Usluge - 270606-2019

12/06/2019    S111

Nizozemska-Amsterdam: Usluge recepcije i upravljanja telefonskom centralom i usluge hostinga

2019/S 111-270606

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: PO Box 71010
Mjesto: Amsterdam
NUTS kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Poštanski broj: 1008 BA
Država: Nizozemska
E-pošta: EMA.2019.12.DED@ema.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.ema.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4967
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge recepcije i upravljanja telefonskom centralom i usluge hostinga

Referentni broj: EMA/2019/12/DED
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79500000 Pomoćne uredske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Agencija želi imenovati odgovarajućeg kvalificiranog i iskusnog izvoditelja za pružanje raznih usluga povezanih s recepcijom, upravljanjem telefonskom centralom i uslugama hostinga za osoblje, delegate i posjetitelje u novom uredu Agencije u Amsterdamu.

Glavni je radni jezik Agencije engleski i bit će ključno da osoblje izvoditelja njime vlada; obvezno je aktivno znanje nizozemskog jezika, a poželjno je i znanje drugih jezika EU-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79510000 Usluge odgovaranja na telefon
79992000 Usluge primanja
64214200 Usluge telefonske centrale
55120000 Hotelske usluge za sastanke i konferencije
79952000 Usluge organiziranja događanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL NEDERLAND
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Amsterdam Zuidas.

II.2.4)Opis nabave:

Agenciji je potreban izvoditelj koji će pružiti odgovarajući tim djelatnika za pružanje raznih usluga povezanih s recepcijom, upravljanjem telefonskom centralom i uslugama hostinga za osoblje, delegate i posjetitelje u novom stalnom uredu Agencije u Amsterdamu.

Glavni je radni jezik Agencije engleski te će stoga biti ključno da se njime vlada; obvezno je aktivno znanje nizozemskog jezika, a poželjno je i poznavanje drugih jezika EU-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početni će okvirni ugovor trajati 1 godinu, s 3 moguće obnove, od kojih je svaka na 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/07/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Europska agencija za lijekove, Orlyplein 24, 1043 DP Amsterdam, NIZOZEMSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: PO Box 71010
Mjesto: Amsterdam
Poštanski broj: 1008 BA
Država: Nizozemska
E-pošta: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 887816000
Internetska adresa: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/06/2019