Dienstleistungen - 270812-2022

20/05/2022    S98

Polen-Kwidzyn: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 098-270812

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn
Postanschrift: Braterstwa Narodów 67
Ort: Kwidzyn
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 82-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Pękal, Ryszard Gregorczyk
E-Mail: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl
Telefon: +48 552793929
Fax: +48 552610055
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.p
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego SA.270.1.UL.20

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dla zamówienia zastosowanie znajduje opis przedmiotu zamówienia z umowy SA.270.5.UL.2021 z dnia 05.12.2021 oraz SIWZ wraz z załącznikami z postępowania SA.270.1.UL.20, gdzie pierwotnie wyłoniono Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż zastosowania nie znajdą załączniki do SIWZ: Rozmiar prac, Układ sortymentowy, Zestawienie odległości, zestawienie pozycji nieudostępnionych, Informacja o optymalnej możliwej technologii do zastosowania, Powierzchnią z planowaną ochroną nalotów i podrostów. W niniejszym postępowaniu ww. załączniki zastępują załączniki 3.1 – 3.5 do niniejszego zaproszenia. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz procedury odbioru zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SA.270.1.UL.20 prowadzonego przez Zamawiającego („SIWZ”). SIWZ wraz z załącznikami stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 49 800.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywania usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn w Leśnictwie Miłosna, Bogusz i Dziwno

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Kwidzyn, leśnictwo Bogusz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dla zamówienia zastosowanie znajduje opis przedmiotu zamówienia z umowy SA.270.5.UL.2021 z dnia 05.12.2021 oraz SIWZ wraz z załącznikami z postępowania SA.270.1.UL.20, gdzie pierwotnie wyłoniono Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż zastosowania nie znajdą załączniki do SIWZ: Rozmiar prac, Układ sortymentowy, Zestawienie odległości, zestawienie pozycji nieudostępnionych, Informacja o optymalnej możliwej technologii do zastosowania, Powierzchnią z planowaną ochroną nalotów i podrostów. W niniejszym postępowaniu ww. załączniki zastępują załączniki 3.1 – 3.5 do niniejszego zaproszenia. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz procedury odbioru zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SA.270.1.UL.20 prowadzonego przez Zamawiającego („SIWZ”). SIWZ wraz z załącznikami stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia. W przypadku braku odmiennego uregulowania wzajemnych obowiązków Stron w zaproszeniu do negocjacji wraz z załącznikami do ww. zaproszenia lub we wzorze umowy załączonym do zaproszenia, wzajemne obowiązki Stron są tożsame z opisanymi w SWZ wraz z załącznikami. Zamawiający, wraz z zaproszeniem do negocjacji, przekazuje wykonawcy projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do zaproszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki: art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 209-510837
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: Pakiet 5
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywania usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn w Leśnictwie Miłosna, Bogusz i Dziwno

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych PILAREX Stanisław Szyc
Nationale Identifikationsnummer: 5810008243
Postanschrift: Mątowska 5B
Ort: Ryjewo
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Postleitzahl: 82-420
Land: Polen
E-Mail: pilarex@post.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych „Pilarex” Mirosława Szyc
Nationale Identifikationsnummer: 5811003495
Postanschrift: Mątowska 5A
Ort: Ryjewo
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Postleitzahl: 82-420
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 49 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki: art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Powyższe zamówienie dotyczy umów SA.270.5.UL.2021 i SA.270.6.UL.2021 z dnia 05.01.2021r.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022