Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Obras - 270820-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Poznań: Trabajos de revisión y reacondicionamiento

2019/S 111-270820

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Poznań
Dirección postal: pl. Kolegiacki 17
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-841
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Abramczyk
Correo electrónico: zp@um.poznan.pl
Teléfono: +48 618785210
Fax: +48 618785203
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.poznan.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dirección postal: ul. Wieniawskiego 1
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-712
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Abramczyk
Correo electrónico: zp@um.poznan.pl
Teléfono: +48 618785210
Fax: +48 618785203
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.poznan.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.poznan.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”

Número de referencia: ZOU-XII.271.82.2019.MA
II.1.2)Código CPV principal
45453000 Trabajos de revisión y reacondicionamiento
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Inwestycja):

1) Etap I – utworzenie ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wykonanie prac budowlanych w budynku Collegium Martineum w Poznaniu, które dostosują obiekt nowych potrzeb.

2) Etap II – W ramach Etapu II, w tzw. „częściach wspólnych” budynku Collegium Martineum w Poznaniu, wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji wnętrz, dostarczone i zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie. Ponadto przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
45113000 Trabajos a pie de obra
45223100 Montaje de estructuras metálicas
45432110 Trabajos de solado
45430000 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes
45262522 Trabajos de mampostería
45324000 Trabajos de colocación de cartón-yeso
45442100 Trabajos de pintura
45421100 Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos
45261000 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos
45262000 Trabajos de construcción especializados distintos de los trabajos de techado
45321000 Trabajos de aislamiento térmico
45323000 Trabajos de aislamiento acústico
45421000 Trabajos de ebanistería
45431000 Trabajos de alicatado
45442000 Aplicación de recubrimiento protector
45443000 Trabajos de fachada
45311000 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos
45312000 Instalación de sistemas de alarma y antenas
45314000 Instalación de equipo de telecomunicaciones
45315000 Trabajos de instalación eléctrica de equipos de calefacción y otros equipos eléctricos para edificios
45316000 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización
45317000 Otros trabajos de instalación eléctrica
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
30200000 Equipo y material informático
32322000 Equipo multimedia
39154000 Equipamiento de exposición
39150000 Mobiliario y equipo diverso
32417000 Redes multimedia
31611000 Juegos de cables
31500000 Material de iluminación y lámparas eléctricas
32321300 Materiales audiovisuales
48780000 Paquetes de software de gestión de sistemas, almacenamiento y contenido
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
51000000 Servicios de instalación (excepto software)
79930000 Servicios especializados de diseño
79822500 Servicios de diseño gráfico
72212783 Servicios de desarrollo de software de gestión de contenido
72212520 Servicios de desarrollo de software multimedia
71314100 Servicios de electricidad
92110000 Servicios de producción de películas de cine y videocintas y servicios conexos
92312000 Servicios artísticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Poznań, Collegium Martineum.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Inwestycja):

1) Etap I – utworzenie ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wykonanie prac budowlanych w budynku Collegium Martineum w Poznaniu, które dostosują obiekt nowych potrzeb (dalej: Etap I).

a) W ramach etapu I przygotowana, wykonana i uruchomiona zostanie ekspozycja stała, na którą składać się będą m.in: elementy aranżacyjne i scenograficzne, meble, sprzęt i urządzenia oraz systemy AV i IT, artefakty, modele, instalacje artystyczne i interaktywne, oprogramowanie oraz systemy sterowania urządzeniami i zarządzania wystawą, system informacji i identyfikacji wizualnej, kontent multimedialny, wyposażenie biur.

b) W ramach etapu I niezbędne jest również przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz udzielenie licencji ew. sublicencji, także do materiałów źródłowych niezbędnych do przygotowania treści ekspozycji i kontentu multimedialnego.

c) Etap I obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

— rozbiórki i wyburzenia: łącznika (przewiązki), klatki schodowej, wytypowanych ścian działowych, wytypowanej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wytypowanych posadzek, okładzin, elementów wyposażenia, instalacji elektrycznych i sanitarnych – w zakresie niezbędnym dla przebudowy, modernizacji pomieszczeń i wprowadzenia funkcji wystawienniczych,

— demontaż i zabezpieczenie elementów zabytkowych – przeznaczonych do zachowania i ponownego montażu lub przeniesienia,

— prace renowacyjne i konserwatorskie historycznych elementów wystroju wnętrz – przeznaczonych do zachowania in situ,

— roboty budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe

2) Etap II – W ramach Etapu II, w tzw. „częściach wspólnych” budynku Collegium Martineum w Poznaniu, wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji wnętrz, dostarczone i zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie. Ponadto przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

a) W ramach etapu należy zaprojektować oraz dostarczyć i zamontować:

— platforma pionowej dla osób niepełnosprawnych (przy wejściu głównym),

— meble: portiernia, recepcja, szatnia,

— budowa nowego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego z kładkami doprowadzającymi do wejść na poszczególne kondygnacje.

