Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 270820-2019

12/06/2019    S111

Polen-Poznań: Revisie- en opknapwerkzaamheden

2019/S 111-270820

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Poznań
Postadres: pl. Kolegiacki 17
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-841
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Abramczyk
E-mail: zp@um.poznan.pl
Telefoon: +48 618785210
Fax: +48 618785203
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.poznan.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postadres: ul. Wieniawskiego 1
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-712
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Abramczyk
E-mail: zp@um.poznan.pl
Telefoon: +48 618785210
Fax: +48 618785203
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.poznan.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.poznan.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”

Referentienummer: ZOU-XII.271.82.2019.MA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Inwestycja):

1) Etap I – utworzenie ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wykonanie prac budowlanych w budynku Collegium Martineum w Poznaniu, które dostosują obiekt nowych potrzeb.

2) Etap II – W ramach Etapu II, w tzw. „częściach wspólnych” budynku Collegium Martineum w Poznaniu, wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji wnętrz, dostarczone i zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie. Ponadto przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45113000 Werken op bouwterrein
45223100 Monteren van metalen constructies
45432110 Leggen van vloeren
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45262522 Metselwerk
45324000 Aanbrengen van gipsplaten
45442100 Schilderwerk
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45261000 Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
45262000 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzaamheden
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45323000 Geluidsisolatiewerkzaamheden
45421000 Bouwtimmerwerk
45431000 Tegelwerk
45442000 Aanbrengen van beschermende lagen
45443000 Gevelwerkzaamheden
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45312000 Installeren van alarmsystemen en antennes
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
32322000 Multimedia-uitrusting
39154000 Tentoonstellingsuitrusting
39150000 Divers meubilair en uitrusting
32417000 Multimedianetwerken
31611000 Kabelsets
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
32321300 Audiovisuele materialen
48780000 Software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
48000000 Software en informatiesystemen
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
79930000 Gespecialiseerd ontwerpen
79822500 Maken van grafische ontwerpen
72212783 Diensten voor ontwikkeling van inhoudsbeheer-software
72212520 Diensten voor ontwikkeling van multimediasoftware
71314100 Elektriciteitsdiensten
92110000 Productie van films en video's en aanverwante diensten
92312000 Artistieke diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Poznań, Collegium Martineum.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Inwestycja):

1) Etap I – utworzenie ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wykonanie prac budowlanych w budynku Collegium Martineum w Poznaniu, które dostosują obiekt nowych potrzeb (dalej: Etap I).

a) W ramach etapu I przygotowana, wykonana i uruchomiona zostanie ekspozycja stała, na którą składać się będą m.in: elementy aranżacyjne i scenograficzne, meble, sprzęt i urządzenia oraz systemy AV i IT, artefakty, modele, instalacje artystyczne i interaktywne, oprogramowanie oraz systemy sterowania urządzeniami i zarządzania wystawą, system informacji i identyfikacji wizualnej, kontent multimedialny, wyposażenie biur.

b) W ramach etapu I niezbędne jest również przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz udzielenie licencji ew. sublicencji, także do materiałów źródłowych niezbędnych do przygotowania treści ekspozycji i kontentu multimedialnego.

c) Etap I obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

— rozbiórki i wyburzenia: łącznika (przewiązki), klatki schodowej, wytypowanych ścian działowych, wytypowanej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wytypowanych posadzek, okładzin, elementów wyposażenia, instalacji elektrycznych i sanitarnych – w zakresie niezbędnym dla przebudowy, modernizacji pomieszczeń i wprowadzenia funkcji wystawienniczych,

— demontaż i zabezpieczenie elementów zabytkowych – przeznaczonych do zachowania i ponownego montażu lub przeniesienia,

— prace renowacyjne i konserwatorskie historycznych elementów wystroju wnętrz – przeznaczonych do zachowania in situ,

— roboty budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe

2) Etap II – W ramach Etapu II, w tzw. „częściach wspólnych” budynku Collegium Martineum w Poznaniu, wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji wnętrz, dostarczone i zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie. Ponadto przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

a) W ramach etapu należy zaprojektować oraz dostarczyć i zamontować:

— platforma pionowej dla osób niepełnosprawnych (przy wejściu głównym),

— meble: portiernia, recepcja, szatnia,

— budowa nowego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego z kładkami doprowadzającymi do wejść na poszczególne kondygnacje.

