Služby - 270606-2019

12/06/2019    S111    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Holandsko-Amsterdam: Správa recepcie a ústredne a hostingové služby

2019/S 111-270606

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre lieky
Poštová adresa: PO Box 71010
Mesto/obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL1
PSČ: 1008 BA
Štát: Holandsko
E-mail: EMA.2019.12.DED@ema.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.ema.europa.eu/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4967
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Správa recepcie a ústredne a hostingové služby

Referenčné číslo: EMA/2019/12/DED
II.1.2)Hlavný kód CPV
79500000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Agentúra plánuje vymenovať primerane kvalifikovaného a skúseného dodávateľa, ktorý bude poskytovať škálu služieb súvisiacich s recepciou, správou ústredne a hostingovými službami pre zamestnancov, delegátov a návštevníkov v nových kancelárskych priestoroch agentúry v Amsterdame Zuidas.

Hlavným pracovným jazykom agentúry je angličtina a jej výborná znalosť zo strany zamestnancov dodávateľa bude nevyhnutná; pracovná znalosť holandčiny je povinná a je vhodná aj znalosť ďalších jazykov EÚ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79510000
79992000
64214200
55120000
79952000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Amsterdam Zuidas.

II.2.4)Opis obstarávania:

Agentúra vyžaduje od dodávateľa, aby dodal primerane kvalifikovaný tím pracovníkov, ktorý poskytne škálu služieb súvisiacich s recepciou, riadením ústredne a hostingovými službami pre zamestnancov, delegátov a návštevníkov v nových trvalých kancelárskych priestoroch agentúry v Amsterdame Zuidas.

Hlavným pracovným jazykom agentúry je angličtina, preto bude jej výborná znalosť nevyhnutná; pracovná znalosť holandčiny je povinná a je vhodná aj znalosť ďalších jazykov EÚ.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Počiatočná rámcová zmluva bude mať trvanie 1 rok s možnosťou 3 predĺžení, vždy o 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/07/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/07/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Európska agentúra pre lieky, Orlyplein 24, 1043 DP Amsterdam, HOLANDSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európska agentúra pre lieky
Poštová adresa: PO Box 71010
Mesto/obec: Amsterdam
PSČ: 1008 BA
Štát: Holandsko
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefón: +31 887816000

Internetová adresa: http://www.ema.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/06/2019