Dienstleistungen - 270852-2022

20/05/2022    S98

Polen-Katowice: Software-Implementierung

2022/S 098-270852

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Główny Instytut Górnictwa
Nationale Identifikationsnummer: PL-634-012-60-16
Postanschrift: Plac Gwarków 1
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-166
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Wallenburg
E-Mail: mwallenburg@gig.eu
Telefon: +48 322592547
Fax: +48 322582205
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gig.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Nauka

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego oraz Usług Rozwoju

Referenznummer der Bekanntmachung: FZ-1/5611/MKO/21/GIG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72263000 Software-Implementierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Wdrożenie Systemu obejmuje następujące obszary działalności z podziałem na w etapy:

Realizacja I etapu, wdrażana będzie w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Etap ten obejmował będzie wdrożenie modułów:

Finanse i księgowość,

Środki trwałe,

Kadry,

Płace,

Sprzedaż,

Portal pracownika

Realizacja II etapu, wdrażana będzie w okresie do 12 miesięcy od daty odbioru Etapu I (tj.: podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Wdrożenia Etapu I tj.: startu produkcyjnego Etapu I).

Etap ten obejmował będzie wdrożenie modułów:

Zarządzanie relacjami z klientem,

Zarządzanie projektami,

Elektroniczny obieg dokumentów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 i 4 a do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 880 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48312000 Softwarepaket für das elektronische Publizieren
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48610000 Datenbanksysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72210000 Programmierung von Softwarepaketen
72212517 Entwicklung von IT-Software
72212783 Entwicklung von Inhaltsverwaltungssoftware
72265000 Software-Konfiguration
48611000 Datenbanksoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsca lub lokalizacja miejsca świadczenia Usług:

- Główny Instytut Górnictwa – Katowice, Plac Gwarków 1,

- Kopalnia Doświadczalna Barbara – Mikołów, ul. Podleska 72.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Wdrożenie Systemu obejmuje następujące obszary działalności z podziałem na w etapy:

Realizacja I etapu, wdrażana będzie w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Etap ten obejmował będzie wdrożenie modułów:

Finanse i księgowość,

Środki trwałe,

Kadry,

Płace,

Sprzedaż,

Portal pracownika

Realizacja II etapu, wdrażana będzie w okresie do 12 miesięcy od daty odbioru Etapu I (tj.: podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Wdrożenia Etapu I tj.: startu produkcyjnego Etapu I).

Etap ten obejmował będzie wdrożenie modułów:

Zarządzanie relacjami z klientem,

Zarządzanie projektami,

Elektroniczny obieg dokumentów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 i 4 a do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Cena brutto: tj.: za realizację I i II etapu wraz z ceną świadczenia Serwisu Utrzymaniowego dla modułów wdrażanych w etapie I oraz Serwisu Utrzymaniowego dla modułów wdrażanych w etapie I i II 80 %

2. Cena brutto Usługi Rozwoju: tj.: godziny pracy specjalisty za świadczenie Usługi Rozwoju 5 %

3. Czas naprawy awarii krytycznej 5%

4. Czas naprawy błędu 5%

5. Czas naprawy usterki 5%

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 241-635678
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sygnity Business Solutions Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: Regon 970017044
Postanschrift: ul. Dąbrowskiego 12
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 65-021
Land: Polen
E-Mail: kontakt@sygnitysbs.pl
Telefon: +48 684162500
Internet-Adresse: https://sygnitysbs.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 397 564.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 880 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022