— rozbiórka elewacji szklanej głównej klatki schodowej i budowa nowej

b) Etap II obejmuje wykonanie robót budowlanych m.in. w zakresie:

— renowacja schodów i posadzek na głównych traktach komunikacyjnych,

— renowacja i konserwacja tynków, okładzin ścian, stiuków,

— renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

— rozbiórki zdegradowanych: posadzek, okładzin ścian i stropów, usuwanie starych powłok malarskich,

— przebicia i zamurowania przegród budowlanych (w ograniczonym zakresie),

— wymiana posadzek, wykładzin,

— tynkowanie ścian i stropów,

— malowanie ścian i stropów,

— montaż nowych sufitów (podwieszanych, napinanych) i okładzin ścian,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

c) Roboty instalacyjne:

— sanitarne: wody, kanalizacji (sanitarnej, opadowej), wentylacji i klimatyzacji, grzewcza,

— elektryczne i teletechniczne: gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń technologicznych, zasilania urządzeń multimedialnych, oświetlenia (awaryjnego i ewakuacyjnego, ogólnego, ekspozycyjnego – efektowego), dedykowane instalacjom ekspozycyjnym, niskoprądowe (wykrywania i sygnalizacji pożaru, oddymiania, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej), sygnałowa, zintegrowana teletechniczna, strukturalna.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość wykonania zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2020
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiocie zamówienia i im podobnych. na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPWP.04.04.01-30-0003/17-00

II.2.14)Información adicional

Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ oraz PFU.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera rozdział XI SIWZ.

Zamawiający ustala wadium w wysokości 140 000,00 PLN - sposób wniesienia określono w pkt VIII SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3 000 000,00 PLN oraz

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) W zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a.a jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej lub budowlano-wykonawczej dla których dokonano zgłoszenia lub uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, robót budowlanych polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, sanitarnymi (wod.-kan., c.o., wentylacja) o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto

Lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2,

a.b jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu dla muzeum lub innej instytucji kultury lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem lub edukacją lub popularyzacją nauki co najmniej jednej wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, przy czym przez:

— wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną i wykonaną z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 2 lat;

— zaprojektowanie wystawy stałej Zamawiający rozumie minimum: opracowanie scenariusza wystawy, przygotowanie projektów aranżacyjnych wystawy i architektury wnętrz, przygotowanie projektów poszczególnych nośników wystawienniczych analogowych i multimedialnych wraz z treścią (kontentem). Całość projektu uwzględnia potrzeby różnorodnych grup odbiorców.

a.c jedno zamówienie polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, sanitarnymi (wod.-kan., c.o., wentylacja) o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2,

a.d jedno zamówienie polegające na wykonaniu dla muzeum lub innej instytucji kultury lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem lub edukacją lub popularyzacją nauki co najmniej jednej wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, przy czym przez wykonanie wystawy stałej Zamawiający rozumie minimum: wykonanie aranżacji wystawy i architektury wnętrz, wykonanie nośników wystawienniczych analogowych i multimedialnych wraz z treścią (kontentem), dobór i opracowanie treści oraz eksponatów do wystawy. Całość projektu uwzględnia potrzeby różnorodnych grup odbiorców.

a.e jedno zamówienie polegające na prowadzeniu robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto.

b) w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia. Wymagania dotyczące tych osób (Kierownik projektu, Główny projektant, Koordynator zespołu projektowego, Projektantów w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, Kierownik budowy, Kierownik robót w branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, Kierownik prac konserwatorskich, Koordynator ds. treści (kontentu) wystawy, Specjalista ds. systemów multimedialnych, ds. oprogramowania, ds. historycznych i ds. kryptologii) Zamawiający określił szczegółowo w pkt V.1.3) b) SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za koordynowanie, projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ;

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z paragrafem 28 wzoru umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Urząd Miasta Poznania Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 154

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum ZIP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z pkt VI.4.f-h SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/06/2019