Dienstleistungen - 270752-2022

20/05/2022    S98

Polen-Suchy Dąb: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 098-270752

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Suchy Dąb
Nationale Identifikationsnummer: 5931090481
Postanschrift: ul. Gdańska 17
Ort: Suchy Dąb
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 83-022
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Raczkiewicz
E-Mail: marcin.raczkiewicz@suchy-dab.pl
Telefon: +48 583556847
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zamowienia.suchy-dab.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://zamowienia.suchy-dab.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości zamieszkałych przez okres 21 miesięcy tj. od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.01.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:1) odbieranie odpadów komunalnych:a) od właścicieli nieruchomości będących w gminnym systemie odbioru od- padów komunalnych Gminy Suchy Dąb (województwo pomorskie, powiat gdański), cyklicznie w systemie u źródła, z podziałem na następujące frakcje:• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,• papier,• szkło,• metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,• bioodpady,• popiół z palenisk domowych,• odpady budowlane i remontowe.b) odpadów w postaci przeterminowanych leków z punktów aptecznych oraz zużytych baterii i akumulatorów z punktów wskazanych w OPZ do niniejszego postępowania.2) transport odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 (dalej,,odpadami komunalnymi”) do miejsca zbierania (zagospodarowania) odpadów.3) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 069 899.87 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Gmina Suchy Dąb

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:1) odbieranie odpadów komunalnych:a) od właścicieli nieruchomości będących w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych Gminy Suchy Dąb (województwo pomorskie, powiat gdański), cyklicznie w systemie u źródła, z podziałem na następujące frakcje:• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne1,• papier,• szkło,• metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,• bioodpady2,• popiół z palenisk domowych,• odpady budowlane i remontowe.b) odpadów w postaci przeterminowanych leków z punktów aptecznych oraz zużytych baterii i akumulatorów z punktów wskazanych w OPZ do niniejszego postępowania.2) transport odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 (dalej,,odpadami komunalnymi”) do miejsca zbierania (zagospodarowania) odpadów.3) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych. Zagospodarowanie polega na zapewnieniu:a) miejsca przyjmowania (zbierania) odpadów komunalnych, mogącego przyjmować odpady komunalne w sposób zgodny z prawem oraz wymaganiami SWZ,b) przetworzenia przyjętych odpadów komunalnych, w procesach odzysku (R) i/lub unieszkodliwiania (D).4) zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników/worków przeznaczonych do gromadzenia:a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,b) bioodpadów,c) papieru,d) szkła,e) popiołu z palenisk domowych,f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,g) metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych. 5) realizację usług i obowiązków powiązanych z ww. w pkt 1) – 4).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji poprzez zobowiązanie Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych:1) przez okres dodatkowych 12 miesięcy, względem podstawowego okresu świadczenia usług ustalonego na 21 następujących po sobie miesięcy. Na podstawie prawa opcji, Zamawiający ma prawo do jednostronnego wydłużenia okresu świadczenia usług do okresu łącznie nieprzekraczającego 33 miesiące (21 miesięcy okresu podstawowego + 12 miesięcy okresu objętego prawem opcji), i/lub2) w większej ilości niż przewidziana w Rozdziale XII ust. 3 OPZ, jednakże niepowodującej wzrostu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ o więcej niż 40% względem pierwotnie ustalonej wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zakresu maksymalnego zamówienia wchodzącego w zakres zamówienia podstawowego.2. Szczegółowe zasady, sposób oraz zakres w jakim Zamawiający ma prawo do skorzystania przez Zamawiającego z opcji określa §14 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 027-069047
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Altvater Piła Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7641796232
Postanschrift: ul. Łączna
Ort: Piła
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 64-920
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 698 144.98 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 069 899.87 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022