Dienstleistungen - 270581-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Software-Entwicklung

2022/S 098-270581

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VELIKOTaRNOVSKI UNIVERSITET "SV.SV. KIRIL I METODIY"
Nationale Identifikationsnummer: 104025653
Postanschrift: ul. "TEODOSIY TaRNOVSKI" No. 2
Ort: gr. Veliko Tarnovo
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postleitzahl: 5003
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Aleksandar Kolev
E-Mail: a.kolev@ts.uni-vt.bg
Telefon: +359 62618377
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uni-vt.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/11713
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/208985
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/208985
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Внедряване на софтуер за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание за нуждите на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72262000 Software-Entwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Платформата за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание следва да отчита нуждите на хибридното (онлайн и присъствено едновременно) обучение, които стандартните софтуерни решения за видеоконференции не могат да удовлетворят. Предметът на поръчката е ИКТ платформа, която следва да осигурява разширяване на реалното присъствено обучение и във виртуална среда (без да го „изнася“ изцяло там). Платформата следва да дава възможност за създаване и съхранение на специфичното учебно съдържание, интерактивна комуникация посредством видео, аудио и текст между преподавателя и студентите (или само между студенти и само между преподаватели), споделяне на файлове и „споделяне“ на реалната учебна дъска, чрез интегрирането на „умни“ учебни дъски.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 260 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Hauptort der Ausführung:

град Велико Търново и офисите на Изпълнителя

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Платформата за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание следва да отчита нуждите на хибридното (онлайн и присъствено едновременно) обучение, които стандартните софтуерни решения за видеоконференции не могат да удовлетворят. Предметът на поръчката е ИКТ платформа, която следва да осигурява разширяване на реалното присъствено обучение и във виртуална среда (без да го „изнася“ изцяло там). Платформата следва да дава възможност за създаване и съхранение на специфичното учебно съдържание, интерактивна комуникация посредством видео, аудио и текст между преподавателя и студентите (или само между студенти и само между преподаватели), споделяне на файлове и „споделяне“ на реалната учебна дъска, чрез интегрирането на „умни“ учебни дъски. Планираното решение следва да поддържа необходимите функционалности за провеждане на пълноценни учебни занятия, сред които (списъкът не е изчерпателен):

Възможност за създаване на неограничен брой акаунти за студенти и преподаватели;

Динамично групиране на потребителите, според нуждите на Възложителя (по специалности, факултети, групи, потоци и пр.);

Възможност за създаване на неограничен брой групи и подгрупи потребители;

Възможност за създаване на неограничен брой едновременни конференции;

Поддръжка на неограничен брой потребители, които могат да участват в дадена конференция;

Връзка с всички plug-and-play камери и микрофони;

Връзка с интерактивни („умни“) дъски;

Пълна възможност за комуникация между потребителите – споделяне на екрани, обмен на файлове, чат и пр.;

Запис на провежданите конференции с възможност за достъп до него на произволен по-късен етап;

Съхранение на генерираното съдържание, достъпно и на по-късен етап от студенти и преподаватели

Получаване на обратна връзка (feedback);

Възможност за връзка със системи за управление на учебното съдържание (напр. Moodle и др., които комуникират през XML, JSON или др.);

Поддържане на дигитален архив на учебното съдържание;

Видео и аудио стрийминг в реално време;

Среда за текстова комуникация в реално време (чат);

Платформата следва да дава възможност за поддръжка на повече от един език, като за целите на настоящата поръчка същата следва да се изпълни с интерфейс на български език.

Част от поръчката е осигуряване на техническа поддръжка и последващото гаранционно обслужване на решението и помощ при неговото използване (съпорт).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 260 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект № BG05M2OP001-2.016-0019 "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет–Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участниците следва да представят информация за икономическото и финансовото си състояние, с която да докажат че отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:

Участниците трябва да са реализирали за последните три приключили финансови години минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* (т.нар. специфичен/ конкретен оборот), изчислен на база годишните обороти, в посочения размер .

* Под „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката” по смисъла § 2, т. 67 от ДР на ЗОП следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадаща в обхвата на обществената поръчка, както следва:

- разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Минимално ниво: Реализираният минимален „конкретен“ годишен оборот, попадащ в обхвата на обществената поръчка, общо за последните три приключили финансови години, следва да бъде в размер на 200 000 лв. без ДДС;

Сферата, попадаща в обхвата на поръчката, са услуги по разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи;

Доказване:

На етапа на подаване на офертата участникът декларира в Част IV, Раздел Б, поле „Конкретен годишен оборот“ от ЕЕДОП информация, в съответствие с изискването: финансовата година - начална и крайна дата, оборота (сума) срещу всяка година и вида на валутата.

Документите, с които се доказват декларираните обстоятелства се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За доказване на изискването участниците представят следните документи, посочени в чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП: годишните финансови отчети на участника или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и/или справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват в областта на разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи или еквивалент.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Г“ от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.

Документ за доказване

Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват в областта на разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи или еквивалент.

Сертификата трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6 – 8 от ЗОП.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранцията за изпълнение е в размер на: 4,50 % (четири цяло и пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата, под която да представи гаранцията за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 5 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП. Когато е приложимо, ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, и за всеки подизпълнител. Липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 72, ал. 4 от ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК;

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия закон;

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

9. участник, който не е декриптирал офертата си, респективно ценовото си предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП.

Наличието или липсата на основанията за отстраняване по т. 4, 7 и 8 по-горе също се декларират в част III от ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са ЮЛ, съотв-ието с критериите за подбор се доказва от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него,с изключение на съответна регистрация,представяне на сертификат или др. условие,необходимо за изпълнение на поръчката,съгл. изискванията на норм. или адм-вен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл.59,ал.6 от ЗОП).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подаде до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022