Dienstleistungen - 270659-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen

2022/S 098-270659

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SP ZOZ MSWiA w Łodzi
Nationale Identifikationsnummer: 726-00-04-820
Postanschrift: ul.Północna 42
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-425
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Dobrzyńska
E-Mail: zamowienia@zozmswlodz.pl
Telefon: +48 426341270
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.zozmswlodz.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswlodz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswlodz
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa usługa prania wraz z transportem

Referenznummer der Bekanntmachung: 18/U/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej będącej własnością Zamawiającego, a także odzieży fasonowej, poduszek, koców, kołder Wykonawcy, poduszek, koców, kołder, ręczników, parawanów i innych będących własnością Zamawiającego,

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
98311000 Abholdienst für Wäsche
98315000 Bügeln
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północna 42

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej będącej własnością Zamawiającego, a także odzieży fasonowej, poduszek, koców, kołder Wykonawcy, poduszek, koców, kołder, ręczników, parawanów i innych będących własnością Zamawiającego, zwanych w dalszej części „bielizną szpitalną”. Przewidywana ilość bielizny szpitalnej z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje określona jest w załączniku do SWZ. Bielizna będąca własnością Zamawiającego będzie oznakowana w sposób opisowy. Opis będzie jednoznacznie określał komórkę organizacyjną, z której pochodzi dany asortyment oraz będzie zawierał nazwę Zamawiającego. Oznakowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego;

• Dezynfekcja, pranie, dzierżawa bielizny pościelowej, odzieży i bielizny operacyjnej wraz z fartuchami operacyjnymi, zwanych w dalszej części „bielizną Wykonawcy”. Przewidywana ilość bielizny Wykonawcy z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje określona jest w załączniku do SWZ;

• Dzierżawa koców, kołder i poduszek;

• Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użycia;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

polisa ubezpieczeniowa na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód, obejmującą ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV i WZW).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub

należycie wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi prania wraz z dzierżawą bielizny z zastosowaniem RFID lub równoważnego systemu na rzecz jednostki służby zdrowia (np. szpital, klinika, przychodnia),

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2 usługi o wartości nie mniejszej niż 800.000 zł brutto każda.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w projekcie umowy, który jest załącznikiem do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 09:05
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

Formularz ofertowy ,Formularz asortymentowo- cenowy, Zobowiązanie podmiotu trzeciego ,Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej, Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.,I nformacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód, obejmującą ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV i WZW) wraz z potwierdzeniem opłaty polisy Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:

Certyfikat potwierdzający wdrożenie w pralni, w której będą świadczone usługi pralnicze systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC, spełniający normę PN-EN 14065/RABC, wystawiony przez niezależną jednostkę.Certyfikat ISO 9001 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę.

Certyfikat ISO 13485 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, Certyfikat ISO 14001 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę., Badania czystości mikrobiologicznej wykonane w pralni po 3 sztuki (z każdej wymienionej pozycji ) wykonane w okresie ostatnich 12 miesięcy przed terminem składania ofert

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022