Dienstleistungen - 270590-2022

Submission deadline has been amended by:  356161-2022
20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Hirdetési tanácsadási szolgáltatások

2022/S 098-270590

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12165814244
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Dorottya
E-mail: kozbeszerzes@budapestspas.hu
Telefon: +36 14524501
Fax: +36 14524500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.budapestgyogyfurdoi.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000655662022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000655662022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Médiavásárlási szolgáltatások beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000655662022
II.1.2)Fő CPV-kód
79341100 Hirdetési tanácsadási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Médiavásárlási szolgáltatások beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

1034 Budapest, Szőlő u. 38.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés megkötése médiavásárlási szolgáltatások beszerzésére nettó 100 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, a szerződéskötéstől számított 24 hónapon keresztül. A megrendelések kampányonként - az ahhoz kapcsolódó egyeztetést követően - történnek. Ajánlatkérő a teljes nettó keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.

A nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő folyamatos, illetve kampány jellegű kommunikációjához kapcsolódó médiaügynökségi, médiatervezési és médiavásárlási feladatainak ellátása.

Az Ajánlattevő részletes feladatait képezik a médiamixek és médiatervek összeállítása egy médiatípust (televízió, sajtó, közterület, online - Facebook, Google-Adwords és/vagy PPC hirdetések is- , rádió, DM), valamint integrált, több médiatípust magába foglaló (televízió, sajtó, közterület, online - Facebook, Google-Adwords és/vagy PPC hirdetések is- rádió, DM) kampányokra, valamint az elfogadott médiatervek alapján a médiavásárlások lebonyolítása.

A feladat kivitelezése során elvárás a médiatervező és optimalizáló szoftverek használata, közönségmérő rendszerek ismerete és ezek használatával a kampányok monitorozása, kiértékelése, valamint az ebből szerzett tapasztalatok Ajánlatkérő felé továbbítása, és egyeztetést követően az azt követő kampányokba történő beépítése.

médiatípusonként

Médiatípus megnevezése A tervezett megjelenés aránya médiatípusonként

Napilap 1%

Heti-, havilap 5%

Televízió 5%

Rádió 15%

Online 39%

Közterület (főleg BKV) 30%

Egyéb (fedélzeti, reptér) 5%

Általános médiatervezési és -vásárlási feladatok

Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő folyamatos, valamint kampányjellegű kommunikációjához kapcsolódó médiatervezési és -vásárlási feladatainak ellátása, médiatervek elkészítése, valamint az Ajánlatkérő által elfogadott tervek alapján a médiavásárlási feladatok ellátása, és az azzal kapcsolatos teljes körű ügyintézés (dokumentáció/pénzügyi ügyintézés).

Nyertes Ajánlattevő részletes és folyamatos feladatai:

- médiatervek készítése - Ajánlatkérő brief-je alapján, amennyiben szükséges előzetes médiakutatás elvégzése,

- Ajánlatkérő saját vagy külön megállapodás alapján egyedi kedvezményekkel rendelkezésére álló felületek beépítése a médiatervekbe,

- a tervek Ajánlatkérővel történő egyeztetése, elfogadtatása,

- közreműködés médiaajánlatok értékelésében,

- médiavásárlás elvégzése az elfogadott tervek alapján,

- produkciós (és anyagleadási) lista elkészítése,

- anyagleadás teljes körű ügyintézése,

- a hirdetési anyagok megjelenéséig történő teljes körű ellenőrzése,

- kampányokat, megjelenéseket követő riportok összeállítása, az eredmények Ajánlatkérő részére történő továbbítása, összegzése.

- reklamációs esetekben Ajánlatkérő képviselete (pl. színhibás teljesítés) a javítás ellenőrzése,

- médiapiaci kutatások (körképek/összefoglalók) küldése Ajánlatkérő kérésére,

- számlázással, teljesítésigazolással kapcsolatos dokumentumok elkészítése, átadása.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2.1) alkalmasságban előírt 1 fő ügyfélkapcsolati menedzser szakember alkalmassági követelményként megjelölt 24 hónapos szakmai tapasztalat feletti többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M2.2) alkalmasságban előírt 1 fő stratégiai tervező szakember alkalmassági követelményként megjelölt 36 hónapos szakmai tapasztalat feletti többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 60 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M2.3) alkalmasságban előírt 1 fő médiavásárló szakember alkalmassági követelményként megjelölt 24 hónapos szakmai tapasztalat feletti többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A Keretszerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő döntése alapján, Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával, egy alkalommal meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig - de legfeljebb 12 hónapig - változatlan feltételekkel, amennyiben a szerződés időtartama alatt, a teljes mennyiség lehívására nem került sor. Ajánlatkérő a meghosszabbításra nem köteles. A meghosszabbítás esetén a nyertes ajánlatban becsatolt beárazott ártáblázat alapján kell - továbbra is - a kedvezményeket meghatározni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság

igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok

fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szerint az alábbi:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 4. §, és 8. §, 12-16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasságigazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Ajánlatkérő a kizáró okok fennállását előzetesen ezen dokumentumok alapján végzi.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az

ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben médiatervezésre és -vásárlásra vonatkozó tevékenységből származó (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és 24. § (1) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő a formanyomtatvány alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) érti.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

P) az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben médiatervezésre és -vásárlásra vonatkozó tevékenységből származó (általános forgalmi adó nélkül számított) legalább 50 000 000,- Ft árbevétellel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés a) alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (médiatervezési és -vásárlási) szolgáltatásainak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva:

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),

- a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

- az elvégzett munka rövid bemutatását, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségi adatot az alkalmassági feltétellel összhangban,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett (sikeres átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az EKR-ben létrehozott „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű űrlap használatával azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Egy évben maximálisan 12 hónap tapasztalat számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő a formanyomtatvány alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) érti.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:

M.1.1) legalább 1 db termék és/vagy szolgáltatás számára integrált kampány tervezését és vásárlását, amely TV nélküli, kötelezően tartalmaznia kell közterület és online (hagyományos és programmatic) elemeket, valamint egyéb médiaeszközökre épül (sajtó és/vagy közterület és/vagy online és/vagy rádió és/vagy DM kampány).

