Dienstleistungen - 270755-2022

20/05/2022    S98

România-Cluj-Napoca: Închiriere de camioane cu şofer

2022/S 098-270755

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P Cluj
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Prin D.R.D.P Cluj, Strada Decebal, nr. 128
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400205
Țară: România
Persoană de contact: DORINA PERSA BOC
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 264432552
Fax: +40 264432446
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.drdpcluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de inchiriere autovehicule pentru Sectia Productie a D.R.D.P. Cluj – ACORD CADRU 2 ani

Număr de referinţă: 16054368/2021/57/B/CJ
II.1.2)Cod CPV principal
60181000 Închiriere de camioane cu şofer
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Total: 7.350.000,00 lei fara TVA

Valoarea celui mai mic Contract Subsecvent :

2.460,80 lei fara TVA

Valoarea celui mai mare Contract Subsecvent :

1.470.000,00 lei

Numarul de contracte subsecvente ce se preconizeaza a se efectua pe acordul cadru sunt: 2 contracte subsecvente/an

Cantitatile sunt conform Anexelor la Caietul de sarcini.

A.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si competarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art 221 alin. 1 lit e din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale.

Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit in Anuntul de participare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 6 950 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Puncte de incarcare a produselor si puncte de lucru aflate pe drumurile nationale

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform descrierilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 090-233376
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 21/6022/3
Titlu:

CONTRACT SUBSECVENT NR : 3 - Servicii de inchiriere autovehicule pentru Sectia Productie a DRDP Cluj - Acord Cadru 2 ani

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DOR AUTO TRANS
Număr naţional de înregistrare: RO13524864
Adresă: Strada -, Nr. 456
Localitate: Bobota
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 457040
Țară: România
E-mail: dorautotrans@yahoo.com
Telefon: +40 741053260
Fax: +40 741053260
Adresă internet: www.dorauto.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 716 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 716 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 21/6022/2
Titlu:

CONTRACT SUBSECVENT NR : 2 - Servicii de inchiriere autovehicule pentru Sectia Productie a DRDP Cluj - Acord Cadru 2 ani

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DOR AUTO TRANS
Număr naţional de înregistrare: RO13524864
Adresă: Strada -, Nr. 456
Localitate: Bobota
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 457040
Țară: România
E-mail: dorautotrans@yahoo.com
Telefon: +40 741053260
Fax: +40 741053260
Adresă internet: www.dorauto.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 006 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 006 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 21/6022
Titlu:

Servicii de inchiriere autovehicule pentru Sectia Productie a DRDP Cluj - Acord Cadru 2 ani

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DOR AUTO TRANS
Număr naţional de înregistrare: RO13524864
Adresă: Strada -, Nr. 456
Localitate: Bobota
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 457040
Țară: România
E-mail: dorautotrans@yahoo.com
Telefon: +40 741053260
Fax: +40 741053260
Adresă internet: www.dorauto.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 950 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 950 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 21/6022/1
Titlu:

CONTRACT SUBSECVENT NR : 1 - Servicii de inchiriere autovehicule pentru Sectia Productie a DRDP Cluj - Acord Cadru 2 ani

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DOR AUTO TRANS
Număr naţional de înregistrare: RO13524864
Adresă: Strada -, Nr. 456
Localitate: Bobota
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 457040
Țară: România
E-mail: dorautotrans@yahoo.com
Telefon: +40 741053260
Fax: +40 741053260
Adresă internet: www.dorauto.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 514 100.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 514 100.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CLUJ
Adresă: Str. Decebal, nr.128
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400205
Țară: România
E-mail: achizitii@drdpcluj.ro
Telefon: +40 264432552
Fax: +40 264432446
Adresă internet: www.drdpcluj.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022