Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 270530-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

08/08/2014    S151    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Výber bánk na vykonávanie platieb mimo EÚ pre Európsku komisiu a ESVČ (verejní obstarávatelia)

2014/S 151-270530

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre rozpočet
Poštová adresa: BRE2 13/535, avenue d'Auderghem 19
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: pani Nadia Calvino, generálna riaditeľka
E-mail: budg-2014-po-02@ec.europa.eu
Telefón: +32 22955067
Fax: +32 22991841

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=557

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre rozpočet
Poštová adresa: BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: pán Vincenzo Curiale
E-mail: budg-2014-po-02@ec.europa.eu
Telefón: +32 22959234

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre rozpočet
Poštová adresa: BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: pán Vincenzo Curiale
E-mail: budg-2014-po-02@ec.europa.eu
Telefón: +32 22959234
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=557

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre rozpočet
Poštová adresa: BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: pán Vincenzo Curiale
E-mail: budg-2014-po-02@ec.europa.eu
Telefón: +32 22959234
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=557

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: áno

Úradný názov: Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Poštová adresa: EEAS PARC 06/244
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1046
Štát: Belgicko

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Výber bánk na vykonávanie platieb mimo EÚ pre Európsku komisiu a ESVČ (verejní obstarávatelia).
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 6: Finančné služby a) Poisťovacie služby b) Bankové a investičné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Európa.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Počet predpokladaných účastníkov rámcovej dohody: 3

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 5
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než štyri roky: Článok 58 pravidiel vykonávania.
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Spracovanie platieb pre užívateľov mimo EÚ, určených v eurách a v iných menách ako meny štátov EÚ.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

66000000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 4
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 60 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 60 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozrite súťažné podklady.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozrite súťažné podklady.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozrite súťažné podklady.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. Kvalita služieb a kvalita bankovej siete (kvalitatívna časť). Relatívna váha 450

2. Transakčné náklady, podmienky týkajúce sa devíz a príjem z účtov (kvantitatívna časť). Relatívna váha 550

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
BUDG14/PO/02.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
10.10.2014 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
angličtina.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17.10.2014

Miesto:

BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19, 1049 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1 zástupca za jedného uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Súťažné podklady budú dostupné na stiahnutie na adrese uvedenej v bode I.1. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od oznámenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď sa stalo známym. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29.7.2014