Dienstleistungen - 270657-2022

20/05/2022    S98

Belgien-Halle: Software-Implementierung

2022/S 098-270657

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
Postanschrift: Ziekenhuislaan 100
Ort: Halle
NUTS-Code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postleitzahl: 1500
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Mark Drieghe
E-Mail: aankoop@sintmaria.be
Telefon: +32 23636273
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sintmaria.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/239/QX/2022
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop, implementatie en ondersteuning van een softwaresysteem met de modules aankoop en logistiek

Referenznummer der Bekanntmachung: AZSINTMARIA/2022-010
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72263000 Software-Implementierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Hauptort der Ausführung:

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw, Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het ziekenhuis wil haar bedrijfseconomische werking verder verfijnen. De keuze en implementatie van een softwaresysteem met de modules aankoop en logistiek welke dient geïntegreerd te worden met het bestaande boekhoudpakket (SAP ERP4HC 2.0) is een belangrijke stap in dit proces. De nieuwe software zal de informatiestromen en processen binnen het ziekenhuis uniformiseren, centraliseren en optimaliseren.

De implementatie betreft de aankoop- (bestelaanvragen, bestellingen, verwerking van aankoopfacturen, goedkeuringsflows) en logistieke processen (ontvangst en verdeling van goederen, traceerbaarheid en warehousing - centraal / decentraal) evenals de verbinding met de factuur (3-way matching) en de registratie in de boekhouding. De software zal ook de nodige intelligente interfaces hebben met andere applicaties van het ziekenhuis waar nodig.

De software zal het mogelijk maken dat de directie en het management van het ziekenhuis beschikken over een centraal verwerkingsplatform met aangepaste controle en rapportering.

De voorgestelde oplossing is een bewezen product gebaseerd op standaardsoftware binnen een breder technisch platform, met een visie die continuïteit voor de volgende jaren garandeert. We wensen één geïntegreerde oplossing voor de toepassingsdomeinen Aankoop (incl. contractbeheer) en Logistiek. De gewenste oplossing is een configureerbare oplossing die toelaat zowel organisatorische evoluties te ondersteunen als bijkomende toepassingsdomeinen te activeren.

De beoogde oplossing ter uitbreiding van de automatisatie zal erin bestaan dat de verschillende betrokkenen kunnen gebruik maken van :

• Gestructureerd werken met behulp van processen, goedkeuringstrajecten en alerts ;

• Zicht krijgen op de onderliggende processen en de opvolging ervan ;

• Koppelingen / verwijzingen tussen investeringsgoederen enerzijds en tussen investeringen en kosten (aankopen of diensten) anderzijds ;

• Budgetten als controle-instrument op de activiteit ;

• Geavanceerde software en hulpmiddelen voor de registratie en gebruik van data ;

• Doorstroming van de gegevens naar de boekhouding – aankopen, onderhoud, aanrekening van intern verbruik, voorraadwaardering ;

• Beoordelingscriteria voor leveranciers ;

• Documenten bijhouden en kunnen raadplegen ;

• Online delen van informatie via ingebouwde linken ;

• Online kunnen bestellen via websites en platformen ;

• Inzicht verwerven in data ;

• Ontsluiting van de data voor BI tools.

Voor de verdere details betreffende de opdracht, verwijzen we naar deel “3. Technische bepalingen” van dit bestek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest (*) / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

(*)winst voor belastingen en interest: indien er een verlies is, dient dit bedrag van een min-teken te worden voorzien.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer en berekend op basis van het laatste afgesloten boekjaar.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. - Score 1,8 op de Z-score.

Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de revisor of erkend accountingkantoor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval dient de revisor of erkend accountingkantoor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht, , de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. De inschrijver toont aan dat hij over een team van medewerkers beschikt dat geschikt is voor de uitvoering van deze overheidsopdracht

3. Beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen.

4. De contactpersonen van de inschrijver en de personen die in rechtstreeks contact zullen staan met het personeel van AZ Sint-Maria Halle dienen het Nederlands machtig te zijn.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De inschrijver dient meerdere referenties (minimum 3) van een implementatie van de modules aankoop & logistiek op basis van de voorgestelde software voor te leggen waarvan minimaal één voor een zorginstelling. Voor elke referentie geeft de inschrijver de projectdefinitie en omschrijving van de implementatie, de start- en einddatum en de contactgegevens van de klant. De inschrijver verklaart dat de opgenoemde referenties bereid zijn een delegatie van AZ Sint-Maria Halle te ontvangen om de implementatie te bespreken of telefonisch te woord te staan. De inschrijver levert een draaiboek/plan van aanpak van minimaal 2 van deze referenties aan waarvan minimaal één voor een zorginstelling.

2. Verklaring van de gemiddelde personeelsbezetting evolutie van de laatste 3 jaar met vermelding van anciënniteitsjaren.

De inschrijver zal een overzicht bezorgen van de verdeling van de skills en competenties per domein (minimaal opgesplitst tussen aankoop en logistiek) relevant voor AZ Sint-Maria Halle. De inschrijver toont aan dat het team beschikt over een projectleider die minstens 5 jaar ervaring heeft met soortgelijke opdrachten.

3. Beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen.

De inschrijver dient meerdere referenties (minimum 5) te kunnen voorleggen waarbij gedurende minstens 5 jaren onderhoudsdiensten werden geleverd aangaande de geleverde toepassing, dit op basis van contractueel vastgelegde Service Level Agreements minstens aangaande de applicatie, maar bij voorkeur ook voor de infrastructuur.

De inschrijver levert minimaal 1 Service Level Agreements als voorbeeld aan.

4. De inschrijver bevestigt middels zijn kandidatuurstelling impliciet dat de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zoals hierboven vermeld.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank van Eerste Aanleg van gerechtelijk arrondissement Brussel
Ort: nvt
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022