Dienstleistungen - 270877-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Plovdiv: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2022/S 098-270877

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA PLOVDIV
Nationale Identifikationsnummer: 000471504
Postanschrift: pl. STEFAN STAMBOLOV No. 1
Ort: gr. Plovdiv
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postleitzahl: 4000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Darina Sharkova
E-Mail: d_sharkova@plovdiv.bg
Telefon: +359 32656752
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plovdiv.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2353
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Застраховане на имуществото на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 4 обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Застраховане на имуществото на община Пловдив и звената на общ. бюджетна издръжка, по 4 об. позиции:

ОП 1: „Имуществено застрах. на застроени имоти - общинска собственост“;

ОП 2: „Застраховане на служебните автомобили на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка със застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз и „Автокаско“ на МПС“;

ОП 3: „Застраховане на оборудване, придобито по Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”;

ОП 4: „Застраховане на оборудване, придобито по проекти и друго оборудване”.

Предметът на поръчката обхваща предоставяне на застрах. услуги за сключване на застраховките по 4-те ОП, в съответствие с ТС и условията на документацията.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на възложителя и изпълнителя, са съгласно проекта на договор, ТП и ЦП за съответната обос. Поз. – приложения към документацията.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 306 936.11 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Имуществено застраховане на застроени имоти - общинска собственост

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66515000 Schaden- oder Verlustversicherungen
66515100 Feuerversicherungen
66515200 Vermögensversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Възложителят се задължава да сключи задължителните застраховки, съгласно КЗ и ЗОС, както и съгласно други нормативни актове и/или сключени договори, включително за активи по предмета на ОП 1, за които е възникнал застрахователен интерес и/или са придобити и/или въведени в експлоатация след откриването на настоящата процерура. Застраховка на застроени имоти – частна общинска собственост, ще се сключва при наличие на застрахователен интерес и на финансов ресурс.

Възложителят не е длъжен да сключи застраховка, когато по отношение на актива/ите е отпаднал застрахователния интерес.

Към момента на откриване на процедурата, балансовата стойност на застроените имоти –общинска собственост, които, съгласно чл. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), задължително се застраховат (застраховка по чл. 461, т. 3 от КЗ, във връзка с чл. 9 от ЗОС), е 496088384,78 лева. Списък на имотите е предоставен като приложение.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДЗП Договор ще бъде сключен със срок 12 месеца Прогнозната стойност за ОП 1 за 12 месеца е 99218,00 лева с ДЗП. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност (194 545,10 лв.) е с включено предвиденото подновяване.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Застраховане на служебните автомобили на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка със застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз и „Автокаско“ на МПС

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000 Versicherungen
66515000 Schaden- oder Verlustversicherungen
66516000 Haftpflichtversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Възложителят се задължава да сключи задължителните застраховки, съгласно КЗ и съгласно други нормативни актове и/или сключени договори, включително за МПС, за които е възникнал застрахователен интерес и/или са придобити след откриването на настоящата процерура за възлагане на обществена поръчка. Застраховка „Автокаско“ ще се сключва при наличие на застрахователен интерес и на финансов ресурс. Възложителят не е длъжен да сключи застраховка, когато по отношение на актива/ите е отпаднал застрахователния интерес

Към момента на откриване на процедурата:

1. Броят на МПС, които подлежат на задължително застраховане със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, по групи съгласно образеца на ценово предложение за ОП 2, са както следва:

Леки автомобили с обем на двигателя:

ддо 1300 куб.см вкл. - 25;

над 1300 до 1500 куб. см. вкл. - 26;

над 1500 до 1600 куб. см. вкл. - 15;

над 1600 до 1800 куб. см. вкл. - 10;

над 1800 до 2000 куб. см. вкл. - 37;

над 2000 до 2500 куб.см. вкл. - 16;

над 2500 куб. см - 6;

Товарни автомобили с технически допустима максимална маса (F.1):

до 1,5 т. вкл. - 14;

над 1,5 т. до 3,5 т. вкл. - 48;

над 3,5 т. до 5 т. вкл. - 12;

над 5 т. до 10 т. вкл. - 13;

над 10 т. до 20 т. вкл. - 11;

Товарни ремаркета до 10 т. вкл. – 1;

Автобуси до 20 места вкл. – 6;

Ел. автомобил-товарен над 1,5 т. до 3,5 т. вкл. – 1;

Горска, строителна и земеделска техника:

над 3,5 т. до 5 т. вкл.  - 1;

над 5 т. до 10 т. вкл. - 3;

Мултифункционална машина (машинно метене, миене, зимно поддържане и др.)  

над  1,5 т. до 3,5 т. вкл.  - 5;

над 3,5 т. до 5 т. вкл. - 4;

над 10 т. до 20 т. вкл. - 2;

Трактор – 1;

Багер - 3;

Специални автомобили

Автовишки:

над  1,5 т. до 3,5 т. вкл. - 3;

над 3,5 т. до 5 т. вкл. -  4;

над 5 т. до 10 т. вкл. - 5;

Сметосъбиращи МПС:

над 5 т. до 10 т. вкл. - 4;

над 10 т. до 20 т. вкл. - 9;

над 20 т. - 3;

МПС - Контейнеровози

над 10 т. до 20 т. вкл. - 5;

МПС - Цистерни :

над 10 т. до 20 т. вкл.  - 3;

Репатриращи автомобили тип „паяк“:

над 5 т. до 10 т. вкл. - 1;

над 10 т. до 20 т. вкл. - 4.

