Dienstleistungen - 270824-2022

20/05/2022    S98

Polen-Katowice: Reklamedienste

2022/S 098-270824

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Śląskie
Nationale Identifikationsnummer: 9542770064
Postanschrift: ul. Ligonia 46
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-037
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Pogodziński, Joanna Tworuszka – w sprawach merytorycznych, Patrycja Muster - w sprawach proceduralnych
E-Mail: zamowienia@slaskie.pl
Telefon: +48 327740605
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.slaskie.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.slaskie.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup pakietu sponsorskiego w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Regionu Gospodarza wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/WR-Z/10/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu sponsorskiego w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Regionu Gospodarza wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO, który odbędzie się w dniach 17-18 maja 2022 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 243 902.44 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Katowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu sponsorskiego w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Regionu Gospodarza wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO, który odbędzie się w dniach 17-18 maja 2022 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

UDA-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Oferta Stowarzyszenia Instytut Kościuszki dla Województwa Śląskiego dotyczy usług sponsorskich, a Stowarzyszenie złożyło oświadczenie, że jest organizatorem CYBERSEC FORUM/EXPO, które odbędzie się w dniach 17-18 maja 2022 roku w Katowicach i ma wyłączność na zawieranie zleceń i podpisywanie umów na promocję, reklamę podczas imprezy, do zawierania kontraktów z wykonawcami, rozmieszczania na terenie imprezy stoisk reklamowych i wszelkich materiałów informacyjnych i promocyjnych. Z przyczyn technicznych – zakup takiego pakietu usług sponsorskich jest możliwy wyłącznie z organizatorem wydarzenia. Zdolności techniczne wykonania przedmiotowego zamówienia leżą wyłącznie po stronie rzeczonego Stowarzyszenia, co uzasadnia zastosowanie w opisanej sytuacji trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit a PZP.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP/WR-Z/10/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup pakietu sponsorskiego w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Regionu Gospodarza wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Stowarzyszenie Instytut Kościuszki
Postanschrift: ul. Feldmana 4/9-10
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 31-130
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 243 902.44 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 243 902.44 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Terminy składania odwołań wskazane zostały w art. 515 dział IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Izy oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022