Dienstleistungen - 270754-2022

20/05/2022    S98

România-Arad: Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

2022/S 098-270754

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Judetean Arad
Număr naţional de înregistrare: 3519941
Adresă: Strada: Coposu Corneliu, nr. 22, Sector: -, Judet: Arad
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310003
Țară: România
Persoană de contact: OANA-GEORGIANA MICLE
E-mail: achizitii.publice@cjarad.ro
Telefon: +40 357731100
Fax: +40 357731287
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjarad.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Elaborare documentație a lucrărilor de intervenții, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (D.A.L.I. + P.A.C. + P.O.E. +P.T.E.) ”Modernizare DJ707 Km 0+000 – 14+100, 18+100 – 22+294 Petriș – Limită Județ Hunedoara”

Număr de referinţă: 3519941_2021_PAAPD1324439
II.1.2)Cod CPV principal
71322500 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prin lucrările de modernizare propuse se previzionează sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului, reducerea timpului de călătorie, sporirea siguranței circulației, creşterea nivelului de trai și a confortului participanţilor la trafic, economia de energie și timp. Astfel, implementarea investiției ar conduce la o serie de avantaje economice, cum ar fi: extinderea schimburilor comerciale şi a investiţiilor productive, precum și punerea în valoare a potenţialului turistic al zonei.

Sectorul propus spre modernizare între poziţiile km 0+000 – 14+100, km 18+100-22+294 este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Petriș și face legătura dintre drumul național DN 7 și județul Hunedoara, traversând comuna Petriș și localitățile Corbești, Roșia Nouă, Obârșia. DJ 707, cunoscut și sub denumirea de „Drumul Regelui”, a fost construit în perioada interbelică din ordinul Regelui Mihai I al României, în aceeaşi perioadă în care monarhul a cumpărat Castelul Regal de la Săvârşin. Soluţia tehnică, folosită de inginerii italieni contractaţi de Majestatea Sa la acea vreme, a fost pavarea traseului cu piatră rotundă de râu, o caracteristică încă vizibilă pe alocuri şi care îl face unic în România. Drumul judeţean 707 are o însemnătate aparte pe harta rutieră a judeţelor pe care le străbate, acesta făcând legătura între două obiective regionale majore: Castelul Regal Săvârşin (Arad) şi staţiunea balneară Vaţa de Jos (Hunedoara), ambele cu un important potenţial turistic si economic. Familia regală obișnuia să folosească acest drum, care leagă localitățile de pe Valea Mureșului cu cele din Țara Zărandului și Țara Moților

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor iar in conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor declarificare/informatiilor suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 357 500.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
79314000 Studiu de fezabilitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

jud. Arad, DJ707 Km 0+000 – 14+100, 18+100 – 22+294 Petriș

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sectorul propus spre modernizare între poziţiile km 0+000 – 14+100, km 18+100-22+294 este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Petriș și face legătura dintre drumul național DN 7 și județul Hunedoara, traversând comuna Petriș și localitățile Corbești, Roșia Nouă, Obârșia. DJ 707, cunoscut și sub denumirea de „Drumul Regelui”, a fost construit în perioada interbelică din ordinul Regelui Mihai I al României, în aceeaşi perioadă în care monarhul a cumpărat Castelul Regal de la Săvârşin. Soluţia tehnică, folosită de inginerii italieni contractaţi de Majestatea Sa la acea vreme, a fost pavarea traseului cu piatră rotundă de râu, o caracteristică încă vizibilă pe alocuri şi care îl face unic în România. Drumul judeţean 707 are o însemnătate aparte pe harta rutieră a judeţelor pe care le străbate, acesta făcând legătura între două obiective regionale majore: Castelul Regal Săvârşin (Arad) şi staţiunea balneară Vaţa de Jos (Hunedoara), ambele cu un important potenţial turistic si economic. Familia regală obișnuia să folosească acest drum, care leagă localitățile de pe Valea Mureșului cu cele din Țara Zărandului și Țara Moților.

Durata contractului:

- Etapa 1 - realizarea documentației tehnico-economice pentru faza DALI inclusiv întocmirea și depunerea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism, respectiv a avizelor solicitate prin CU – 90 de zile;

- Etapa 2 - realizarea documentației tehnico-economice pentru faza PT+DE+CS+DTAC, DTOE, şi verificarea proiectului tehnic, respectiv întocmirea proiectelor tehnice de relocare/protejare utilități, dacă este cazul – 60 de zile;

- Etapa 3 - asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor, participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la elaborarea Cărții tehnice a construcției.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Componenta tehnică / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 251-667326
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 90
Titlu:

Contract Servicii Elaborare documentație a lucrărilor de intervenții, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (D.A.L.I. + P.A.C. + P.O.E. +P.T.E.) „Modernizare Dj707 Km 0+000 – 14+100, 18+100 – 22+294 Petriș – Limită Județ Hunedoara”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STARCOM EXIM
Număr naţional de înregistrare: RO 8030228
Adresă: Strada Locomotivei, Nr. 4
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400218
Țară: România
E-mail: marcelavstan@yahoo.com
Telefon: +40 0264433217
Fax: +40 0264433217
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 491 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 357 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 10 655 720.00 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

S.C. ROLAND SURVEY S.R.L. - Procentul de subcontractare: 6,70%. Acord de subcontractare pentru servicii topografice, nr.8/21.01.2022; S.C. PETRYKA ENGINEERING S.R.L. - Procentul de subcontractare: 8,28%. Acord de subcontractare pentru proiectare rețele electrice nr. 9/21.01.2022; S.C. TOTAL PROIECT S.R.L. - Procentul de subcontractare: 6,70%. Acord de subcontract... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022