Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 270616-2019

12/06/2019    S111

Бeлгия-Брюксел: Устойчиви услуги по обществено хранене и хранене по протокол в Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет

2019/S 111-270616

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз, Secrétariat général
Пощенски адрес: Rue de la Loi 175
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 2-281-8062
Факс: +32 2-280-0262
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://tendering.consilium.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4929
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Устойчиви услуги по обществено хранене и хранене по протокол в Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет

Референтен номер: UCA 19/026
II.1.2)Основен CPV код
55511000 Услуги на столове и бюфети, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани предимно професионално
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази покана за участие в търг има за цел да предостави устойчиви услуги по обществено хранене и хранене по протокол в сградите на Генералния секретариат (SGC) в Брюксел, и покрива освен това услуги при протоколно събитие, по изключение организирано извън сградите на Съвета, на цялата територия на Белгия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55330000 Услуги на други заведения за бързо хранене
55300000 Услуги на ресторанти, столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
55512000 Услуги по управление на столове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изискваните услуги включват устойчиви услуги по обществено хранене и хранене по протокол, основно за всички сгради, заемани от Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз, намиращи се в Брюксел, rue de la Loi. По изключение, услугите могат да се изискват за протоколни събития, организирани извън сградите на Съвета, на цялата територия на Белгия.

За разлика от това, поръчката не покрива протоколните събития, организирани извън територията на Белгия, по-конкретно сесии на Съвета, които се провеждат в Люксембург през месеците април, юни и октомври, или протоколни събития, организирани от текущия председател в неговата държава-членка.

SGC, който помага на работата на Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз, има 2 770 служители (през 2018 г.), разделени в три съседни сгради.

Освен това, SGC организира годишно над 7 500 работни срещи с подготвителните инстанции на Съвета, приемайки ежедневно много делегати, журналисти, служители на други институции и други надлежно акредитирани посетители, или около 2 000 лица дневно, които имат достъп до обществено хранене:

— устойчивите услуги по обществено хранене покриват по-конкретно: ресторанти на самообслужване, кафенета, барове и будки за кафе в трите сгради на SGC.

Освен това, услугите по обществено хранене включват използване на вендинг автомати за закуски, топли и разхладителни напитки и снаксове на концесия.

— устойчивите услуги за хранене по протокол покриват по-конкретно услуги за храна и напитки за протоколни събития или срещи на високо равнище (срещи на ниво държавни глави или правителство, министри, посланици и др.) или други услуги.

Услугите включват почистване на кухненските помещения.

Дейността на Генералния секретариат на Съвета се осъществява през 12-те месеца на годината, с график от приблизително 240 работни дни, въз основа на променливо работно време.

Понякога работата на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз включва сесии вечер или през нощта или в събота, неделя и/или на определени официални празници.

Тази покана за участие в търг обръща особено внимание на устойчивия и екологичен аспект на услугите по хранене, като има предвид изискванията за спазване на системата EMAS в сила в SGC.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Приблизителният обем на поръчката е посочен в тръжните спецификации: финансовото бордеро (приложение IV към спецификациите) представя статистиките от продажби за 2018 г. (включително хранене по протокол) и минаване през каса (статистически данни само с индикативна цел без да ангажират SGC). За избраните кандидати ще бъде организирано задължително посещение на място през септември.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. приложените документи: клетвена декларация, свързана с критериите за изключване и подбор.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Продължителност на поръчката е 5 години, период, позволяващ на икономическия оператор да придобие стабилност и да планира отрицателните ефекти на евентуални колебания заради инфраструктурата (например реновации, временно затваряне на инсталации...) или външни фактори (например относително непредвидим календар на политически събития...).

IV.1.5)Информация относно договаряне
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/07/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз, Secrétariat général
Пощенски адрес: Wetstraat/rue de la Loi 175
Град: Bruxelles
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 2-2818062
Факс: +32 2-2800262
Интернет адрес: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2019