Dienstleistungen - 270766-2022

20/05/2022    S98

Polska-Zielona Góra: Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

2022/S 098-270766

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Zielona Góra
Adres pocztowy: ul. Podgórna22
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-424
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Tel.: +48 684564419
Faks: +48 684564455
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielona-gora.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru Miejskiego.

Numer referencyjny: DO-ZP.271.8.2022
II.1.2)Główny kod CPV
50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru

Miejskiego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę uruchomienia i obsługę Zielonogórskiego Roweru Miejskiego (ZRM)

wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 238 670.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 238 670.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
48151000 Komputerowy system sterujący
48220000 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru

Miejskiego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę uruchomienia i obsługę Zielonogórskiego Roweru Miejskiego (ZRM)

wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

4. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych,

znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia

służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami

nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający

dopuszcza zastosowanie produktów (materiałów, sprzętów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje

się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny

produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym

stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w

niniejszej SWZ, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności

opisanych lub wynikających ze SWZ. Wykonawca, który do wyceny oferty przyjmie rozwiązania (produkty)

równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych rozwiązań, w tym sprzętu i materiałów. W

celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ, Wykonawca

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis / wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia

równoważnego, w którym dla każdego rozwiązania określi cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację

zaoferowanego rozwiązania i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Uwaga: Niezłożenie

takiego opisu/ wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ oraz załącznikach do

SWZ.

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ

wraz z załącznikami do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych

dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, przez które rozumie się takie rozwiązania techniczne,

eksploatacyjne i użytkowe, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych na poziomie nie gorszym niż określono to odpowiednio w ww. dokumentach, umożliwiającego uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą wskazanych w SWZ wraz z załącznikami rozwiązań technicznych. W przypadku odwołania się w SWZ wraz z załącznikami do konkretnych norm lub innych przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt, urządzenia i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub przepisów, o ile w dokumentach zamówienia nie wskazano inaczej.

6. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

7. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w szczególności zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia systemu ZRM (T) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział rowerów nowych (N) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

Zmawiający dopuszcza udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności rozbudowy systemu o dodatkowe stacje wypożyczeń z dodatkowymi rowerami w ilości do 5 stacji i 10 rowerów dla każdej stacji, we wskazanych lokalizacjach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 033-084833
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Nextbike Polska s.a. w restrukturyzacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 8951981007
Adres pocztowy: ul. Przasnyska 6b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-756
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 252 032.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 238 670.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022