Dienstleistungen - 270540-2022

Submission deadline has been amended by:  309015-2022
20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Gebäudereinigung

2022/S 098-270540

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000001554
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-661
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Spryszyńska Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
E-Mail: anna.spryszynska@pw.edu.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pw.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: publiczna szkoła wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług utrzymania czystości w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4 oraz na zewnętrznym terenie posesji

Referenznummer der Bekanntmachung: CZIiTT-ZP07/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4 oraz na zewnętrznym terenie posesji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4 oraz na zewnętrznym terenie posesji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka organizacyjna PW prowadząca postępowanie: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie formułuje warunków szczegółowych

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie formułuje warunków szczegółowych

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa następujące, minimalne warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, co najmniej dwie usługi, z których każda spełnia następujące wymagania: - była lub jest świadczona usług sprzątania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422 z późn. Zm.), - obejmowała lub obejmuje wewnętrzną przestrzeń codziennego sprzątania w dni robocze o powierzchni nie mniejszej niż 6000 m² oraz utrzymanie codzienne czystości terenu przyległego do budynku o powierzchni co najmniej 1000m², - była lub jest świadczona na podstawie odrębnej umowy na rzecz jednego odbiorcy, - była lub jest świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy Przez dwie usługi rozumie się usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów, wykonywane na dwóch różnych obiektach. Obiekty, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić własności Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby już zrealizowany zakres usługi (zamówienia) spełniał wymogi opisanego wyżej warunku. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: − 1 osobą pełniącą funkcję Koordynatora sprawującego nadzór nad osobami wykonującymi usługi sprzątania, która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy polegającej na koordynowaniu i nadzorowaniu pracy personelu sprzątającego, które zdobyła nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed terminem składania ofert. W sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawcę osoba w tym samym okresie czasu wykonywała zadania polegające na koordynowaniu pracy personelu sprzątającego w różnych obiektach, należy uwzględnić ten okres czasu tylko jeden raz Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby Koordynator świadczył jednocześnie usługi sprzątania. − 2 osoby, które będą świadczyły usługi sprzątania (podstawowe) w ramach serwisu popołudniowego; − 2osoby, które będą świadczyły usługi sprzątania (podstawowe) w ramach serwisu dziennego; − 1 osobę, która będzie świadczyła usługi sprzątania (podstawowe) na terenie zewnętrznym c) Dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji Umowy przynajmniej: - 1 maszyną do mycia podłogi, - 1 maszyną do polerowania powierzchni gresowych, - 3 wózkami serwisowymi, - 2 drabinkami aluminiowymi

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa: wykaz usług wraz z dowodami należytego wykonania; wykaz osób; wykaz niezbędnych urządzeń i sprzętu

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 09:15
Ort:

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawca, który ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022