având în vedere integrarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și ținând cont de îndrumările tehnice primite de la Agenția pentru Agenda Digitală a României, Autoritatea Nationala pentru Achizitii Publice pune la dispozitie notificarea disponibila prin accesarea link-ului: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-inproceduriledesfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/05/2021