Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 270583-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen

2022/S 098-270583

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIVERSITETSKA MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE I SPEShNA MEDITsINA N.I. PIROGOV EAD
Nationale Identifikationsnummer: 130345786
Postanschrift: bul. "TOTLEBEN" No..21
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Diana Bengarska
E-Mail: op@pirogov.bg
Telefon: +359 29154507
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pirogov.eu/bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2465
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/209924
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/209924
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Транспорт и третиране на болнични отпадъци по Закона за управление на отпадъците за дейността на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на настоящата обществена поръчка включва периодично повтарящи се дейности по Транспорт и третиране на болнични отпадъци с код 180101, 180103*, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И.Пирогов” ЕАД за срок от 36 месеца.

Посочените количества отпадъци по Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД да ги възложи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка ще се определи на базата на реалния прием на пациенти и прогнозата на УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД за необходимите количества отпадъци и дейности, включени в обхвата на услугата.

Прогнозното количество за транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци е посочено в техническата спецификация и се отнася за 36-месечен период.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 630 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД - гр. София, бул. „Тотлебен” № 21.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на настоящата обществена поръчка включва периодично повтарящи се дейности по Транспорт и третиране на болнични отпадъци с код 180101, 180103*, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И.Пирогов” ЕАД за срок от 36 месеца.

Посочените количества отпадъци по Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД да ги възложи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка ще се определи на базата на реалния прием на пациенти и прогнозата на УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД за необходимите количества отпадъци и дейности, включени в обхвата на услугата.

Прогнозната стойност на обществената поръчкае в размер на 630 000 лв., словом: /шестстотин и тридесет хиляди лева/ без ДДС без ДДС. Участници, които са предложили цена, по-висока от общата прогнозна стойност на поръчката, се отстраняват от участие в процедурата.Срокът на изпълнение на услугите е 36 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка.В случай, че към датата на изтичане срока на договора, предвиденият финансов ресурс по договора не е изчерпан и не е сключен нов договор със същия предмет, срокът на договора може да бъде удължен въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов, но не повече от 6 месеца.Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) календарни месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 630 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.За да изпълняват дейностите по настоящата поръчка (дейности по приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци - услуга), участниците, установени в България, следва да разполагат със следните документи:

• Документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на отпадъци, в който задължително са включени отпадъци с кодове: 180101, 180103*съгласно „Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците“, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.).

Участниците-чуждестранни лица следва да докажат изискването за годност (правоспособност) с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2. Участниците следва да имат разположение инсталация за обезвреждане/ физикохимично третиране /D9-физикохимично третиране/ на отпадъци с код 180101, 180103* съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците“ или посочените кодове да бъдат третирани чрез дейност D10 — наземно изгаряне.

3. Участниците трябва да притежават валиден сертификат BS OHSAS 18001 или еквивалентен за разработена и внедрена интегрирана система за безопасни условия на труд или еквивалентен, с обхват услугите по предмета на поръчката, издаден на името на участника.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансовото състояние на участника.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да е изпълнил и да има опит в поне една услуга, която да е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка и да е изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумата, датата и получателят.

2. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на опасните отпадъци, валиден към датата на подаване на офертата.

3. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на опасните отпадъци, валиден към датата на подаване на офертата.

4. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на околната среда по стандарт ISO 45001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на здравето и сигурността при работа, валиден към датата на подаване на офертата.

5. Участникът следва да притежава и да предостави за безвъзмездно ползване от страна на Възложителя за срока на договора специализирани мобилни пластмасови контейнери с плътно затварящ се капак, минимум 40 броя с вместимост от 240 л.

6. Участниците следва да разполагат с минимум двама водачи на МПС, преминали курс на професионално обучение и притежаващи валидно ADR свидетелство за превоз на опасни товари/или еквивалентно/, съгл. Наредба № 40/14.01.2004 г. за усл. и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и минимум един лицензиран консултант, отговарящ за безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните изисквания за квалификация.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът следва да е изпълнил и да има опит в поне една услуга, която да е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка и да е изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумата, датата и получателят.

2. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на опасните отпадъци, валиден към датата на подаване на офертата.

3. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на опасните отпадъци, валиден към датата на подаване на офертата.

4. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на околната среда по стандарт ISO 45001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на здравето и сигурността при работа, валиден към датата на подаване на офертата.

5. Участникът следва да притежава и да предостави за безвъзмездно ползване от страна на Възложителя за срока на договора специализирани мобилни пластмасови контейнери с плътно затварящ се капак, минимум 40 броя с вместимост от 240 л.

6. Участниците следва да разполагат с минимум двама водачи на МПС, преминали курс на професионално обучение и притежаващи валидно ADR свидетелство за превоз на опасни товари/или еквивалентно/, съгл. Наредба № 40/14.01.2004 г. за усл. и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и минимум един лицензиран консултант, отговарящ за безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните изисквания за квалификация.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от общата стойност на договора без ДДС. Условията и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока му.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022