2. Общият брой на местата, които ще се застраховат със застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, е 131 места.

3. Общият брой на МПС, за които има застрахователен интерес и предвидени средства за сключване на застраховка „Автокаско“, е 71 МПС. Списък на МПС е предоставен в документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДЗП. Договор ще бъде сключен със срок 12 месеца Прогнозната стойност за ОП 2 за 12 месеца е 179047,00 лева с ДЗП. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност (351 072,54 лв.) е с включено предвиденото подновяване.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Застраховане на оборудване, придобито по Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66515200 Vermögensversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на обособената позиция е застраховане на оборудване, придобито по Проект „Застраховане на оборудване, придобито по Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив ".

Списък на оборудването:

Автомат за продажба на билети- външен /TVM/  - 41;

Оборудване по спирките - 1-редов стоп дисплей - 104;

Оборудване по спирките - 3-редов дисплей  - 155;

Оборудване по спирките - 5-редов дисплей  - 95;

Автобусно оборудване - бордови модул и трансмитер  - 285;

Автобусно оборудване - автобусен дисплей (вътрешен и външен) - 285;

Автобусно оборудване - валидатори  - 677;

Автобусно оборудване- TVM-и в автобусите -  285;

Бюро (гише) за издаване на карти - 8;

Автомат за продажба на билети- вътрешен /TVM/ - 50;

Базова система за пътническа информация, вкл. видео стена, хардуер ЦУГТ, сървъри и работни места на операторите  - 1;

Дизелов генератор - 1;

Офис оборудване, цветен мрежов лазерен принтер формат А4, цветен мрежов лазерен принтер формат А3, проектор, 5 бр. бюра  - 1;

Видео стена - 1;

Монитори за камерите (CCTV монитор), вкл. видео декодер  - 15;

UPS и дизел генератор в ЦУТ - 1;

Сървър, вкл. мрежова инфраструктура - 2;

Бекъп сървър - 1;

Работни компютри и data/move клавиатура за камерите - 5;

Климатична система и охлаждане за електрическо оборудване в сървър помещение  - 1;

Пожароизвестителни и пожарогасителни системи  - 1;

CCTV камери за наблюдение на трафика - 15;

Пътни светофари/секции/ - 1052;

Пешеходни светофари /секции/ - 613;

Велосветофари /секции/ - 72;

Зумери - 402;

Дисплей обратно броене на времето на пешеходците - 16;

Контролери - 53 бр., от които 2 бр. двойни за кръстовища 306 и 502  - 53;

Контролери за пешеходни пътеки  - 11;

Трафик детектори - 134; 

Заслони на спирки - 26.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДЗП. Договор ще бъде сключен със срок 12 месеца Прогнозната стойност за ОП 3 за 12 месеца е 19613,00 лв. с ДЗП. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност (38 456,86 лв.) е с включено предвиденото подновяване.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Застраховане на оборудване, придобито по проекти и друго оборудване

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66515200 Vermögensversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Застраховане на оборудване, придобито по проекти и друго оборудване. Застраховане на оборудване, придобито по проекти и друго оборудване. Списък на оборудването е предоставен в Техническата спецификация за ОП 4, както и в образеца на Ценово предложение за ОП 4.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДЗП. Договор ще бъде сключен със срок 12 месеца Прогнозната стойност за ОП 4 за 12 месеца е 20000,00 лв. с ДЗП. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност (39 215,68 лв.) е с включено предвиденото подновяване.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 042-109215
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43535
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 1: Имуществено застраховане на застроени имоти - общинска собственост

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД
Nationale Identifikationsnummer: 121265177
Postanschrift: ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1301
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 194 545.10 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 97 272.55 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43538
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Застраховане на имуществото на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 4 обособени позиции, Обособена позиция 2: Застраховане на служебните автомобили на Община Пловдив и звената на

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД
Nationale Identifikationsnummer: 121265177
Postanschrift: ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1301
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 351 072.54 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 175 536.27 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43541
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 3: Застраховане на оборудване, придобито по Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД
Nationale Identifikationsnummer: 121265177
Postanschrift: ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1301
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 38 456.86 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 350.99 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43543
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 4: Застраховане на оборудване, придобито по проекти и друго оборудване

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД
Nationale Identifikationsnummer: 121265177
Postanschrift: ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1301
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 39 215.68 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 776.30 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Договорите са сключени със срок 12 месеца. Предвижда се договорите да бъдат подновени при същите условия, включително срок, обем и обща стойност. Във връзка с предвиденото подновяване в Обявлението за поръчка са посочени стойности с включено предвиденото подновяване.

Съгласно чл. 47 от Закона за данък върху добавената стойност, извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането, е освободена доставка, поради което при определяне на стойността на договора, не се начислява ДДС, а се начислява 2% данък върху застрахователните премии, съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022