M.1.2) legalább 1 db termék és/vagy szolgáltatás számára integrált kampány tervezését és vásárlását, amely TV és egyéb médiaeszközökre épül (sajtó és/vagy közterület és/vagy online és/vagy rádió és/vagy DM kampány).

M.1.3) legalább 1 db online kampány tervezést és kivitelezést, melynek része mind az online felületek mind a Facebook és Google platformok (Google Adwords és/vagy PPC kampányokkal), valamint ezen belül legalább 1 db szponzorációs megjelenés és/vagy natív hirdetés is.

A referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy szerződéssel több alkalmassági minimumkövetelmény is igazolható amennyiben az megfelel valamennyi feltételnek, azzal, hogy az M.1.1) - M.1.3) pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés mindösszesen 6 db szerződéssel igazolható.

M.2.1) legalább 1 fő olyan felsőfokú végzettségű ügyfélkapcsolati menedzser szakemberrel, aki legalább 24 hónap médiaügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkezik legalább középvezető pozícióban. Középvezető nevezünk egy olyan csoportot vezető, irányító személyt, aki egy vállalatot, hivatalt, intézményt, vagy annak egy meghatározott részét irányítja, tevékenységét szervezi.

M.2.2) legalább 1 fő olyan felsőfokú végzettségű stratégiai tervező szakemberrel, aki legalább 36 hónap médiatervezőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.3) legalább 1 fő olyan felsőfokú végzettségű médiavásárló szakemberrel, aki legalább 24 hónap online és programmatic kampányok tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember csak egy alkalmassági követelményt igazolhat, tehát a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér a Nyertes ajánlattevőnek felróható késedelem esetén a késedelemmel érintett szolgáltatási tétel (kampány) nettó értékének 2%-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett szolgáltatási tétel nettó értékének 20%-a.

Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, Ajánlatkérő jogosult az adott feladat teljesítésétől elállni illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Hibás teljesítési köbér: Amennyiben az Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért érvényesít, annak mértéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatási tételre eső nettó nyertes ajánlattevői díj 2 %-a, és maximális mértéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatási tétel nettó értékének 20%-a.

Ha az Ajánlatkérő szavatossági igényt érvényesít, a Nyertes ajánlattevő köteles annak az Ajánlatkérő által megjelölt ésszerű határidőn belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Nyertes ajánlattevő szavatossági igénynek nem tesz eleget határidőben, az Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért követelhet.

Meghiúsulási kötbér: A Meghiúsulási kötbér mértéke a keretszerződés még fel nem használt teljes keretösszegének 20%-a. Amennyiben eseti megrendelés teljesítése hiúsul meg, a kötbér mértéke a meghiúsult szolgáltatási tételre eső nettó nyertes ajánlattevői díj 20 %-a.

Ajánlatkérő köteles a vállalkozói díjat a szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül megfizetni a nyertes ajánlattevő számláján szereplő bankszámlájára, a Kbt. 135. § (1) és (5) alapján, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseinek figyelembevételével.

Ajánlatkérőnek - a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozási díjból visszatartani.

Az ajánlattétel, kifizetés és elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).

A feltételeket a közbeszerzési dokumentum szerződéstervezete tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/06/2022
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 20/07/2022
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/06/2022
Helyi idő: 11:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. §-a szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000655662022

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontnál a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.

2) Az ajánlathoz részletes ártáblázatot kell csatolni a Felolvasólapon megajánlott „Összesített net-net ajánlati ár (kedvezménnyel számított, ügynökségi jutalék és ÁFA nélküli ár (Ft))” értékelési szempont tekintetében. Az ártáblázatot excel (xlsx.) valamint cégszerűen aláírt pdf formátumban is be kell nyújtani, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

3) A Kbt. 76. § (3) bek b) pont szerinti értékeléshez csatolni kell a szakember által aláírt

önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot, végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumokat az útmutató szerint.

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5)-(6) bekezdése szerinti dokumentumokat. Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is benyújtandó.

5) Az Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

6) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.

8) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

9) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

10) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjai.

11) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

12) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közb. dok. szerint.

13) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783

15) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

16) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.

17) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.

18) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

19) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

20) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.

21) Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) -(5) bekezdését.

22) A médiakampányok megfelelő felületeken való kommunikálása stratégiai megközelítést kíván a nyertes ajánlattevő részéről, mely egymásra épülő részfolyamatokból áll (médiakutatás, média-mix kialakítása, komplex és integrált, több médiatípust magába foglaló médiaterv összeállítása). A műszaki leírásban rögzített feladatok ellátását olyan szakemberek végzik, akik összetett, projekt alapú szemléletmódot képviselnek. Ha a feladatokat több gazdasági szereplő látná el, a köztük lévő információátadás a stratégiai gondolkodás rovásával és időveszteséggel járna, mely az Ajánlatkérőt hátrányosan érintené.

23) A Tanács (EU) 2022/576 rendelete szerinti Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a tilalom személyi hatálya saját magára, valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2022