Dienstleistungen - 270659-2022

20/05/2022    S98

Polska-Łódź: Usługi prania i czyszczenia na sucho

2022/S 098-270659

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SP ZOZ MSWiA w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: 726-00-04-820
Adres pocztowy: ul.Północna 42
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-425
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Dobrzyńska
E-mail: zamowienia@zozmswlodz.pl
Tel.: +48 426341270
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zozmswlodz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswlodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswlodz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa usługa prania wraz z transportem

Numer referencyjny: 18/U/22
II.1.2)Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej będącej własnością Zamawiającego, a także odzieży fasonowej, poduszek, koców, kołder Wykonawcy, poduszek, koców, kołder, ręczników, parawanów i innych będących własnością Zamawiającego,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
98311000 Usługi odbierania prania
98315000 Usługi prasowania
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północna 42

II.2.4)Opis zamówienia:

• Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej będącej własnością Zamawiającego, a także odzieży fasonowej, poduszek, koców, kołder Wykonawcy, poduszek, koców, kołder, ręczników, parawanów i innych będących własnością Zamawiającego, zwanych w dalszej części „bielizną szpitalną”. Przewidywana ilość bielizny szpitalnej z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje określona jest w załączniku do SWZ. Bielizna będąca własnością Zamawiającego będzie oznakowana w sposób opisowy. Opis będzie jednoznacznie określał komórkę organizacyjną, z której pochodzi dany asortyment oraz będzie zawierał nazwę Zamawiającego. Oznakowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego;

• Dezynfekcja, pranie, dzierżawa bielizny pościelowej, odzieży i bielizny operacyjnej wraz z fartuchami operacyjnymi, zwanych w dalszej części „bielizną Wykonawcy”. Przewidywana ilość bielizny Wykonawcy z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje określona jest w załączniku do SWZ;

• Dzierżawa koców, kołder i poduszek;

• Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użycia;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

polisa ubezpieczeniowa na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód, obejmującą ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV i WZW).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub

należycie wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi prania wraz z dzierżawą bielizny z zastosowaniem RFID lub równoważnego systemu na rzecz jednostki służby zdrowia (np. szpital, klinika, przychodnia),

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2 usługi o wartości nie mniejszej niż 800.000 zł brutto każda.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w projekcie umowy, który jest załącznikiem do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

Formularz ofertowy ,Formularz asortymentowo- cenowy, Zobowiązanie podmiotu trzeciego ,Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej, Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.,I nformacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód, obejmującą ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV i WZW) wraz z potwierdzeniem opłaty polisy Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:

Certyfikat potwierdzający wdrożenie w pralni, w której będą świadczone usługi pralnicze systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC, spełniający normę PN-EN 14065/RABC, wystawiony przez niezależną jednostkę.Certyfikat ISO 9001 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę.

Certyfikat ISO 13485 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, Certyfikat ISO 14001 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę., Badania czystości mikrobiologicznej wykonane w pralni po 3 sztuki (z każdej wymienionej pozycji ) wykonane w okresie ostatnich 12 miesięcy przed terminem składania ofert

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022