Usługi - 270514-2020

10/06/2020    S111

Polska-Tarnów: Usługi telefonii komórkowej

2020/S 111-270514

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kantor
E-mail: joanna.kantor@psgaz.pl
Tel.: +48 605722239

Adresy internetowe:

Główny adres: www.psgaz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Adres pocztowy: ul. Kasprzaka 25
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Kulma
E-mail: urszula.kulma@pgnig.pl
Tel.: +48 221068428

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgnig.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Geofizyka Toruń S.A.
Adres pocztowy: ul. Chrobrego 50
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Śniegocka - Łusiewicz
E-mail: malgorzata.lusiewicz@geofizyka.pl
Tel.: +48 566593143

Adresy internetowe:

Główny adres: www.geofizyka.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gas Storage Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rumska 28
Miejscowość: Dębogórze
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 81-198
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Skwarczyński
E-mail: slawomir.skwarczynski@gas-storage.pl
Tel.: +48 228600586

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gasstoragepoland.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.
Adres pocztowy: pl. Solidarności 1/3/5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Gruca
E-mail: mateusz.gruca@pter.pl
Tel.: +48 605250376

Adresy internetowe:

Główny adres: www.termika.pgnig.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telemetrii GSM dla pięciu Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG

II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Telekomunikacyjnych w sieci 2G, 3G i 4G w zakresie telemetrii GSM obejmujących również usługę prywatnego APN.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działania PSG Sp. z o.o., PGNiG S.A., Geofizyka Toruń S.A., GasStorage Poland sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka rozproszona Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług Telekomunikacyjnych w sieci 2G, 3G i 4G w zakresie telemetrii GSM obejmujących również usługę prywatnego APN. Umowa zawarta z Polkomtel Sp. z o.o. określa zasady i warunki świadczenia przez Polkomtel na rzecz pięciu spółek w ramach grupy kapitałowej PGNiG S.A. usług telekomunikacyjnych (telemetrycznych) oraz zawierania z Polkomtel umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus (dalej: „UoŚUT”).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Wykonawcą, od którego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze można nabyć przedmiotową usługę jest Polkomtel sp. z o.o., który jest właścicielem kart SIM zainstalowanych w urządzeniach Zamawiającego wykorzystywanych do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dotychczasowa umowa z ww. operatorem na usługę telekomunikacyjną w sieci komórkowej na potrzeby telemetrii obowiązuje do 30.4.2020 i obejmuje 175 tys. kart SIM. Karty SIM wykorzystywane w ramach tej umowy zamontowane są w urządzeniach w całej Polsce. Zmiana operatora telekomunikacyjnego bez wymiany karty SIM jest niemożliwa ponieważ na kartach SIM zawarty jest profil operatora, a klucze uwierzytelniające niezbędne do ich wykorzystania, będące podstawowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w sieci komórkowej, są wyłącznie w jego posiadaniu. Proces wymiany będzie bardzo trudny do przeprowadzenia logistycznie, jak również długotrwały i kosztowny. W skrajnym przypadku koszt wymiany może trzykrotnie przekroczyć kwotę przedmiotowego zamówienia. Dodatkowo w ramach kosztów, w przypadku zmiany operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne, w zakresie telemetrii po 30.4.2020, należy uwzględnić jednoczesne udzielenie zamówienia nowemu Wykonawcy oraz dotychczasowemu operatorowi, na okres potrzebny do wymiany kart SIM. Wymiana kart SIM jest trudna do przeprowadzenia z uwagi na to, że znaczna część urządzeń zamontowana jest w miejscach o utrudnionym dostępie np. na posesjach odbiorców gazu. Wymiana kart SIM może wymagać wpuszczenia ekipy monterskiej na obiekt przez właściciela, co może być trudne do wyegzekwowania. Tym bardziej, że część urządzeń (gazomierzy) oprócz funkcji odczytowej pełni również funkcje windykacyjne. W celu uniknięcia w przyszłości konieczności ponoszenia kosztów wymiany kart SIM oraz zawierania dwóch umów na świadczenie usług telemetrycznych w tym samym czasie PSG sp. z o.o. podjęła decyzję o wdrożeniu MVNO (Mobile Virtual Network Operator – operator wirtualnej sieci komórkowej). W przyjętym rozwiązaniu, właścicielem kart SIM jest PSG, natomiast funkcje systemu informatycznego oraz dostęp do sieci komórkowej będzie realizowany przez podmiot wybrany w postępowaniu. Powyższe niweluje konieczność każdorazowych wymian kart SIM w sytuacji ewentualnej zmiany usługodawcy. Postępowanie obejmujące całość wdrożenia MVNO, które zawiera między innymi świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej na potrzeby telemetrii zostało wszczęte 31.3.2020 (szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 064-154134). Czas niezbędny do wymiany kart SIM na karty SIM należące do PSG sp. z o.o. to około 30 miesięcy. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zawiadomienia, które ma zostać udzielone w trybie z wolnej ręki firmie Polkomtel ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji usług na czas wdrożenia MVNO w PSG, co jest warunkiem koniecznym dla zachowania bezpieczeństwa i ciągłości transportu gazu oraz wsparcia podstawowych procesów biznesowych w zakresie obowiązków, jakie spółka realizuje będąc operatorem systemu dystrybucyjnego. Odnosząc powyższe do planowanego przez PSG sp. z o.o. zamówienia należy wskazać, że usługa możliwa jest do wykonania jedynie przez firmę Polkomtel. W związku z powyższym należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki wskazane w art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 068-162731
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020