— rozbiórka elewacji szklanej głównej klatki schodowej i budowa nowej

b) Etap II obejmuje wykonanie robót budowlanych m.in. w zakresie:

— renowacja schodów i posadzek na głównych traktach komunikacyjnych,

— renowacja i konserwacja tynków, okładzin ścian, stiuków,

— renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

— rozbiórki zdegradowanych: posadzek, okładzin ścian i stropów, usuwanie starych powłok malarskich,

— przebicia i zamurowania przegród budowlanych (w ograniczonym zakresie),

— wymiana posadzek, wykładzin,

— tynkowanie ścian i stropów,

— malowanie ścian i stropów,

— montaż nowych sufitów (podwieszanych, napinanych) i okładzin ścian,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

c) Roboty instalacyjne:

— sanitarne: wody, kanalizacji (sanitarnej, opadowej), wentylacji i klimatyzacji, grzewcza,

— elektryczne i teletechniczne: gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń technologicznych, zasilania urządzeń multimedialnych, oświetlenia (awaryjnego i ewakuacyjnego, ogólnego, ekspozycyjnego – efektowego), dedykowane instalacjom ekspozycyjnym, niskoprądowe (wykrywania i sygnalizacji pożaru, oddymiania, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej), sygnałowa, zintegrowana teletechniczna, strukturalna.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiocie zamówienia i im podobnych. na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPWP.04.04.01-30-0003/17-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ oraz PFU.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera rozdział XI SIWZ.

Zamawiający ustala wadium w wysokości 140 000,00 PLN - sposób wniesienia określono w pkt VIII SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3 000 000,00 PLN oraz

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

Eventuele minimumeisen:

a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) W zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a.a jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej lub budowlano-wykonawczej dla których dokonano zgłoszenia lub uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, robót budowlanych polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, sanitarnymi (wod.-kan., c.o., wentylacja) o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto

Lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2,

a.b jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu dla muzeum lub innej instytucji kultury lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem lub edukacją lub popularyzacją nauki co najmniej jednej wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, przy czym przez:

— wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną i wykonaną z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 2 lat;

— zaprojektowanie wystawy stałej Zamawiający rozumie minimum: opracowanie scenariusza wystawy, przygotowanie projektów aranżacyjnych wystawy i architektury wnętrz, przygotowanie projektów poszczególnych nośników wystawienniczych analogowych i multimedialnych wraz z treścią (kontentem). Całość projektu uwzględnia potrzeby różnorodnych grup odbiorców.

a.c jedno zamówienie polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, sanitarnymi (wod.-kan., c.o., wentylacja) o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2,

a.d jedno zamówienie polegające na wykonaniu dla muzeum lub innej instytucji kultury lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem lub edukacją lub popularyzacją nauki co najmniej jednej wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, przy czym przez wykonanie wystawy stałej Zamawiający rozumie minimum: wykonanie aranżacji wystawy i architektury wnętrz, wykonanie nośników wystawienniczych analogowych i multimedialnych wraz z treścią (kontentem), dobór i opracowanie treści oraz eksponatów do wystawy. Całość projektu uwzględnia potrzeby różnorodnych grup odbiorców.

a.e jedno zamówienie polegające na prowadzeniu robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto.

b) w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia. Wymagania dotyczące tych osób (Kierownik projektu, Główny projektant, Koordynator zespołu projektowego, Projektantów w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, Kierownik budowy, Kierownik robót w branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, Kierownik prac konserwatorskich, Koordynator ds. treści (kontentu) wystawy, Specjalista ds. systemów multimedialnych, ds. oprogramowania, ds. historycznych i ds. kryptologii) Zamawiający określił szczegółowo w pkt V.1.3) b) SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za koordynowanie, projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ;

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z paragrafem 28 wzoru umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Urząd Miasta Poznania Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 154

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum ZIP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z pkt VI.4.f-h SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/06/2019