Dienstleistungen - 270820-2022

20/05/2022    S98

Polen-Danzig: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 098-270820

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Nationale Identifikationsnummer: 5840900085
Postanschrift: ul. Partyzantów 36
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-254
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sławomir Piotrowski
E-Mail: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583412041
Fax: +48 585244609
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gzdiz.gda.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie infrastrukturą drogową i zielenią

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Całoroczne utrzymanie lasów komunalnych Miasta Gdańska

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/B/PZ/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa utrzymania lasów komunalnych miasta Gdańska.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 459 890.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasta Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa utrzymania lasów komunalnych miasta Gdańska, obejmująca następujące grupy robót:

a) pozyskanie, zrywka i transport drewna,

b) ochrona lasu i ochrona przeciwpożarowa,

c) hodowla lasu,

d) utrzymanie schodów, alejek i dróg leśnych,

e) zagospodarowanie rekreacyjne lasów,

f) prace porządkowe,

g) sprzedaż drewna i obsługa zawierania umów dzierżaw.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie o 100% zakresu ilościowego usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy i/lub wydłużenie okresu realizacji zamówienia o 12 miesięcy. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w sytuacji gdy wykonanie większej ilości niektórych rodzajów prac będzie konieczne do osiągnięcia właściwego efektu utrzymania lasów komunalnych oraz gdy będzie wynikało z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć np. warunków pogodowych, zjawisk atmosferycznych, zdarzeń losowych (np. pożarów), naprawy zniszczeń i uszkodzeń na skutek wandalizmu lub kradzieży, wprowadzenia nagłych zmian w polityce miasta w zakresie utrzymania lasów, w wyniku modernizacji istniejącego zagospodarowania terenów leśnych w ramach realizacji projektów z BO i Rad Dzielnic bądź w przypadku braku możliwości wyłonienia nowego wykonawcy prac leśnych, warunkujących konieczność zapewnienia ciągłości robót po zakończeniu terminu na jaki zawarta została umowa.

Z prawa opcji Zamawiający może korzystać w każdym momencie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 26.000,00zł

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 035-089231
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Całoroczne utrzymanie lasów komunalnych Miasta Gdańska

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DENDROLAB Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Reja 3
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-404
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 051 707.14 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 459 890.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Osoba do kontaktu: Dominika Czapska-Szulc, tel. +48 58 52 44 623.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022