Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 270658-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Utrecht: Bus- en autobusverhuur met chauffeur

2022/S 098-270658

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Nationaal identificatienummer: 452204018
Postadres: Zwarte Woud 2
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3524 SJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Harm Dijkstra
E-mail: harm.dijkstra@tenderpeople.nl
Telefoon: +31 683254707
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdghor.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4fefda4d4ab258daf96e71640efa2dc2
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4fefda4d4ab258daf96e71640efa2dc2
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Test- en vaccinatiebussen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding staat samen met de regionale GGD’en aan de lat om een daadkrachtige uitvoering te geven aan de corona- en infectieziektebestrijding. LCCB ondersteunt regionale GGD-en onder andere door te voorzien in extra capaciteitsbehoefte aan inzet van mensen en middelen. Hieronder valt de inzet van test- en vaccinatiebussen en bijbehorende dienstverlening. De Aanbestedende dienst wenst een Raamovereenkomst te sluiten met één (1) ondernemer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
30199790 Dienstregelingen
30196000 Planningsystemen
50117000 Ombouwen en opknappen van voertuigen
85121000 Medische praktijken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

10 test- en vaccinatiebussen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium 1 - Plan van aanpak Implementatie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium 2 - Plan van aanpak Dienstverlening / Weging: 45
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initiële contractduur van één jaar met de eenzijdige mogelijkheid voor Opdrachtgever om de opdracht drie keer met één jaar te verlengen (1+1+1+1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mogelijkheid om van 10 bussen de scope uit te breiden naar maximaal 15 bussen indien dit is benodigd voor een effectieve infectieziektebestrijding.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Inschrijving in het nationale beroeps- en handelsregister

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referentieformulier

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De initiële contractduur is 1 jaar met de eenzijdige mogelijkheid voor opdrachtgever om het contract drie keer te verlengen met één jaar (1+1+1+1).

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022