Dienstleistungen - 270610-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krosno Odrzańskie: Maßnahmen zur Erhaltung von historisch bedeutsamen Stätten

2022/S 098-270610

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Krosno Odrzańskie
Nationale Identifikationsnummer: 926-10-00-601
Postanschrift: ul.Parkowa 1
Ort: Krosno Odrzańskie
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ryszard Słupski
E-Mail: r.slupski@krosnoodrzanskie.pl
Telefon: +48 68/4109700
Fax: +48 683835122
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://krosnoodrzanskie.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Demontaż, renowacja, rekonstrukcja i ponowne zamontowanie wraz z uruchomieniem, intonacją i strojeniem organów piszczałkowych oraz prace konserwatorskie przy prospekcie i szafie organów piszczałkowych

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
92522100 Maßnahmen zur Erhaltung von historisch bedeutsamen Stätten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3.1. Przedmiotem zamówienia są: Demontaż, renowacja, rekonstrukcja i ponowne zamontowanie wraz z uruchomieniem, intonacją i strojeniem, organów piszczałkowych oraz prace konserwatorskie przy prospekcie i szafie organów piszczałkowych w kościele rzymskokatolickim św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
37311300 Orgeln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krosno Odrzańskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1. Przedmiotem zamówienia są: Demontaż, renowacja, rekonstrukcja i ponowne zamontowanie wraz z uruchomieniem, intonacją i strojeniem, organów piszczałkowych oraz prace konserwatorskie przy prospekcie i szafie organów piszczałkowych w kościele rzymskokatolickim św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

92522100-7 — usługi ochrony obiektów historycznych

37311300-4 — organy muzyczne

3.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zadanie to jest traktowane jako jedna całość. Podzielenie zadania jest niezasadne pod względem ekonomicznym, technicznym oraz organizacyjnym i mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zadania. Standard wykonania, technologia oraz użyte materiały winny być takie same dla całości zamówienia. Pozwoli to na długoletnia eksploatację organów.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

3.4. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 PZP:

3.4.1. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące usługi - organmistrza oraz konserwatora dzieł sztuki były zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

3.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.

3.4.3. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład osobowy osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji.

3.5. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 27/10/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020; Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium zgodni z zapisami SWZ.

Podstawy wykluczenia zgodnie z zapisami SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określono w SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 2 PZP skrócił termin składania ofert z uwagi na pilna potrzebę udzielenia zamówienia. Przedmiotowe postępowanie jest ogłaszane po raz trzeci. Pierwsze postępowanie zostało wszczęte w styczniu 2022r. . Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie zostało wszczęte w kwietniu 2022r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie podstawie art. 255 pkt. 6 PZP – postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Termin realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 27.10.2023r. Prawdopodobny termin podpisania umowy to czerwiec 2022r. Biorąc pod uwagę zakres zamówienia oraz stopień jego trudności koniecznym jest jak najszybsze wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 14:30
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawijący wymaga wniesienia wadium zgodnie z SWZ.

Podstawy wykluczenia zgodnie z SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022