Dienstleistungen - 270883-2022

20/05/2022    S98

Polen-Prabuty: Müllsammlung

2022/S 098-270883

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto i Gmina Prabuty
Postanschrift: ul. Kwidzyńska 2
Ort: Prabuty
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 82-550
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Krasińska
E-Mail: przetargi@prabuty.pl
Telefon: +48 552782001/02
Fax: +48 552782002
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.prabuty.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Prabuty

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP.271.3.2022.KK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511300 Müllsammlung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Prabuty oraz zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie tego punktu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 909 600.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Prabuty.

2. Usługa, o której mowa w pkt. 1 obejmuje również zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie tego punktu.

3. Z terenu Miasta i Gminy Prabuty w latach 2019 – 2021 zbierano średnio rocznie następujące ilości odpadów: 1 939,57 Mg zmieszanych odpadów komunalnych; 114,74 Mg papieru i tektury; 199,14 Mg szkła; 285,00 Mg tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz opakowań z matali; 231,53 Mg odpadów wielkogabarytowych; 417,92 Mg odpadów ulegających biodegradacji; 184,12 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 271,46 Mg popiołów i żużli.

4. Szacuje się, że w okresie od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2026 r. na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne rocznie powstanie około 1 950 Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz około 2 200 Mg odpadów zebranych selektywnie.

5. Zgodnie z danymi meldunkowymi, według stanu na dzień 31.12.2021 r. Miasto i Gminę Prabuty zamieszkiwało: 12 373 osób, z czego 8 129 osoby na terenie miasta Prabuty, natomiast 4 244 osoby na terenie wiejskim gminy. Natomiast z godnie ze złożonymi deklaracjami na terenie Miasta i Gminy Prabuty zamieszkuje 9 655 osób.

6. Na terenie Miasta i Gminy Prabuty znajduje się około 1 980 budynków mieszkalnych. Zestawienie ilości i rodzajów nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Prabuty, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi Załącznik nr 1a i 1b do Opisu przedmiotu zamówienia.

7. Na terenie Gminy Prabuty znajdują się 25 zbiorcze punkty do gromadzenia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dotyczy jedynie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe). Zestawienie miejscowości wraz z ilością zbiorczych punktów do gromadzenia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi załącznik nr 1c do Opisu przedmiotu zamówienia.

8. Na terenie Miasta i Gminy Prabuty występuje około 220 nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Wykaz nieruchomości niezamieszkałych z ilością i wielkością pojemników oraz worków stanowi załącznik nr 1d do Opisu przedmiotu zamówienia.

9. Na terenie Miasta i Gminy Prabuty znajduje się około 3 650 gospodarstw domowych.

10. Łączna powierzchnia Gminy Prabuty wynosi 191,2 km2, z czego 6 km2 stanowi obszar miasta Prabuty.

11. Długość dróg na terenie Miasta i Gminy Prabuty wynosi 211 km. Wykaz długości i rodzajów poszczególnych dróg stanowi Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

12. Opis przedmiotu zamówienia zawiera TOM II OPZ SWZ.

13. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera TOM III PPU SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas realizacji reklamacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Aspekt środowiskowy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Monitoring wizyjny pojazdów 360 stopni / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 050-128947
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsębiorstwo Uslug Miejskich PUM Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8760203776
Postanschrift: ul. Cegielniana 4
Ort: Grudziądz
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 86-300
Land: Polen
E-Mail: rchmielewski@pum.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 909 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie zawiera informację, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022