Supplies - 270623-2021

31/05/2021    S103

Czechia-Prague: Laboratory glassware

2021/S 103-270623

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
National registration number: 00216208
Postal address: Albertov 2038/6
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 128 00
Country: Czechia
Contact person: JUDr. Markéta Nováková
E-mail: novakovmarket@natur.cuni.cz
Telephone: +420 221951600
Internet address(es):
Main address: https://www.natur.cuni.cz/fakulta
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/429505
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/429505
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové ekologie – Spotřební materiál – opakované řízení 2021

Reference number: VZ/20/205_II
II.1.2)Main CPV code
33793000 Laboratory glassware
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 720 357.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Spotřební materiál

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33793000 Laboratory glassware
18424300 Disposable gloves
33141117 Cotton wool
15994200 Filter paper
33141411 Scalpels and blades
19520000 Plastic products
33141310 Syringes
33192500 Test tubes
30192800 Self-adhesive labels
33141320 Medical needles
34928480 Waste and rubbish containers and bins
33735100 Protective goggles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Biocev, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 00 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Bližší informace v ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 793 578.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Viz II.2.14).

II.2.14)Additional information

Veřejná zakázka je součástí projektu „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projektu „Centrum nádorové ekologie – výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Protilátky, Elisa kity

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651500 Immune sera and immunoglobulins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Biocev, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 00 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Bližší informace v ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 926 779.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Viz II.2.14).

II.2.14)Additional information

Veřejná zakázka je součástí projektu „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projektu „Centrum nádorové ekologie – výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona a ZD.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, English
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2021
Local time: 11:01
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek bude probíhat pouze elektronicky, čas otevírání je uveden pouze z důvodu povinnosti vyplnění tohoto pole. Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro jejich podání. Otevírání bude probíhat bez účasti dodavatelů.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

II.2.7 (obě části veřejné zakázky) Smlouva se uzavírá do 30. 6. 2023, a to až do výše finančního limitu nabídkové ceny té části veřejné zakázky, na níž se podává nabídka, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Podrobnosti jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/05/2021