Usługi - 270503-2020

10/06/2020    S111

Polska-Katowice: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 111-270503

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kozub, Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
E-mail: p.kozub@pgg.pl
Tel.: +48 327166645
Faks: +48 327293633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Numer referencyjny: 531900462/01
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 99 979 941.60 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w skład którego wchodzi świadczenie:

a) usług administracji i serwisu oprogramowania (usługi serwisu);

b) usług rozwoju oprogramowania (usługi rozwoju);

c) usług dodatkowych dla oprogramowania, (usługi dodatkowe);

d) usługi udostępnienia zasobów sprzętowo-systemowych Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy na potrzeby grupy oprogramowania SZYK i grupy oprogramowania SZYK-Archiwum (udostępnienie Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy);

e) usługi administracji Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego dla grupy oprogramowania SZYK (administracja Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych dla grupy oprogramowania SZYK);

f) usługi kolokacji dla systemu kadrowo-płacowego SZYK2/KZP2 (usługa kolokacji);

g) usługi administracji środowiskiem hurtowni danych udostępnionym w Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego (administracja środowiskiem hurtowni danych).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Stawki godzinowe brutto pracy specjalistów Wykonawcy / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość usług (SLA) / Waga: 32
Cena - Waga: 62
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 043-102617
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: COIG S.A.
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 100
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-065
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 99 979 941.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Szczegóły określone zostały w części XVIII SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Forma składanych dokumentów wymaganych zgodne z częściami X–XIV SIWZ została określona w części XVI SIWZ.

5. Tryb zamówienia przetarg nieograniczony.

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia waga 62/100; stawki godzinowe brutto pracy specjalistów Wykonawcy waga 8/100; jakość usług (SLA) – 30/100.

7. Adres na który oferty muszą zostać wysłane: oferty składane za pośrednictwem platformy Josephine dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: dział VI rozdział 2 art. 182 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z 29.1.1994 – Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020