Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 270623-2019

12/06/2019    S111    Europees Parlement - Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

België-Brussel: Concessies betreffende de bankruimtes in de gebouwen Altiero Spinelli en Paul Henri SPAAK van het Europees Parlement in Brussel

2019/S 111-270623

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Rue Wiertz 60
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Direction des Infrastructures — contrats et Marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.europarl.europa.eu

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4553
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09P014
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.europarl.europa.eu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessies betreffende de bankruimtes in de gebouwen Altiero Spinelli en Paul Henri SPAAK van het Europees Parlement in Brussel

Referentienummer: 06A0010/2019/M005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concessies betreffende de bankruimtes in de gebouwen Altiero Spinelli en Paul Henri SPAAK van het Europees Parlement in Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 - kantoor nr. 1: 125 m2 in de binnengalerij op de begane grond van het Spinelli-gebouw

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessie betreffende het bankkantoor.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 84
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 - kantoor nr. 2: 120 m2 in de binnengalerij op de begane grond van het Spinelli-gebouw

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessie betreffende de bankruimtes.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 84
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3 - kantoor nr. 3: 85 m2 in het Paul-Henri Spaak-gebouw

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessie betreffende de bankruimtes.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat open onder gelijke voorwaarden voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke entiteiten uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten waardoor zij toegang hebben tot de opdracht die het voorwerp vormt van deze aanbesteding en dit volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 15/07/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2026.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: FR — 67000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019