Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 270616-2019

12/06/2019    S111

Belgia-Bruxelles: Servicii de catering colectiv și de protocol durabil la Consiliul Uniunii Europene și la Consiliul European

2019/S 111-270616

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://tendering.consilium.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4929
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de catering colectiv și de protocol durabil la Consiliul Uniunii Europene și la Consiliul European

Număr de referinţă: UCA 19/026
II.1.2)Cod CPV principal
55511000 Servicii de cantină şi alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta cerere de oferte are ca scop furnizarea unui serviciu de catering colectiv și de protocol durabil în clădirile Secretariatului General al Consiliului (SGC) de la Bruxelles, și acoperă, de asemenea, serviciile, în cazul unui eveniment protocolar organizat în mod excepțional în afara clădirilor Consiliului, pe întreg teritoriul Belgiei.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
55330000 Servicii de cafenea
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
55512000 Servicii de gestionare a cantinelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile solicitate se referă la servicii de catering colectiv și de protocol durabil, în special pentru toate clădirile ocupate de Consiliul European și de Consiliul Uniunii Europene, situate în Bruxelles, rue de la Loi. În mod excepțional, pot fi necesare servicii pentru evenimentele de protocol organizate în afara clădirilor Consiliului pe întreg teritoriul Belgiei.

Pe de altă parte, piața nu acoperă evenimentele protocolare organizate în afara teritoriului belgian, în special sesiunile Consiliului care au loc la Luxemburg în lunile aprilie, iunie și octombrie, sau evenimentele organizate de președinția rotativă în statul său membru.

SGC, care asistă lucrările Consiliului European și ale Consiliului Uniunii Europene, are 2770 de angajați (în 2018), repartizați pe cele 3 clădiri învecinate.

În plus, SGC organizează în fiecare an peste 7500 de întâlniri de lucru ale organismelor pregătitoare ale Consiliului, care găzduiesc zilnic un număr mare de delegați, ziariști, funcționari din alte instituții și alți vizitatori acreditați în mod corespunzător, în medie aproximativ 2 000 de persoane pe an, care au acces la cateringul colectiv:

— serviciile de catering colectiv durabil includ îndeosebi: restaurante cu autoservire, cafenele, baruri și colțuri pentru servit cafeaua în cele trei clădiri ale SGC.

Serviciile de catering colectiv includ, de asemenea, utilizarea automatelor pentru snackuri, băuturi calde și băuturi răcoritoare și gustări prin intermediul unei concesiuni de exploatare.

— serviciile de catering durabil protocolar includ îndeosebi serviciile de alimentație și băuturi pentru evenimente sau întâlniri de protocol la nivel înalt (întâlniri la nivel de șefi de stat sau de guvern, miniștri, ambasadori etc.) sau alte servicii.

Serviciile includ curățarea zonelor de bucătărie.

Activitatea SGC se desfășoară pe parcursul tuturor celor 12 luni ale anului după un calendar care cuprinde aproximativ 240 de zile lucrătoare și pe baza unui program de lucru variabil.

Ocazional, activitățile Consiliului European sau ale Consiliului Uniunii Europene implică sesiuni în cursul serii sau al nopții sau în zile de sâmbătă, de duminică și/sau în anumite zile de sărbătoare legală.

În cadrul acestei cereri de oferte, se acordă o atenție deosebită aspectului durabil și de mediu al serviciilor de catering, luând în considerare cerințele sistemului EMAS în vigoare la SGC.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimarea volumului contractului figurează în caietul de sarcini: situația financiară (anexa IV la caietul de sarcini) prezintă statisticile de vânzări din 2018 (inclusiv mesele de protocol) și de plată la casă (statistici furnizate doar în scop informativ fără implicarea SGC). O vizită pe teren obligatorie va fi organizată pentru candidații selectați în decursul lunii septembrie.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea documentele anexate: declarația pe propria răspundere privind criteriile de excludere și criteriile de selecție.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură competitivă cu negociere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

Durata contractului de 5 ani, perioadă care permite operatorului economic să dobândească o stabilitate și să atenueze efectele negative ale oricăror fluctuații datorate infrastructurii (de exemplu renovări, închideri temporare ale instalațiilor etc.) sau factorilor externi (de exemplu, calendarul relativ imprevizibil al evenimentelor politice, ...).

IV.1.5)Informaţii privind negocierea
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/07/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: Wetstraat/rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Adresă internet: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2019